link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 16 oktober 2017

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. J. Looijenga
Bundel:
pdf Agendabundel (89.8MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en Mededelingen (19.00 - 19.05 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Informatieronde (19.05 – 19.30 uur) Korte schorsing (19.30 – 19.35 uur) Debatronde (19.35 - 21.00 uur)
2.a
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Aalanden, Botlek 52
Deze beslisnota stond rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A op 2 oktober 2017, maar is toen van de agenda afgevoerd. Vanavond wordt gestart met een korte informatieronde, waarbij de schriftelijke reactie van het college (wordt nagezonden) op het inspreken van de bewonersvereniging tijdens de besluitvormingsronde van 2 oktober kan worden betrokken. Daarna zal, na een korte schorsing, het debat plaatsvinden. Het voorstel betreft het initiatief om aan de Botlek 52 in Zwolle 25 grondgebonden woningen te realiseren. De verkaveling bestaat uit drie blokken met rijwoningen en twee blokken met drie aaneengeschakelde woningen. In het geldende bestemmingsplan is de locatie bestemd voor “maatschappelijk, deze bestemming staat woningen niet toe. Voor het realiseren van de woningen is het daarom nodig een ruimtelijke procedure te doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend door een omwonende en de Bewonersvereniging Botlek e.o., mede namens 112 bewoners. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen omtrent het bestemmingsplan Aalanden Botlek 52 en in te stemmen met de nota van wijzigingen. Daarnaast de verbeelding van het bestemmingsplan Aalanden, Botlek 52 gewijzigde vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Auke Sipma (2439) a.sipma@zwolle.nl
3
Pauze (21.00 – 21.10 uur)
4
Debatronde
5
Omgevingsvisie, deel 1
Op 24 oktober 2016 heeft de raad de uitgangspunten voor het opstellen van de Omgevingsvisie vastgesteld. Begin 2017 heeft de raad kennis genomen van een eerste concept Omgevingsvisie deel 1, met daarin de kernopgaven en ambities, en een geactualiseerd plan van aanpak. Nu wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de definitieve versie van deel 1 van de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’. De aan de 3 strategische kernopgaven gekoppelde topambities zijn: 1. Zwolle versterkt en benut het menselijk kapitaal van de stad, 2. Zwolle behoudt en versterkt haar ruimtelijke, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, 3. Zwolle versterkt haar stedelijkheid, wordt nationaal en internationaal aantrekkelijker en bestendigt zo haar (economische) toppositie als regio, 4. Zwolle is in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal, 5. Zwolle nodigt uit om samen te werken aan vitale, solidaire, gezonde en duurzame stadsdelen. De topambities in deel 1 moeten de basis vormen voor de uitwerking van de ruimtelijke vertaling in de Omgevingsvisie deel 2, met ontwikkelrichtingen en kwaliteiten van gebieden en locaties in Zwolle. Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met de overgangsregeling over de relatie tussen de Omgevingsvisie deel 1 en het Structuurplan 2020 en Vechtcorridor Noord. Voor technische en feitelijke vragen: Irene Pruim (06-21560351) I.Pruim@zwolle.nl
6
Sluiting (22.30 uur)
7
Sluiting (22.30 uur)