link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 15 juni 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (41MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
In Memoriam
3
Vaststelling agenda
4
Bekrachtiging geheimhouding
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Evaluatie evenementenbeleid en ingekomen petities
5.A.2
Opbrengst wijkdialogen 2015
5.A.3
Asbestverontreiniging locatie De Stadkamer aan Zeven Alleetjes
5.A.4
1e fase Dorpsplan Wijthmen
5.A.5
Tijdelijk Anders Gebruiken
5.A.6
Grondbeleid Nieuwe Stijl
5.A.7
Green deal autodelen
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen lange wachttijd afwikkeling aanvraag individuele inkomenstoeslag
6
Voorjaarsstukken
2e termijn raad, waarbij tevens wordt ingegaan op de ingediende moties en amendementen
6.a
Amendementen en moties
pdf Definitieve Overzicht M en A Voorjaarsstukken 2015 (52KB)
pdf 2015-06-15 AM-1 Beroep op solidariteit Zwollenaren (67KB)
pdf 2015-06-15 AM-2 Jaarschijf 2016 buffer sociaal domein (49KB)
pdf 2015-06-15 AM-3 Bezuinigingen sociaal domein (58KB)
pdf 2015-06-15 AM-4 Alternatieve dekking voor bezuiniging besparing sociaal domein (breed) (82KB)
pdf 2015-06-15 AM-5 Ophogen armoedegrens (68KB)
pdf 2015-06-15 M-2 Transparante financien door open data (74KB)
pdf 2015-06-15 M-3 Overhevelen OZB gebruikersdeel niet-woningen naar OZB eigenarendeel niet-woningen (62KB)
pdf 2015-06-15 M-4 Lastenverschuiving van afvalstoffenheffing naar OZB (51KB)
pdf 2015-06-15 M-5 Verkenning democratie en regionale samenwerking (63KB)
pdf 2015-06-15 M-6 (Collectief) particulier opdrachtgeverschap (58KB)
pdf 2015-06-15 M-7 100 sociale huurwoningen (46KB)
pdf 2015-06-15 M-8 Dialoog dierenwelzijn (55KB)
pdf 2015-06-15 M-9 3 x win situatie voor onderhoud binnen de openbare ruimte (63KB)
pdf 2015-06-15 M-10 Handhaving 30 kilometerzones (36KB)
pdf 2015-06-15 M-12 Financiele en procesmatige verantwoording 3d's (69KB)
pdf 2015-06-15 M-13 Bureaucratie in het sociaal domein (39KB)
pdf 2015-06-15 M-14 Bezuinigingen met (ex)clienten, mantelzorgers en hulpverleners (54KB)
pdf 2015-06-15 M-15 Snellere evaluatie armoedebeleid (64KB)
pdf 2015-06-15 M-17 Communicatie offensief (armoede)regelingen (67KB)
pdf 2015-06-15 M-18 Innovatie schulddienstverlening (69KB)
pdf 2015-06-15 M-19 Wijkgericht passend onderwijs (46KB)
pdf 2015-06-15 M-20 Dementievriendelijke gemeente (64KB)
pdf 2015-06-15 M-21 Startersvriendelijk klimaat (66KB)
pdf 2015-06-15 M-22 Werk in goede banen (65KB)
pdf 2015-06-15 M-23 Werkgelegenheid voor 50-plussers (43KB)
pdf 2015-06-15 M-24 Verkenning Zwols basisinkomen (62KB)
pdf 2015-06-15 M-25 Bijstand basis van je inkomen (51KB)
pdf 2015-06-15 M-26 Scholingsvouchers voor werkzoekenden en werkende minima (94KB)
pdf 2015-06-15 M-27 PeperMunt voor Participatie (70KB)
pdf 2015-06-15 M-28 Cultuur & Vastgoed make things possible (68KB)
pdf 2015-06-15 M-29 Betaalbare atelierruimte (64KB)
pdf 2015-06-15 M-30 Betrekken van Zwollenaren bij zichtbaar maken van cultuurhistorie (49KB)
pdf 2015-06-15 M-31 Stegen- en gangenplan (42KB)
pdf 2015-06-15 M-32 Klaar voor de omgevingswet (39KB)
pdf 2015-06-15 M-33 Schoolzuster (65KB)
7
Jaarstukken 2014 (jaarverslag en jaarrekening)
8
Beleidsrapportage (Berap) 2015 - 1
9
Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2015
10
Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG) 2015 - 2018
11
Perspectiefnota (PPN) 2016 - 2019
12
Kredietaanvraag herinrichting stadhuis
Deze beslisnota is van de agenda van de besluitvormingsronde van 1 juni 2015 afgevoerd met het verzoek te betrekken bij de behandeling van de perspectiefnota.
13
Sluiting
14
Documenten te betrekken bij behandeling voorjaarsstukken
14.a
Tekortschietend rijksbudget beschermd wonen 2015
14.b
Perspectief voor shared services
14.c
Lokale solidariteit getoetst petitie lokaal armoedebeleid