link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 9 juli 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: H. Wijnen/ H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (127.1MB)
Algemene documenten:

0
Herbenoeming burgemeester (19.00-19.30 uur)
1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.a
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.a.1
Schoolgebouw Het Festival
5.a.2
‘Anoniem voorstellen' vervangen door alternatieve maatregelen
5.a.3
Beantwoording motie 593 Calisthenicspark Zwolle
5.a.4
Rekenkamerrapport Sport
5.a.5
Beantwoording motie Waardig ouder worden in Zwolle
5.a.6
Aanvraag vergunning vijfde coffeeshop
5.b1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.b2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.b3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.c
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.c.1
Beantwoording artikel 45 vragen CDA en ChristenUnie over mbo-studenten in Zwolle
5.c.2
Beantwoording artikel 45 vragen SP over bezuinigingen Zwolse buslijnen
5.c.3
Beantwoording artikel 45-vragen CDA ‘Airport Lelystad en de gevolgen voor onze omgeving’
5.c.4
Beantwoording artikel 45 Vragen ChristenUnie landelijke evaluatie Jeugdwet
5.c.5
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA 'Kinderen niet laten opgroeien in schimmelwoningen'
6
Verordening speelautomatenhal gemeente Zwolle 2018
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 1 januari 2019 verloopt de huidige exploitatievergunning voor de in het PEC Zwolle stadion gevestigde speelautomatenhal. Dit is een zogenoemde “schaarse vergunning”. De belangrijkste uitgangspunten en kaders voor de vergunningprocedure voor het verlenen van een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal en een te verlenen aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten dienen in een geactualiseerde verordening te worden opgenomen. Zo dient onder meer de looptijd van de vergunning te worden bepaald en dient een gebied (met uitzondering van het centrumgebied) binnen de gemeente te worden aangewezen waarbinnen 1 speelautomatenhal kan worden geëxploiteerd. Ook is het gewenst om in de verordening de burgemeester de bevoegdheid te geven om nadere regels te stellen over de indiening en beoordeling van de aanvragen voor exploitatie van een speelautomatenhal. In de huidige verordening ontbreken een aantal van voornoemde uitgangspunten of worden uitgangspunten gewijzigd. Dit is reden om een nieuwe verordening vast te stellen die zowel aan de wettelijke eisen voldoet als aan de eisen die uit de jurisprudentie m.b.t. schaarse vergunningen voortvloeien. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening speelautomatenhal Zwolle 2018 vast te stellen. Daarnaast de verordening speelautomatenhal Zwolle 2018 de dag na bekendmaking in werking te laten treden en de huidige verordening speelautomatenhallen Zwolle (inwerkingtreding 19 november 2005) in te trekken. Tevens kennis te nemen van de door de burgemeester vast te stellen concept-nadere regels voor de indiening en beoordeling van een aanvraag voor een vergunning speelautomatenhal. Voor technische en feitelijke vragen: N. Gruben (4166) nmwd.gruben@zwolle.nl
7
Project-ontwikkelingsopgave Oosterenk Midwest
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Oosterenk Midwest bestaat uit een cluster van zeven kantoorgebouwen, vernoemd naar de Hollandsche Meesters. De vijf gebouwen Van Gogh, Vermeer en F. Bol, Rubens & Breugel zijn in eigendom bij de initiatiefnemer, die deze gebouwen structureel wil transformeren naar wonen. Het college heeft in november 2017 de intentieovereenkomst vastgesteld op basis van de startnotitie. De startnotitie geeft te onderzoeken uitgangspunten mee voor het stedenbouwkundig ontwikkelingsplan (SOP), dat zich moet richten op meervoudige waardencreatie met een goede ruimtelijke (ordenings-) kwaliteit naar gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. De initiatiefnemer heeft bijgaand SOP afgerond ter onderbouwing van de beoogde bestemmingstransformatie. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van bijgaand Stedenbouwkundig Ontwikkelingsplan. De Project-ontwikkelingsopgave als kader te hanteren voor de beoogde bestemmingstransformatie, verbouwing van kantoorgebouwen, vernieuwing van buitenruimten en bijbehorende grondtransacties. Daarnaast een investeringskrediet ad €117.000 ter beschikking te stellen voor aanleg van een tweerichtingsfietspad binnen het Project-ontwikkelingsgebied uit de opbrengst grondverkoop. Voor de voorbereiding van het bestemmingsplan Oosterenk Midwest geen milieueffectrapport (MER) op te stellen; dit besluit te publiceren en ter inzage te leggen. De raad wordt tevens voorgesteld kennis te nemen van de te tekenen ontwikkelingsovereenkomst over de voorgenomen integrale bestemmingstransformatie, waarbij de kruimellijst wordt toegepast voor ander gebruik van gebouw Rubens. Voor technische en feitelijke vragen: Frits Kroese (3315) ffjm.kroese@zwolle.nl
8
Verlenen ontslag burgerlid fractie GroenLinks
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Dhr. Pronk heeft zijn ontslag als burgerlid van de fractie van GroenLinks ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om dhr. A. Pronk per direct ontslag te verlenen als burgerlid. Voor technische of feitelijke vragen: raadsgriffie@zwolle.nl (2181)
9
Vaststellen bestemmingsplan Oude Mars 2018
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De gemeenteraad heeft op 9 februari 2004 gekozen voor de Oude Mars als locatie voor de ontwikkeling van het topsegment. De start van de verkoop is echter direct gevolgd door de woningmarktcrisis wat de verkoop heeft doen stagneren. Het verkooptempo van de kavels loopt enigszins achter bij de oorspronkelijke uitgangspunten. In juli 2016 heeft een marktonderzoek plaatsgevonden door Bureau Stedelijke Planning. Op basis van de uitkomsten van het marktonderzoek heeft er een herverkaveling plaatsgevonden voor fase 2. De herverkaveling van fase 2 heeft tot dit nieuwe bestemmingsplan geleid. Aanleiding voor dit bestemmingsplan is tevens gelegen in het feit dat de bestaande planologische regeling voor de wijk bijna 10 jaar oud is. In de Wet ruimtelijke ordening is de actualiseringsplicht voor gemeenten opgenomen die inhoudt dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Het ontwerpbestemmingsplan Oude Mars heeft ter visie gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Oude Mars 2018 ongewijzigd vast te stellen met de bijbehorende bijlage. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Oude Mars 2018 vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl
10
Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit TiZwolle, Willemsvaart 19 (voormalig Ecodrome-terrein)
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Er wordt een plan voorbereid voor de realisatie van het bestemmingsplan TiZwolle aan de Willemsvaart 19 door Summercamp Heino. Het plan wordt ontwikkeld in het kader van de herontwikkeling van het voormalige Ecodrome terrein. Het bedrijf Summercamp Heino houdt zich bezig met dagrecreatie in de vorm van een themapark (Dinoland). Deze dagrecreatie past binnen het geldende bestemmingsplan. Het bedrijf wil ook verblijfsrecreatie realiseren binnen het plangebied, het gaat om overnachtingsmogelijkheid met ruimte voor 600 bedden in de vorm van een hostel en een bijbehorende bedrijfswoning. Het bestemmingsplan dient om deze reden te worden herzien. De raad wordt voorgesteld te besluiten om voor de voorbereiding van het bestemmingsplan TiZwolle, Willemsvaart 19 (voormalig Ecodrome-terrein) geen milieueffectrapport op te stellen. Daarnaast dit besluit te publiceren en ter inzage te leggen conform artikel 7.17, lid 5 Wet milieubeheer en Algemene wet bestuursrecht. Voor technische en feitelijke vragen: Cor Blanken (4181) c.blanken@zwolle.nl of Gert Tromp gj.tromp@zwolle.nl
11
Vaststelling projectuitvoeringsbesluit Mimosastraat i.h.k.v. versnellingsactie sociale woningbouw
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Om de druk op de sociale huurmarkt te verminderen heeft de gemeente Zwolle in de prestatieafspraken met de corporaties de ambitie vastgelegd de voorraad sociale huurwoningen in de periode van 2016-2019 te laten stijgen met netto 700 woningen. Op de locatie aan de Mimosastraat worden door woningstichting SWZ 28 semi-permanente sociale huurwoningen gerealiseerd in de vorm van een woongebouw. Voor de ontwikkeling van de 28 semi-permanente woningen is op 23 april 2018 een vormvrije m.e.r.beoordelingsbesluit genomen. Er is één zienswijze ingediend tegen het ontwerp- projectuitvoeringsbesluit. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze omtrent het ontwerpprojectuitvoeringsbesluit, zoals omschreven in de zienswijzennota Mimosastraat. Daarnaast het projectuitvoeringsbesluit gewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder (2430) eh.horsman@zwolle.nl of Anton Westenberg (2660) a.westenberg@zwolle.nl
12
Interventies sociaal domein
Op 16 maart 2018 vond er tijdens een extra belegd raadsplein een spoeddebat plaats over de ontstane tekorten in het sociaal domein. Na dit spoeddebat heeft het college een analyse uitgevoerd naar de oorzaken van de tekorten. Op basis van deze analyse is een interventieplan opgesteld. Dit interventieplan is op maandag 11 juni in een informatieronde behandeld, waarbij verschillende organisaties en personen aanwezig waren om hun visie op het plan te geven. Op 18 juni heeft de debatronde plaatsgevonden. Beide terugblikken van de vergaderingen zijn bijgevoegd. In het interventieplan worden verschillende scenario’s beschreven. Door het college wordt gekozen voor het scenario ‘optimaliseren’, waarbij de focus ligt op het beter beheersen en sturen. Daarnaast wordt de verdere uitwerking van het scenario ‘hervormen’ overgedragen aan het nieuwe college. Hierbij worden stevige aanpassingen en ingrepen gedaan in de leidende uitgangspunten in het sociaal domein. De raad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget ten behoeve van de implementatie van een deel van de maatregelen en de bijbehorende dekking. Voor technische en feitelijke informatie: Henk Procé (2684), H.Proce@zwolle.nl
13
Preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019
Deze beslisnota wordt op 4 juli behandeld in de debatronde. De gemeente ondersteunt minima, chronisch zieken en beperkten in de kosten en financiële risico’s die samenhangen met hun gezondheid, zodat zij kunnen participeren. Naar aanleiding van het bericht van de huidige aanbieder van de collectieve zorgverzekering hiermee te willen stoppen en het onderzoek dat is uitgevoerd naar het gebruik van de tegemoetkoming in meerkosten voor chronisch zieken en beperkten, stelt het college een pakket maatregelen voor dat per 2019 moet ingaan. Binnen dit pakket wordt gefaciliteerd dat de doelgroep, al dan niet met ondersteuning, een passende en betaalbare zorgverzekering kiest. Daarbij is een gemeentelijke collectieve zorgverzekering, bij een nieuw geselecteerde aanbieder, één van de opties. Daarnaast wordt een hogere tegemoetkoming voor meerkosten aan chronisch zieken en beperkten voorgesteld en zal onderzocht worden hoe armoederegelingen versimpeld en effectiever gemaakt kunnen worden. Met het nieuwe pakket wil het college inzetten op een beter bereik van de regelingen en efficiëntere inzet van de gemeentelijke gelden. Daarnaast stelt het college voor de regeling voor volwassenenparticipatie met een jaar te verlengen binnen het bestaande budget. Over structurele verlenging van de regeling wordt bij de PPN in het voorjaar van 2019 een voorstel gedaan. Voor technische en feitelijke informatie: Astrid Dekker (3268) A.M.Dekker@zwolle.nl
14
Wijziging Zwolse Winkeltijdenverordening
Deze beslisnota wordt op 4 juli behandeld in een debatronde. In het nieuwe coalitieakkoord is een heroriëntatie van de openstelling van winkels aangekondigd om de kwaliteit van beleving van de binnenstad te bevorderen. Hiertoe heeft branchevereniging CityCentrum een voorstel ingediend dat gedragen wordt door een meerderheid van de ondernemers. De 2 hoofdelementen zijn ondernemersvrijheid/zelfregulering, zodat ondernemers zelf mogen bepalen wanneer men open en dicht wil zijn, en daarnaast een gezamenlijk programma voor de binnenstad, door een combinatie te vinden met activiteiten/evenementen en cultuur. Om het voorstel te kunnen uitvoeren is een wijziging van de winkeltijdenverordening nodig, zodat geen sprake meer is van regulering in aantallen en openingstijden. In samenwerking met partners wordt een plan ontwikkeld om de zondagsopenstelling te maken tot een aansprekende mix van cultuur, horeca en winkelen waarbij recht gedaan wordt aan de zondagsbeleving. Voor technische en feitelijke informatie: Rob van Oosterhout (2047) RAL.van.Oosterhout@zwolle.nl
15
Voorjaarsmoment 2018 - moties en toezeggingen
Deze beslisnota wordt behandeld in de debatronde op 2 juli 2018. Als onderdeel van het voorjaarsmoment 2018 worden verschillende moties en toezeggingen afgehandeld. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het overzicht moties en toezeggingen als onderdeel van het voorjaarsmoment 2018. Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (2255) g.van.der.zanden@zwolle.nl
16
Jaarstukken 2017
Deze beslisnota wordt behandeld in de debatronde op 2 juli 2018. Met de Jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting 2017. De Jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening. De Jaarrekening laat over 2017 een positief saldo zien van € 3,7 miljoen. Het tekort op het sociaal domein van € 5,3 miljoen is verrekend met de risicoreserve voor het sociaal domein. Het voordeel van € 17 miljoen op de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) is toegevoegd aan de algemene concernreserve. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de Jaarstukken. Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (2255), G.van.der.Zanden@zwolle.nl
17
Beleidsrapportage (Berap) 2018-1
Deze beslisnota wordt behandeld in de debatronde op 2 juli 2018. In de Beleidsrapportage (Berap) wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de begroting per 1 april 2018. Er worden in de Berap geen beleidsmatige afwijkingen gerapporteerd. Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen; per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 9,7 miljoen. Door het college wordt voorgesteld het nadelig resultaat van € 9,7 miljoen ten laste te brengen van de algemene concernreserve. Daarnaast wordt voorgesteld de structurele doorwerking van de in de Berap opgenomen voorstellen meerjarig te verwerken in de begroting 2019. Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (2255), G.van.der.Zanden@zwolle.nl
18
Meerjarenprognose Vastgoed 2018
Deze beslisnota wordt behandeld in de debatronde op 2 juli 2018. De Meerjarenprognose Vastgoed (MPV) geeft een financiële stand van zaken van het gemeentelijk grondbeleid per 1 januari 2018. De kaders voor deze MPV zijn op 18 december 2017 door de raad vastgesteld met het besluit over de nota van uitgangspunten. De MPV 2018 laat goede resultaten zien binnen de grondexploitaties over het jaar 2017. De woningbouwmarkt in Zwolle is robuust en zelfs op onderdelen overspannen te noemen. De ambitie in de woningbouw is dan ook om te versnellen. Mede als gevolg van de herziening en aanscherping van de BBV verslaggevingsregels m.b.t. het tussentijds winst nemen, kan er een aanzienlijke financiële storting in de algemene concernreserve worden gedaan. Voor technische en feitelijke vragen: Johan Balk (3362) j.balk@zwolle.nl
19
Nieuwbouw onderwijshuisvesting Van der Capellen SG
Deze beslisnota is betrokken bij de behandeling van de voorjaarsstukken op 2 juli. In het Masterpaln onderwijshuisvesting 2011/2021 is het knellende huisvestingsvraagstuk van de Van der Capellen Scholengemeenschap aan de Lassuslaan te Zwolle benoemd en een op dat moment reëel lijkend investeringsbedrag van 7 miljoen euro opgenomen. Het schoolbestuur heeft in 2015 een variantenstudie uit laten voeren met als resultaat een voorkeur voor nieuwbouw boven renovatie. Tijdens het onderzoek en de gesprekken met het schoolbestuur is de bouwsector zich gaan herstellen, waardoor aanbestedingsprijzen zijn gestegen. Deze ontwikkeling werd onlangs bevestigd door het advies van de VNG aan gemeenten om de normbedragen voor de nieuwbouw van scholen bij te stellen met 40%. Deze ontwikkeling leidt tot een sterke toename van de stichtingskosten en daarmee de behoefte aan een verhoogd budget. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met vervangende nieuwbouw voor de Van der Capellen SG aan de Lassuslaan. Hiervoor een bedrag van 13,7 miljoen euro beschikbaar te stellen, waarvan 7 miljoen euro reeds is opgenomen in het financieel Masterplan onderwijshuisvesting. Daarnaast de aanvullende structurele kapitaallast ad €268.000 te dekken uit de meerjarenraming c.q. structurele begrotingsruimte. De raad wordt ook voorgesteld in te stemmen met het uitstellen van de beslissing voor het realiseren van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) of een Energie Neutraal Gebouw (ENG), en in te stemmen met het gehanteerde normbedrag van €2000 per m2 bruto vloer oppervlak (zie bijlage). Voor technische en feitelijke vragen: Henrik Augustinus (06-23241046) h.augustinus@zwolle.nl
20
Moties Vreemd aan de orde van de dag
21
Sluiting