link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 6 november 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L. Elfers
Bundel:
pdf Agendabundel (5.4MB)
Algemene documenten:

0
Inspreken over de najaarsstukken (19.30 – 19.45 uur)
1.a
Opening en mededelingen (19.45 – 19.50 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
2
Debatronde
3
Gezondheidsbeleid 2017-2021 (19.50 – 21.05 uur)
Op grond van de Wet publieke gezondheid moet de gemeente eens in de vier jaar een nota gezondheidsbeleid opstellen. De nota gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar is in nauwe samenwerking met de GGD IJsselland opgesteld. In de nota staat het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Zwolle centraal. Gezondheid wordt gedefinieerd als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. De afgelopen jaren heeft Zwolle zich ingezet om de gezonde leefstijl van de inwoners te bevorderen. Speerpunten waren preventief ouderengezondheidsbeleid, verantwoord alcoholgebruik, gezond gewicht en sport en bewegen in de buurt. Dit beleid wordt voortgezet waarbij extra aandacht is voor de inwoners bij wie een gezonde levensstijl niet vanzelfsprekend is. Gezondheid wordt namelijk mede bepaald door leefstijlfactoren en door de sociale en fysieke omgeving waarin mensen leven. Professionals, mantelzorgers en vrijwilligers zullen bewust worden gemaakt van het probleem van inwoners met lagere gezondheidsvaardigheden. Verder zal de signalering en doorgeleiding worden verbeterd. Onder meer door aandacht voor mantelzorgers en het versterken sociale netwerken wordt ingezet op het versterken van de veerkracht van inwoners. Gezondheid wordt mede bepaald door de fysieke omgeving. Daarom is een gezonde leefomgeving een van de uitgangspunten van de op te stellen Omgevingsvisie. Op basis van de nota Gezondheidsbeleid zal het college een uitvoeringsplan opstellen. Uit de middelen gezondheidsbeleid is jaarlijks € 117.000 beschikbaar voor de uitvoering. Voor technische en feitelijke informatie: Yolande Slagman – Duthler (2245) Y.Slagman-Duthler@zwolle.nl
4
Pauze (21.05 – 21.15 uur)
5
Voortgang Agenda Duurzaamheid (21.15 - 22.30 uur)
Duurzaamheid is in 2020 in Zwolle de normaalste zaak van de wereld. Met dat doel heeft de raad op 24 augustus 2015 de Agenda Duurzaamheid vastgesteld. Het is geen programma op zich, maar heeft een agenderende functie en bevordert een duurzame aanpak van de bestaande programma’s in de gemeentelijke begroting. De verantwoordelijkheid voor deze integrale aanpak en het realiseren van de doelen ligt bij het hele college. De Agenda Duurzaamheid krijgt een vertaling in de begroting en over de voortgang wordt dan ook middels de jaarrekening gerapporteerd. Omdat de Agenda Duurzaamheid in de jaarrekening 2016 nog maar beperkt is uitgewerkt is een voortgangsdocument gemaakt. Op verzoek van de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA heeft de raad op 22 mei 2017 besloten deze voortgangsrapportage te agenderen voor een debatronde. De agenderende fracties willen graag met de raad in debat over de vraag of de voortgangsrapportage voldoende vertrouwen geeft in de tijdige realisatie van de ambities uit de Agenda Duurzaamheid. Voor technische en feitelijke informatie: Christian Voortman (4059) C.Voortman@zwolle.nl
6
Sluiting (22.30 uur)