link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 8 januari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Mevr. A. van der Vegte
Bundel:
pdf Agendabundel (9.9MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
2
Debatronde
3
Inkoopkader aanbesteding hulpmiddelen
In april 2017 is besloten om een aanbesteding te starten voor de hulpmiddelen die worden verstrekt op grond van de WMO. Om input te krijgen is een cliëntervaringsonderzoek gedaan en zijn gesprekken gevoerd met de Participatieraad en Toegankelijk Zwolle. In de huidige contractperiode zijn veel klachten ontvangen over de huidige leverancier. Via de nieuwe aanbesteding wil het college sterker sturen op de wijze waarop hulpmiddelen worden geleverd en de bijbehorende dienstverlening. Daarbij worden nu twee leveranciers gecontracteerd, zodat cliënten keuzevrijheid hebben. Het college geeft aan dat het lastig is om de uitgaven nauwkeurig in te schatten. Uitgangspunten is om de verstrekking binnen de huidige budgetten te organiseren. Het nieuwe contract moet ingaan op 1 oktober 2018. De raad wordt voorgesteld te besluiten over het inkoopkader en bijbehorende uitgangspunten en daarnaast om kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek. Voor technische en feitelijke vragen: Ellen van Assem-Tielbeke (2672) E.van.Assem@zwolle.nl
4
Pauze (20.50 – 21.00 uur)
5
Geactualiseerd Investeringsbesluit Spoorzone
In 2013 heeft de gemeente samen met de provincie het Investeringsbesluit voor de Spoorzone genomen. Er is een krediet van € 101,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de busbrug, het busstation, het fietsparkeren, de herinrichting van de openbare ruimte, de passerelle, het autoparkeren en algemene projectkosten. Recent (30 oktober 2017) heeft de raad het Ontwikkelperspectief Spoorzone vastgesteld. Het Ontwikkelperspectief is aanleiding het Investeringsbesluit uit 2013 te actualiseren. Zo wordt de fietsenkelder groter en biedt deze meer comfort, krijgt het Stationsplein een groenere uitstraling en wordt de passerelle breder. Verder zijn in het geactualiseerde investeringsbesluit de meest recente ramingen, actuele bestedingen, aanbestedingsresultaten, indexeringen en kostenstijgingen verwerkt. Voor deze actualisering is een extra krediet van € 10,4 miljoen nodig. Dit bedrag kan gedekt worden uit de incidenteel niet benodigde middelen van het structurele jaarlijkse gemeentelijke budget van € 2,4 miljoen en uit de aanvullende bijdragen van de provincie en rijk. Voor technische en feitelijke informatie: Gerard Huizing (2597) JG.Huizing@zwolle.nl en Wim Korf (06-51782236) W.Korf@zwolle.nl
6
Sluiting (22.00 uur)