link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 23 april 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (100.9MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.a
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.a.1
Nieuwbouw WRZV hallen op Voorsterpoort
5.a.2
Afsluiting project Stadkamer/ZARA
5.a.3
Semi permanente woningen aan de Scholtensteeg en beantwoording artikel 45 vragen fractie CDA - voorgang onderzoek realisatie semi permanente woningen in Zwolle
5.a.4
Moties Planontwikkeling Burgemeester Roelenweg Oost (4e woontoren studentenhuisvesting) over parkeerdruk en het Waterplein
5.a.5
Jaarverslag Vergunningen, toezicht en handhvaving 2017 gemeente Zwolle (VTH jaarverslag 2017)
5.a.6
Communicatieonderzoek
5.a.7
Kernnet Fiets
5.a.8
Ontwikkelingen en wijziging Grondprijzennota 2018
5.a.9
Beantwoording motie "versnelling asbestdakenverbod"
5.a.10
Beantwoording motie 606 - Historische schepen welkom in Zwolle
5.a.11
Beantwoording motie 'Inzicht in energieverbruik van de stad'
5.a.12
Voortgang aanbesteding hulpmiddelen
5.a.13
Uitkomsten tussenevaluatie proef belonen Grondstoffenplan
5.a.14
Samenwerkingsovereenkomst Movez
5.a.15
Hondenhaltes park Weezenlanden (beantwoording motie)
5.a.16
Jaarverslag bezwaarschriftenbehandeling 2017
5.a.17
Verslag klachtenbehandeling 2017
5.a.18
Preventie en aanpak van ouderenmishandeling
5.a.19
Lidmaatschap HanseVerein
5.b1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.b2
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.b3
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.c
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.c.1
Beantwoording artikel 45 vragen fractie PvdA - Spoorverbinding Zwolle - Deventer (IJssellijn)
5.c.2
Beantwoording artikel 45 vragen fractie SP - zwerfjongeren
5.c.3
Beantwoording artikel 45 vragen fractie VVD en ChristenUnie - vermeende drugshandel en prostitutie rond de Milligerplas
5.c.4
Beantwoording artikel 45 vragen CDA pleegzorg
5.c.5
Beantwoording artikel 45 vragen CDA inzake trajectcontrole A28
5.c.6
Beantwoording artikel 45 vragen D66 inzake Busverbinding Stadshagen
5.c.7
Beantwoording artikel 45-vragen PvdA inzake "aanduiding maximumsnelheid op woonerven”
6
Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit plan Mimosastraat
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Er wordt een plan voorbereid voor de realisatie van 28 semi-permanente woningen aan de Mimosastraat (oostelijk van nr. 3) door woningstichting SWZ. De woningen worden ontwikkeld in het kader van de semipermanente woningbouw aanvullend op de versnellingsactie sociale woningbouw waarover de raad in oktober 2017 een besluit heeft genomen. In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is opgenomen voor welke ruimtelijke ontwikkelingen een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is. Het onderhavige project valt onder deze categorie. Door de aanmeldnotitie vormvrij m.e.r. is inzicht verkregen dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn voor het plan. De raad wordt voorgesteld te besluiten om voor de voorbereiding van het projectuitvoeringsbesluit Mimosastraat geen milieueffectrapport op te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman-van Gelder (2430) eh.horsman.van.gelder@zwolle.nl
7
Inpassingsstudie omgelegde Kroesenallee bij Wijthmen
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Nu de uitvoering van het nieuwe tracé van de N35 Zwolle-Wijthmen vordert is het gewenst de besluitvorming over de herinrichting van het ouder tracé van de Heinoseweg-N35 incl. de aansluiting Kroesenallee op te pakken. Hiervoor ontvangt de gemeente een afkoopsom van € 3 mln. De helft hiervan is nodig voor beheer en ouderhoud, de andere helft kan ingezet worden voor herinrichtingsmogelijkheden. De verlegging van de Kroesenallee vormt een belangrijk onderdeel van het Dorpsplan Wijthmen. De verlegging vermindert de kans op sluipverkeer in het buitengebied van Wijthmen en Herfte. Om te komen tot een breed draagvlak voor deze belangrijke keuze is tijdens het wijkplatform gekozen voor een schriftelijke enquête onder de bewoners van Wijthmen en Herfte. Op basis van de positieve uitslag komt het college met het voorstel om de inpassingsstudie voor de omlegging van de Kroesenallee aan te pakken. De raad wordt voorgesteld te besluiten om een inpassingsstudie uit te voeren voor de omgelegde Kroesenallee Wijthmen. Voor de uitvoering van deze studie een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van €100.000,- en dit te dekken uit de afkoopsom van €3 mln. die de Gemeente Zwolle van het Rijk ontvangt voor de overname van de bestaande Heinoseweg in Wijthmen. Voor technische en feitelijke vragen: Willem Bosch (2765) wa.bosch@zwolle.nl
8
Aangepaste Beleidsvisie Attentiemasten 2018
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 18 december 2017 heeft de raad de ‘evaluatie beleidsvisie attentiemasten’ vastgesteld. De raad heeft besloten de beleidsvisie te continueren met twee belangrijke verbeterpunten. ‘Zicht op een mast door omwonenden’ wordt toegevoegd aan de afwegingscriteria voor plaatsing van een mast. Daarnaast mag een mast, wanneer deze onevenredig veel overlast voor omwonenden veroorzaakt op eigen terrein, op een locatie dichterbij de A28 geplaatst worden. Een beeldeffectrapportage (BER) moet aantonen wat de attentiewaarde is in relatie tot de mogelijke overlast voor omwonenden. Daarnaast heeft de raad een amendement aangenomen waarbij is besloten dat masten maximaal 30 meter hoog mogen zijn en zijn twee zones uit de visie uitgesloten voor plaatsing van nieuwe masten (Holtenbroek-zuid en Achmea-Wehkamp). Bovengenoemde punten zijn verwerkt in de aangepaste Beleidsvisie Attentiemasten 2018. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de aangepaste Beleidsvisie Attentiemasten 2018 vast te stellen ter vervanging van de Beleidsvisie Attentiemasten. Voor technische en feitelijke vragen: Jan Pieter Koppert (2038) j.koppert@zwolle.nl
9
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Herfter Esweg 1
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op het perceel Herfter Esweg 1 bevindt zich een vrijstaande woning met een bijgebouw. De huidige woning is gebouwd in 1976 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het plan van de initiatiefnemers is om de bestaande woning en het bestaande bijgebouw te slopen en iets verder naar achteren op het perceel een nieuwe woning met aangebouwd bijgebouw te bouwen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Buitengebied, Herfter Esweg 1 ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast de verbeelding van het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl en Auke Sipma (2439) a.sipma@zwolle.nl
10
Bestemmingsplan Kamperpoort, Katerdijk 1-3
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De eigenaar van het perceel Katerdijk 1-3 heeft een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend. De initiatiefnemer wil op het perceel een terrein voor camperstandplaatsen realiseren, een tweede woning die was wegbestemd weer planologisch mogelijk maken en een bed&breakfast oprichten voor 2 nachtverblijven. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het initiatief, overnachtingsmogelijkheden voor campers nabij de binnenstad, is uniek in Zwolle. Het initiatief draagt bij aan het versterken van de binnenstad en past daarmee zeer goed in het Ontwikkelingsprogramma binnenstad 2020. Dit geldt ook voor de bed&breakfast. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Er moeten wel twee ambtshalve wijzigingen worden doorgevoerd als gevolg van twee kleine fouten in de ontwerpvisie. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Kamperpoort, Katerdijk 1-3 gewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jan Pieter Koppert (2038) j.koppert@zwolle.nl
11
Gewijzigd bestemmingsplan Aalanden, Krekenbuurt
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De Krekenbuurt is stedenbouwkundig en architectonisch gezien een bijzonder vormgegeven complex door architect Benno Stegeman. Op grond van het geldende bestemmingsplan was het echter onmogelijk een dakopbouw te weren. Door de komst van de Wabo waren er tevens vergunningvrije bijbehorende bouwwerken in de achtertuinen mogelijk geworden. Er is een gezamenlijk gevoelde urgentie ontstaan om de bedreigde ruimtelijke karakteristiek van deze unieke woonbuurt te behouden. Door in het bestemmingsplan de huidige goot- en bouwhoogte van de bestaande legale bebouwing vast te leggen en de cultuurhistorische waarden van de openbare tuinen te regelen, kunnen samen met de status van gemeentelijk monument ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan. De raad heeft op 13 maart 2017 een voorbereidingsbesluit genomen, om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze omtrent het bestemmingsplan Aalanden, Krekenbuurt. Daarnaast het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen zoals omschreven in de wijzigingsnota. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Frits Kroese (3315) ffjm.kroese@zwolle.nl
12
Moties Vreemd aan de orde van de dag
13
Benoeming burgerleden
Dit voorstel is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming. Op 29 maart 2018 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Ter ondersteuning van het raadswerk kan iedere raadsfractie maximaal vier burgerraadsleden voordragen. Burgerleden kunnen tijdens de informatieronde en debatronde van het Raadsplein namens hun fractie het woord voeren. Burgerleden hebben de beschikking over dezelfde informatie als raadsleden. Na benoeming leggen burgerleden ten overstaan van de voorzitter van de raad de eed of verklaring en belofte af. Voor fracties die nog niet het maximaal aantal burgerleden hebben voorgedragen bestaat de mogelijkheid om later deze raadsperiode nog burgerleden voor te dragen. De raad wordt voorgesteld de nu voorgedragen burgereleden te benoemen. Voor technische en feitelijke vragen: Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl
14
Sluiting