link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 8 mei 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (86.2MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
2.A
Onderzoek geloofsbrieven
2.B
Beëdiging nieuw raadslid Swollwacht
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.2
Infill kunstgrasvelden
5.A.3
Marktonderzoek toeristisch bezoek aan steden
5.A.4
Beantwoording motie Oosterenk inzake realisatie 40 semipermanente woningen
5.A.5
Verslag klachtenbehandeling 2016
5.A.6
Jaarverslag bezwaarschriftenbehandeling 2016
5.A.7
Inspectierapport Veilig Thuis IJsselland
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen VVD-fractie "Bereikbaarheid binnenstad Zwolle voor senioren''
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen fractie GroenLinks "Ingebouwd door Zara"
5.C.3
Beantwoording Art. 45 vragen CDA Veiligheidsrisico’s en informatiebeveiliging gemeente Zwolle en jaarverslag Informatiebeveiliging
5.C.4
Beantwoording artikel 45 vragen CDA - plaatsen paaltjes Blijmarkt
6
A-onderwerpen
7
Woonvisie Zwolle ‘Ruimte voor Wonen 2017 – 2027’
Deze beslisnota is besproken in de debatronde dd. 10-04-2017. Het afgelopen jaar is met verschillende partners gewerkt aan de Woonvisie Zwolle ‘Ruimte voor Wonen 2017-2027’. Hierin zijn de belangrijkste ambities, woonopgaven en bijbehorende acties voor de komende 10 jaar beschreven. Daarmee moet de verdere groei van Zwolle toekomstbestendig en verantwoord gefaciliteerd worden. Het nieuwe beleidskader moet daarnaast bijdragen aan het realiseren van (andere) opgaven, zoals versterking van de economische regio, vitaliteit van de (binnen)stad, transformatie van vastgoed, langer zelfstandig wonen en de uitvoering van de duurzaamheidsagenda. Aan de woonopgaven en acties zal samen met partners en initiatiefnemers uit de stad gewerkt worden. In de visie is ook de motie over ‘atelierruimte en wonen mix’ meegenomen. Verder is de visie een eerste stap naar en onderlegger van de nieuwe Omgevingsvisie. Definitieve keuzes over locaties voor nieuwe bouwopgaven worden in de Omgevingsvisie gemaakt. De Woonvisie wordt vertaald in een meer uitvoeringsgerichte Investeringsagenda Wonen, deze komt bij de raad terug bij de besluitvorming over de Perspectiefnota. De raad wordt voorgesteld te besluiten om: in te stemmen met de Woonvisie Zwolle ‘Ruimte voor Wonen 2017 – 2027’ en in te stemmen met de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de motie van D66 over ‘atelierruimte en wonen mix’ (besluit 4-7-2016). Voor technische en feitelijke vragen: Nicoliene de Vries (3266) N.de.Vries@zwolle.nl
8
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zwolle–zuidwest, Beverveld
Deze beslisnota is behandeld in de informatieronde van 18-04-2017. De eigenaar van het perceel Zwarteweg 94 wil een woning bouwen op het achtererf van zijn perceel dat grenst aan het Beverveld. Het huidige bestemmingsplan staat het bouwen van een woning op die plek niet toe. Omdat de ontwikkeling binnen het structuurplan past wil de gemeente medewerking verlenen aan het planologisch mogelijk maken van de woning. Hiertoe is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingplan heeft ter visie gelegen en er zijn vier zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaan onder meer over het verdwijnen van het vrije uitzicht, de grootte van de woning en de stedenbouwkundige onaanvaardbaarheid. In de nota van zienswijzen wordt door de gemeente ingegaan op alle zienswijzen. De woning is ruimtelijk gezien aanvaardbaar op deze locatie en de privacy zal niet onevenredig worden aangetast. Als gevolg van een ingediende zienswijze is de noodzaak van de aanleg van twee extra parkeerplaatsen in het openbaar groen onderzocht. Hieruit blijkt dat er voldoende vrije parkeerplaatsen beschikbaar blijven na het vervallen van de parkeerplaats ter hoogte van de inrit. In de toelichting op het bestemmingsplan zal dit worden verwerkt. Verder zijn er ambtshalve wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot parkeernormen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het gewijzigde bestemmingsplan Zwolle-zuidwest, Beverveld vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) J.van.den.Berg@zwolle.nl / Auke Sipma (2439) A.Sipma@zwolle.nl
9
Bestemmingsplan Diezerpoort, Esdoornstraat 5
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In de wijk Diezerpoort aan de Esdoornstraat 5 wordt een appartementencomplex met 35 appartementen voor senioren gerealiseerd. Het gaat om vervangende nieuwbouw en deze appartementen gaan in de lage prijscategorie van sociale huurwoningen vallen. Op 6 oktober 2016 is er voor de buurt een inloopavond gehouden om kennis te nemen van de geplande ontwikkelingen aan de Esdoornstraat. Bij raadsbesluit van 10 oktober 2016 is besloten tot coördinatie van de omgevingsvergunning voor het oprichten van het appartementencomplex met dit ontwerpbestemmingsplan. Tervisielegging heeft plaatsgevonden bij het ontwerp en zal dan ook nu gecoördineerd plaatsvinden. Het ontwerpplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning hebben ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Diezerpoort, Esdoornstraat 5 vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Rina Stam (2183) of HL.Stam@zwolle.nl
10
Begroting 2018 veiligheidsregio IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Door het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio IJsselland wordt de concept-programmabegroting 2018 aan de raad voorgelegd. Deze begroting schetst per programma de in 2018 te behalen resultaten, daaraan gekoppelde acties en benodigde financiële middelen. Er wordt geen extra geld gevraagd voor nieuw beleid. De programmabegroting sluit aan bij de doelstellingen uit het beleidsplan 2015-2018. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de conceptbegroting 2018 en geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. Voor technische en feitelijke vragen: Warner Bruins Slot (2352) of w.bruins.slot@zwolle.nl
11
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Bergkloosterweg 40a
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 10 juni 2013 is het bestemmingsplan 'Buitengebied - Langenholte, Vecht e.o.' vastgesteld. Het perceel Bergkloosterweg 40a behoorde oorspronkelijk tot dit bestemmingsplan. Omdat er na de uitspraak van de Raad van State geen bestemmingsplan meer geldt, is besloten om een nieuw bestemmingsplan te maken. Het ontwerpbestemmingsplan Bergkloosterweg 40a heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Buitengebied, Bergkloosterweg 40a vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jan Pieter Koppert J.Koppert@zwolle.nl
12
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake zandwinning in de Milligerplas, inclusief de aanleg van een zanddepot
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De gemeente Zwolle heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor zandwinning in de Milligerplas, inclusief de aanleg van een zanddepot. Het zanddepot wordt aangelegd tussen de noordzijde van de Milligerplas en de Hasselterweg. Dit voorstel is om de (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing te kunnen toezenden aan de betrokken vooroverlegpartners, zodat daarna het ontwerpbesluit ter inzage kan worden gelegd. De raad wordt voorgesteld te besluiten om ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor zandwinning in de Milligerplas, inclusief de aanleg van een zanddepot en een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven. Voor technische en feitelijke vragen: Rene Stuij R.Stuij@zwolle.nl
13
Verzelfstandiging regio Noord-Veluwe beschermd wonen - maatschappelijke opvang
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op grond van de WMO 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang aan inwoners die deze voorzieningen nodig hebben, heeft centrumgemeente Zwolle hierin een bijzondere verantwoordelijkheid en ontvangen hiervoor de financiële middelen van het rijk. De centrumgemeente Zwolle werkt hierin regionaal samen met de regiogemeenten. De gemeenten van de regio IJssel-Vecht, zijnde de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle hebben ook aangegeven ook na 1-1-2020 samen te willen blijven werken ten aanzien van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Tevens hebben de gemeenten in de regio Noord-Veluwe de wens geuit om deze verantwoordelijkheden - vooruitlopend op een formele decentralisatie per 1-1-2020 – reeds per 1-1-2018 als zelfstandige regio te willen uitvoeren. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de verzelfstandiging van de regio Noord-Veluwe vanaf 1-1-2018. Voor technische en feitelijke vragen: WL.G.J. van Eekeren (2071) LGJ.van.Eekeren@zwolle.nl of T.J. van der Veen (2496) TJ.van.der.Veen@zwolle.nl
14
Moties Vreemd aan de orde van de dag
15
Sluiting