link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 4 december 2017

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Dhr. L. Elfers
Bundel:
pdf Agendabundel (2.1MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en Mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Debatronde
3
Toekomst samenwerking WRA - Wezo
In de perspectiefnota is de inclusieve arbeidsmarkt benoemd als één van de drie grote maatschappelijke thema’s en ambities. Dit is verder uitgewerkt in de notitie ‘Naar een inclusieve arbeidsmarkt’, die in het voorjaar door de raad is vastgesteld. Voor realisatie van deze ambitie en de uitvoering van de Participatiewet werken de afdeling Werk, Re-integratie en Arbeidsparticipatie (WRA) en sw-bedrijf Wezo NV vanaf 2015 samen in een netwerkorganisatie. Om de samenwerking toekomstbestendig te maken is het nu nodig om een vervolgstap te maken door te komen tot één effectieve organisatie voor de optimale ondersteuning van inwoners van (de regio) Zwolle in het vinden en behouden van werk. Op basis van een toetsingskader wordt gekozen voor een variant ‘publiek via privaat’, met als rechtsvorm een BV (per 1 januari 2018), naar een publiek-private samenwerking. Dit past bij de doelstelling om met partners in de stad en de regio toe te werken naar een gedeelde verantwoordelijkheid en waar mogelijk een gedeeld eigenaarschap. De huidige taken en verantwoordelijkheden van WRA en Wezo zijn het vertrekpunt voor de nieuwe organisatie. Richting de start van de nieuwe organisatie wordt van een aantal taken nader bepaald of die meegaan of bij de gemeente blijven. Na bespreking van deze nota in de raad zal het college een definitief besluit nemen. Daarna zal richting 1 juni 2018 een inrichtingsplan worden gemaakt. Voor technische en feitelijke vragen: Gerben Pluim (06-23007978) G.Pluim@zwolle.nl
4
Pauze (21.00 – 21.10 uur)
5
Beantwoording motie 'Onderzoek naar ombudsfunctie sociaal domein' (21.10 - 22.00 uur)
Op 30 oktober 2017 stond deze informatienota ter kennisname op de lijst van ingekomen stukken. Op verzoek van de fracties van GroenLinks en D66 heeft de raad besloten deze nota te agenderen voor een debatronde. In de nota reageert het college op de motie over onderzoek naar de ombudsfunctie sociaal domein. Het college geeft aan dat de ombudsfunctie binnen het sociaal domein voldoende georganiseerd is en de positionering minder relevant is en dus niet gewijzigd hoeft te worden. Wel is het van belang om te investeren in goede communicatie en om onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden waar nodig. Dit kan de angst om een klacht in te dienen wegnemen. Het college gaat de mogelijkheden van een onderzoek naar de angst van cliënten om een klacht te melden onderzoeken. Ook zal onderzocht worden hoe de toegang tot cliëntondersteuning en de ombudsman verbeterd kunnen worden. De agenderende fracties willen met de raad van gedachten wisselen over de opzet en inrichting van het onderzoek. De debatvraag luidt: Op welke wijze denkt de raad de onafhankelijke afhandeling van klachten en invulling van een second opinion in het sociaal domein het best te kunnen borgen? En hoe kan het aangekondigde onderzoek het beste vorm krijgen? Voor technische en feitelijke vragen: Marc Stevens (2212) RM.Stevens@zwolle.nl
6
Sluiting (22.00 uur)