link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 26 september 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (136.6MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
2.a
Afscheid raadslid PvdA
2.b
Onderzoek geloofsbrieven
2.c
Beediging nieuw raadslid PvdA
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de memo bij de beslisnota Voorstel tot afronding voormalige Wehkamp locatie Dedemsvaart. - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Motie Parkeren per minuut in de Katwolderpleingarage
5.A.2
Plan van aanpak Verkenning Windenergie Voorst
5.A.3
Beantwoording motie maatregelen hittestress
5.A.4
Beantwoording motie Passend Leerlingenvervoer
5.A.5
Asbestprotocol
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA over houtrook
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen fractie SP over poortjes station Zwolle
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen SP Subsidie Theater Gnaffel
5.C.4
Beantwoording artikel 45 vragen VVD en Swollwacht inzake azc Zwolle
5.C.5
Beantwoording artikel 45 vragen VVD inzake Meer 50-plussers aan het werk
5.C.6
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie inzake Brandveiligheid Biesboschflat
5.C.7
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie over toekomst De Herberg
5.C.8
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie over WMO-dienstverlening door Welzorg
6
A-onderwerpen
7
Ontslag burgerlid ChristenUnie
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Mw. J. Otten heeft schriftelijk haar ontslag als burgerlid van de fractie van de ChristenUnie ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om mw. Otten met terugwerkende kracht per 5 september 2016 ontslag te verlenen als burgerlid van de ChristenUnie. Voor technische en feitelijke vragen: Annelie van der Poel (2856) am.van.der.poel@zwolle.nl
8
Onderzoek negatief Eigen vermogen Muzerie
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2015 ingestemd met de uitgangspunten voor afhandeling van het verwachte negatief eigen vermogen Muzerie per 31 december 2014. De jaarrekening 2014 Muzerie kon nog niet worden vastgesteld. Vooruitlopend hierop heeft Stadskamer in onze opdracht wel onderzoek laten doen naar de oorzaken van het negatief eigen vermogen van Muzerie door onderzoeksbureau Integis. Integis heeft in april 2016 het onderzoeksrapport opgeleverd aan Stadkamer. De conclusie van Integis is dat er op basis van het onderzoek naar oorzaken en achtergronden van het negatief eigen vermogen van Muzerie per 31 december 2014 geen gronden zijn op basis waarvan Stadkamer kan overgaan tot een procedure voor bestuurlijke aansprakelijkheid. Het onderzoek van Integis biedt geen aanknopingspunten voor vervolgonderzoek gericht op bestuurlijke aansprakelijk stelling. Het college neemt de conclusies en het advies van Integis over en stellen daarom voor om geen nader onderzoek te doen. Voor technische en feitelijke vragen: Jan- Willem Dollekamp (4116) jw.dollekamp@zwolle.nl
9
Bestemmingsplan Kamperpoort, Burg. Vos de Waelstraat 2-6
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het bestemmingsplan betreft de locatie Burgemeester Vos de Waelstraat 2, 4, 6 in de wijk Kamperpoort. Het plan maakt de transformatie mogelijk van kantoor naar appartementen. Tevens worden enkele grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. Woningbouw past binnen het in de wijk Kamperpoort ingezette beleid om deze te vitaliseren. Omdat het niet om sociale woningbouw gaat, draagt het project ook bij aan het gemengde karakter binnen de wijk. Er wordt groen toegevoegd in de vorm van een parkje en het parkeren is op een goede wijze opgelost. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze tegen ingediend, de zienswijze is door 26 andere buurtbewoners mede ondertekend. Dit voorstel ziet op het afwikkelen van de ingediende zienswijzen en het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. Voor technische en feitelijke vragen: Patries van den Broek- Bredewold (2362) p.van.den.broek-bredewold@zwolle.nl of Auke Sipma (2439) a.sipma@zwolle.nl
10
Tweede beslisnota Jaarrekening 2015
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 4 juli jl. heeft de raad de jaarstukken 2015 voorlopig vastgesteld. De cijfers die toen bekend waren van het sociaal domein zijn daarin opgenomen. De controle van de drie decentralisatiedossiers is sinds de presentatie van de jaarrekening voortgezet. Op 13 juli 2016 is de accountantscontrole afgerond. Het definitieve accountantsverslag wijkt af van een eerdere versie vanwege de bevindingen rondom het sociaal domein. De accountant heeft een verklaring met beperking afgegeven voor de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid, deze is in hoofdzaak toe te schrijven aan de PGB. De sociale verzekeringsbank die de PGB die door de gemeente worden beschikt, uitvoert, heeft landelijk een afkeurend accountantsoordeel over de PGB ontvangen. Hierdoor is het niet mogelijk om vast te stellen of de afgesproken zorg daadwerkelijk is geleverd. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het definitieve accountantsverslag bij de jaarrekening 2015 en de bijbehorende brief van het afstemmingscomité. Daarnaast de jaarstukken 2015 definitief vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Adila van Dreven (2267) a.van.dreven@zwolle.nl
11
3e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland vormt de basis van de samenwerking. Het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland stelt voor, met instemming van het algemeen bestuur van GGD IJsselland, de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland te wijzigen. Voor aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is besluitvorming door de colleges van B&W nodig. Het college van B&W heeft hiervoor toestemming nodig van de gemeenteraad. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het college van B&W toestemming te geven tot de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. Voor technische en feitelijke vragen: Yolande Slagman-Duthler (2245) y.slagman-duthler@zwolle.nl
12
Vaststelling bestemmingsplan Aalanden
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het bestemmingsplan Aalanden is bijna 10 jaar oud. Conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten bestemmingsplannen om de 10 jaar worden herzien. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, hier zijn drie zienswijzen tegen ingediend. Één van de zienswijzen leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast worden er kleine ambtshalve aanpassingen ter verbetering van het bestemmingsplan voorgesteld. Tevens wordt een verleende vergunning voor een zendmast aan de Maaslaan opgenomen. Voor de Krekenbuurt en de locatie van het voormalig Aabad worden aparte bestemmingsplannen opgesteld. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en het bestemmingsplan Aalanden vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jan Pieter Koppert (2097) j.koppert@zwolle.nl
13
Actieplan sport en bewegen
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 12 september 2016. De korte terugblik is bijgevoegd. De huidige sportnota is inmiddels tien jaar oud en vanwege diverse ontwikkelingen is herijking van het beleid noodzakelijk. Er is niet gekozen voor een nieuw en breed georiënteerd langjarig sportbeleid, maar voor een dynamisch en flexibel kader. In het Actieplan Sport en Bewegen worden richtinggevende keuzes gemaakt en acties genoemd om de komende periode slagvaardig sporten en bewegen te ondersteunen en faciliteren. Het beoogt de verenigingen meer verantwoordelijkheid te bieden bij een terugtrekkende overheid. Ten behoeve van het opstellen van dit plan is met sportverenigingen gesproken over de huidige en toekomstige ontwikkelingen en over de kansen en bedreigingen. De sportverenigingen zijn daarbij uitgedaagd om ideeën en plannen aan te dragen om het financiële en maatschappelijke verdienvermogen te vergroten. Het actieplan zet in op de brede maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen. Het moet bijdragen aan gezonde en actieve inwoners, die participeren en sociaal betrokken zijn. Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij willen bijdragen aan vitale inwoners en zich willen ontwikkelen tot een gezonde sportvereniging. De ondersteuning van de gemeente en SportService Zwolle (SSZ) is hier volgend op. Het Actieplan heeft mede tot doel om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsopgave op de sportbegroting van in totaal € 800.000,-. Voor technische en feitelijke vragen: Aart Janssen (2291) A.Janssen@zwolle.nl
14
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Westenholte, Meester Koolenweg 10
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Met de keuze voor de bouw van een nieuw wijkcentrum in Stinspoort is het oude Anker in Westenholte afgestoten. De Stichting Het Anker heeft de locatie verkocht aan een projectontwikkelaar, deze is van plan zeven woningen op de locatie te realiseren. Tevens is door de ijsvereniging een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend voor een verenigingsgebouw op het aangrenzende perceel. Omdat dit milieuplanologische gevolgen heeft voor de woningbouw is het terrein van de ijsbaan meegenomen in dit bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan Westenholte, Meester Koolenweg 10 heeft ter visie gelegen, er zijn negen zienswijzen tegen ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en met de wijzigingen zoals omschreven in de wijzigingsnota. Daarnaast wordt gevraagd het bestemmingsplan Westenholte, Meester Koolenweg 10 gewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Auke Sipma (2439) a.sipma@zwolle.nl
15
ZwolleFonds Binnenstad
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Eén van de prioriteiten uit de gesprekken eind 2014 over de toekomst van de binnenstad, was een ZwolleFonds voor de binnenstad. Er is afgelopen jaar veelvuldig gesproken over de inhoud en wijze waarop zo’n fonds tot stand kan komen. Dit heeft geleid tot onderhavig raadsvoorstel voor de oprichting van een zogenaamde bedrijven investerings zone (BIZ). In het kort komt het er op neer dat een ondernemingsvereniging in een bepaald gebied bij de gemeente een verzoek kan indienen om mee te werken aan de totstandkoming van een BIZ en hiervoor een belasting te heffen op onroerende zaken, niet zijnde woningen. De inkomsten via deze belastingheffing vloeien vervolgens in de vorm van een subsidie terug naar de aanvragende organisatie. De heffing wordt alleen opgelegd als er voldoende draagvlak is. De gemeente heeft een faciliterende rol. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de verordening “Bedrijven Investerings Zone Binnenstad”, en de verordening in werking te laten treden op het moment dat uit de draagvlakmeting is gebleken dat de wettelijke vereisten zijn behaald. Daarnaast kennis te nemen van de uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting i.o. en de gemeente Zwolle, beleidsagenda en meerjarenbegroting. Voor technische en feitelijke vragen: Rob van Oosterhout (2047) ral.van.oosterhout@zwolle.nl
16
Aanvullende doorstromingsmaatregel Ceintuurbaan
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 7 december 2015 is de gemeenteraad geïnformeerd over de afronding van de reconstructie van de Ceintuurbaan. In de eindrapportage Reconstructie Ceintuurbaan staat dat de verkeersdruk op de Ceintuurbaan in de ochtend- en avondspits hoog is. De verwachting is dat de verkeersintensiteit door voltooiing van de bedrijventerreinen Oosterenk en De Vrolijkheid nog ongeveer 15% zal stijgen. Gelet op de doorstroming op de Ceintuurbaan wordt in de Eindrapportage de verdubbeling van de toerit A28-Noord als afrondende investering aangekondigd. De raad heeft op 25 april 2016 hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden worden gecombineerd met grootschalig onderhoud door Rijkswaterstaat aan de A28. De aanbesteding en uitvoering van dit project geeft een voordeel van circa € 200.000 waarvan circa €100.000 provinciale subsidie. Door werk-met-werk te maken is er zo ruimte ontstaan om ook het laatste aandachtspunt volgens de Eindrapportage op te lossen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de zuidwestelijke rijbaan van de Ceintuurbaan ter hoogte van de onderdoorgang van de A28 tussen afslag Meppel en afslag Amersfoort te verbreden van drie naar vier rijstroken. Daarnaast de kosten ten laste te brengen van het krediet Projecten (in het kader van subsidieregeling DU V&V) Toerit A28, Emmawijk en Oude Wetering, onderdeel toerit A28. Voor technische en feitelijke vragen: Cees Dijkhuizen (4007) c.dijkhuizen@zwolle.nl of Toon van Beek (2456) acw.van.beek@zwolle.nl
17
Voorstel tot afronding vml. Wehkamp locatie Dedemsvaart
Deze beslisnota is op verzoek van het college rechtstreeks toegevoegd aan de agenda van de besluitvormingsronde. Na een intensief onderhandelingstraject heeft Wehkamp in 2013 besloten haar distributiecentrum te verplaatsen van Dedemsvaart naar Zwolle. Daarmee is het gelukt om Wehkamp voor de regio Zwolle te behouden. Om dit mogelijk te maken is Wehkamp ontzorgd m.b.t. tot de te verlaten locatie in Dedemsvaart. Dit is gebeurd in nauw overleg met Provincie Overijssel die Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) heeft ingezet voor de herontwikkeling van de locatie Dedemsvaart. De hiermee verbonden financiële risico’s zijn verdeeld tussen Zwolle en HMO. Gelet op de actuele stand van zaken omtrent de herontwikkeling heeft HMO aan Zwolle voorgesteld om tegen betaling van een eenmalige bijdrage de huidige financiële betrokkenheid van Zwolle te beëindigen. Hiermee wordt het een regulier HMO project en wordt het ontwikkelrisico door Zwolle volledig overgedragen en afgekocht. Samengevat wordt voorgesteld alle rechten en aanspraken uit samenwerkingsovereenkomst voor de voormalige Wehkamp locatie te Dedemsvaart over te dragen aan HMO tegen een eenmalige bijdrage van €300.000,- te dekken uit de reserve incidentele bestedingen. Voor technische en feitelijke vragen: Jasper ’t Hoen (2320) j.hoen@zwolle.nl
18
Moties Vreemd aan de orde van de dag
19
Sluiting