link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 7 maart 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (68.4MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Herinrichting Eekwal
5.A.2
Regiovervoer doelgroepen
5.A.3
Afdoening motie innovatie
5.A.4
Gevel Volharding project Kraanbolwerk
5.A.5
Verpachting van de Zwolse landbouwgronden
5.A.6
Project busbrug Spoorzone
5.A.7
Afronding verbouwing Burgemeester Drijbersingel 11-13
5.A.8
Suwinet: Veilig en Zorgvuldig
5.A.9
Inzet Oostzeelaan 6 voor huisvesting flexibele schil
5.A.10
Snelheidsaanduiding A28
5.A.11
Overname TSN
5.A.12
Asbestsanering locatie De Stadkamer Zeven Alleetjes
5.B1
Diversen / voor kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / voor kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen fractie ChristenUnie - Ongewenst bezoek radicale moslimleider
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen fractie GroenLinks - Groene stroom of grijze stroom met aflaatcertificaten
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen fractie SP - Evaluatie RTV ZOo
5.C.4
Beantwoording artikel 45 vragen D66-fractie over Zwols erfgoed van Rijk naar Nationale Monumentenorganisatie (NMo): Sassenpoort.
5.C.5
Beantwoording art. 45 vragen VVD – Kentekenregistratie om fietsgebruik in Zwolle en Kampen te bevorderen
5.C.6
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie - Pilot Drank- en Horecawetgeving
5.C.7
Beantwoording artikel 45-vragen CDA - (Ticketvrij) Kentekenparkeren
6
A-onderwerpen
7
Initiatiefvoorstel pilot vrije horecasluitingstijden
Op 8 februari 2016 is namens zeven fracties het initiatiefvoorstel “Bruisend Zwolle” ingediend. Het initiatiefvoorstel beoogt het vrijgeven van de horecasluitingstijden. De indieners van het voorstel stellen voor te starten met een proefperiode van een jaar. In procedure voor de raadsbehandeling van een initiatiefvoorstel is bepaald dat de agendacommissie in de vorm van een beslisnota aan de raad een voorstel doet voor de wijze van behandeling op het Raadsplein. De agendacommissie stelt voor het initiatiefvoorstel “Bruisend Zwolle” van VVD, D66, SP, GroenLinks, Swollwacht, Fractie Jurgens en PvdA te behandelen in een debatronde van het Raadsplein op 21 maart 2016. Voor technische en feitelijke vragen: Thom van Campen (thomvcampen@gmail.com) of Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl
8
Controle opdracht jaarrekening 2015
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In april 2011 heeft de raad besloten de opdracht voor de accountantscontrole voor de gemeente te verstrekken aan PWC Accountants N.V. In het Programma van eisen (PVE) accountantsopdracht 2011-2014 en het daarop gebaseerde contract zijn de voorwaarden en condities vastgelegd waaraan partijen moeten voldoen. In het PVE is opgenomen dat de raad jaarlijks opdracht geeft de jaarrekening te controleren. De raad wordt voorgesteld te besluiten om PWC Accountants opdracht te verstrekken voor de reguliere controle van de jaarrekening 2015 overeenkomstig het bijgevoegde controleplan van PWC. Voor technische en feitelijke vragen: Bert Tory (2538) b.tory@zwolle.nl
9
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied - IJsselzone, Windesheim, herziening 1
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het voorliggende bestemmingsplan is een correctieve herziening op onderdelen van het op 18 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied- IJsselzone, Windesheim”. Er is geconstateerd dat enkele ondergeschikte planonderdelen niet of foutief zijn opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, en er is tijdig een schriftelijke zienswijze naar voren gebracht. De zienswijze leidt niet tot het wijzigen van het bestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld te besluiten om reclamant in zijn zienswijze te ontvangen. Daarnaast in te stemmen met de nota van zienswijzen en het bestemmingsplan Buitengebied- IJsselzone, Windesheim herziening 1 gewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl
10
Vaststelling bestemmingsplan Berkum Brinkhoekweg 200
Deze beslisnota is op 15 februari 2016 op verzoek van de fractie van het CDA van de agenda afgevoerd. De beslisnota staat nu opnieuw geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het Deltion College heeft een verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsplan van het perceel Brinkhoekweg 200 ingediend. Het Deltion College gebruikt deze locatie momenteel voor de opleiding Veiligheid & Vakmanschap, dit gebruik is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Er zijn twee zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De raad wordt gevraagd de reclamanten in hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan Berkum, Brinkhoekweg 200, te ontvangen. Daarnaast in te stemmen met de Nota van zienswijzen en Nota van wijzigingen bestemmingsplan Berkum en het bestemmingsplan Berkum, Brinkhoekweg 200 gewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl
11
Regionale inkoop Jeugdhulp 2016
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 22 februari 2016. De korte terugblik is bijgevoegd. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Voor de uitvoering hiervan (zorginkoop, financiering en bedrijfsvoering) werkt Zwolle samen met 10 andere gemeenten in de regio. De specialistische jeugdhulp, Jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt in regionaal verband ingekocht. In 2015 en 2016 wordt vanwege continuïteit van zorg gewerkt met de huidige zorgaanbieders. Een goede samenwerking met aanbieders is van belang om te komen tot transformatie en een financieel duurzaam perspectief. Op korte termijn moeten de inkoopcontracten voor 2016 worden vastgesteld. Er is echter minder budget beschikbaar dan verwacht. Aanbieders hebben gezien het korte tijdspad niet kunnen anticiperen op de verlaging van het budget. Daarom wordt voorgesteld om incidenteel € 640.000 extra beschikbaar te stellen voor de regionaal in te kopen Jeugdhulp 2016. Dit bedrag kan worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Voor technische en feitelijke informatie: Jacomien van der Bij (2534) J.van.der.Bij@zwolle.nl
12
Uitkomsten onderzoek woonlastenfonds tijdelijk fonds verhuiskosten op maat
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 22 februari 2016 en op 1 februari in de informatieronde. De korte terugblikken zijn bijgevoegd. Om de betaalbaarheid van het wonen voor mensen met de laagste inkomens te verbeteren is de Agenda voor Betaalbaar Wonen opgesteld. De voorliggende beslisnota gaat over de combinatie van twee centrale maatregelen uit de Betaalbaarheidsagenda. Het betreft herinvoering van het Passend Toewijzen en het onderzoek naar een woonlastenfonds. Voorgesteld wordt een tijdelijk fonds verhuiskosten op maat in te stellen. Hiermee wordt voor een specifieke groep een sociale huurwoning betaalbaar. De raad wordt voorgesteld een tijdelijk fonds verhuiskosten op maat ad €200.000,- op te richten. Dit fonds wordt deels gedekt uit middelen voor het armoedebeleid en komt deels ten laste van de post incidentele bestedingen 2015. Voor technische en feitelijke vragen: Berenda de Paus (4064) b.depaus@zwolle.nl
13
Vaststelling bestemmingsplan Diezerpoort, Thomas a Kempisstraat 72
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In het bestemmingsplan Diezerpoort is aan de zone Thomas A Kempisstraat/Vechtstraat een maximum van 8 horecavoorzieningen verbonden. In de praktijk waren er echter steeds 9 horecavestigingen aanwezig. Doordat het feitelijk gebruik van horeca op de peildatum 8 augustus 2015 door omstandigheden niet plaatsvond en geen horecavergunning aanwezig was, is voor het perceel Thomas A Kempisstraat 72 een leemte ontstaan ten aanzien van het aantal toegestane horecavestigingen. Voorliggend bestemmingsplan legt het horecagebruik voor het perceel Thomas A Kempisstraat 72 vast, het betreft geen nieuwe horecavestiging. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er is één zienswijze naar voren gebracht. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren. Daarnaast in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder (2430) eh.horsman.van.gelder@zwolle.nl of Frits Kroese (3315) ffjm.kroese@zwolle.nl
14
Versterken sturend vermogen
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 7 september 2015 is de raad geïnformeerd over het project versterken sturend vermogen van de beleidscyclus, en is de startnotitie gepresenteerd. In de pilotfase is de basis gelegd voor een nieuwe opzet van de programmabegroting. Om te kunnen experimenteren en leren, en ruimte te hebben voor betrokkenheid van de raad, is ervoor gekozen om via een pilot een nieuwe opzet van de programmabegroting 2016 uit te werken buiten de reguliere cyclus om. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de structuur van de begroting te veranderen conform het ontwikkeld format voor een begrotingsprogramma en de begroting te digitaliseren. Daarnaast kennis te nemen van de uitvoering van de tweede fase van het verbetertraject versterken sturend vermogen beleidscyclus. Voor technische en feitelijke vragen: Irmgard Ruberg (2307) ijm.ruberg@zwolle.nl
15
Wijzigingsverordening Leges 2016
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In december 2015 heeft de raad de Verordening Leges 2016 vastgesteld. De raad wordt voorgesteld de Eerste wijzigingsverordening Leges 2016 vast te stellen. Daarnaast in te stemmen met de wijzigingen leges verklaring omtrent het gedrag en leges eigen verklaring. Voor technische en feitelijke vragen: Mirjam Boer- Beulakker (2836) m.boer@zwolle.nl
16
Wijzigingsverordening Begraafplaatsrechten 2015 en Wijzigingsverordening Begraafplaatsrechten 2016
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In december 2015 heeft de raad de Verordening Leges 2016 vastgesteld. Er wordt een wijziging ten aanzien van het tarief voor het bijzetten in een galerij voorgesteld. Daarnaast zal de heffing en inning van de rechten voor het reserveren van een graf door GBLT worden uitgevoerd. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Eerste wijzigingsverordening Begraafplaatsenrechten 2015 en wijzigingsverordening Begraafplaatsrechten 2016 vast te stellen. Daarnaast in te stemmen met de wijziging rechten bijzetten in galerijgraf. Voor technische en feitelijke vragen: Mirjam Boer- Beulakker (2836) m.boer@zwolle.nl
17
Moties Vreemd aan de orde van de dag
18
Sluiting