link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 12 juni 2017

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Mevr. C. van Bruggen
Bundel:
pdf Agendabundel (1.6MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en Mededelingen (20.30 – 20.35 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Debatronde
3
Vervolgscenario's Voorsterpoort (20.35 – 21.30 uur)
Voorsterpoort is een toplocatie in Zwolle met veel potentie en regionale aantrekkingskracht, dit gecombineerd met de bereikbaarheid van het gebied en het eigendom van de gemeente kunnen kansen worden verzilverd. Door diverse omstandigheden vraagt de ontwikkeling van Voorsterpoort op onderdelen een herijking. De grootste uitdaging betreft het verder faciliteren van de aanhoudende sterke markt voor retail en hiermee ook concentratie van retail aantrekkelijker te maken. Het college stelt dan ook een meer gericht actieve rol en houding voor en wil een bewuste stap vooruit zetten. Hiervoor is een aantal scenario’s opgesteld op basis waarvan de ontwikkeling van Voorsterpoort kan worden gefaciliteerd, waarbij het bestaande ontwikkelkader het vertrekpunt blijft. Voorgesteld wordt in te stemmen met scenario 1 waarin een gericht actieve rol genomen wordt door stimulerende maatregelen te nemen. Verder als vervolg op scenario 1 in te stemmen met het opstarten van een bestemmingsplanprocedure voor de voormalige Deltion-locatie en deze bouwrijp te maken. Aanvullend op het ontwikkelkader Voorsterpoort (kleinschalige) bedrijvigheid op de voormalige Beers Stork locatie toe te staan. Tot slot wordt voorgesteld de kosten voor het bouwrijp maken van de Deltion-locatie à € 350.000,- te dekken uit de reserve Voorsterpoort en de plankosten voor 2017 en 2018 à € 380.000,- te dekken uit de reserve Voorsterpoort. Voor technische en feitelijke vragen: Michiel Scheper (2193) M.Scheper@zwolle.nl
4
Sluiting (21.30 uur)