link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 30 juni 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (101.4MB)

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op grond van artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de bijlagen 1, 7 en 9 van de beslisnota Transformatie en verkoop pand Diezerstraat 80 en herhuisvesting bibliotheek.
De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd

- Op grond van artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de bijlage van de informatienota Versnellingsactie Sociale huur.
De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Lichtaanpassing attentiemast Zwolle Noord
5.A.2
Vormgeving drijvende steiger Harm Smeengekade
5.A.3
Uitkomsten meicirculaire 2014
5.A.4
Stand van zaken vestiging vijfde coffeeshop
5.A.5
Regionale Samenwerkingsvormen Jeugdzorg - Vervolg 2
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45-vragen over het beschermen van weidevogels bij maaiwerkzaamheden
5.c.2
Beantwoording art 45 vragen CDA : afsluiting spoorwegovergang Wijthmen Herfte
6
A-onderwerpen
7
Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014
Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. Schoolbesturen hebben dan een zorgplicht. Dat betekent dat zij iedere leerling een passende onderwijsplek moeten bieden. De verandering van wetgeving heeft ook invloed op de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer. Aanpassingen aan nieuwe definities en begrippen zijn noodzakelijk. De bestaande verordening uit 2006 moet dus worden gewijzigd. Omdat in iedere gemeente deze aanpassing moet plaatsvinden, heeft de VNG hiervoor een modelverordening ontwikkeld. In Zwolle is dit model als basis genomen en aangepast op de Zwolse uitgangspunten en de Wet passend onderwijs. Voorgesteld wordt de nieuwe verordening vast te stellen.
Voor technische en feitelijke informatie: Huub Lubbers (3291) HGJ.Lubbers@Zwolle.nl
9
Moties Vreemd aan de orde van de dag
8
Programmaindeling Beleidscyclus
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Per 2015 worden drie wetten, de nieuwe Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet ingevoerd waardoor diverse taken van het Rijk overgaan naar de gemeente. Vanwege de noodzaak om de begroting 2015 in te richten op de invoering van de decentralisatiedossiers wordt gestart met een pilot sociaal domein.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om akkoord te gaan met een nieuwe programma/indeling sociaal domein, en te kiezen voor variant 4. Daarnaast een beleidsparagraaf in de begroting op te nemen over het sociaal domein.
Voor technische en feitelijke vragen: Adila van Dreven (2267) a.van.dreven@zwolle.nl of Paul Feldbrugge (3067) p.feldbrugge@zwolle.nl
10
Transformatie en verkoop Diezerstraat 80 en herhuisvesting bibliotheek
Vorig jaar heeft de raad onder voorwaarden ingestemd met de komst van de modewinkel Zara in het pand van de bibliotheek aan de Diezerstraat. Tevens is er op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor de bieb. De onderhandelingen met Zara zijn afgerond en er is een nieuwe locatie voor de bibliotheek gevonden. Het gebouwencomplex aan de Diezerstraat 80 zal worden verkocht aan de belegger Dela Vastgoed B.V die het zal verhuren aan Zara. Voor de herhuisvesting van de bibliotheek is aanvankelijk een lijst met 22 locaties opgesteld. Uiteindelijk bleven er vijf geschikte locaties over. Omdat enkele fracties zeer hechten aan een binnenstadlocatie, zijn de mogelijkheden nog eens nagegaan. Conclusie is dat er binnen afzienbare tijd geen acceptabele locaties in de binnenstad beschikbaar zijn. Voorgesteld wordt de bibliotheek te huisvesten in het GGD-gebouw aan de Zeven Alleetjes. Deze locatie ligt goed in het zicht, is een markant gebouw en ligt aan de looproute tussen station en binnenstad. De locatie aan de Zeven Alleetjes voldoet daarmee uitstekend aan de wensen van de bibliotheek en kan daarmee de gewenste kwaliteitsslag worden gemaakt. Doordat de verkoopopbrengst van de Diezerstraat de financiële dekking biedt voor de kosten van herhuisvesting van de bibliotheek is er sprake van een budgettair neutraal voorstel. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken wordt de raad voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 8.970.000,-. De planning is dat de nieuwe bibliotheek in mei 2016 opent. De opening van de nieuwe ZARA is in september 2017 voorzien. Voor technische en feitelijke informatie: Ron Eggink (2007) R.Eggink@Zwolle.nl
11
Voorjaarstukken
In het kader van de beleidscyclus (planning en control) kent Zwolle twee behandelmomenten per jaar. In het voorjaar is de raadsbehandeling van de jaarstukken, de eerste beleidsrapportage (Berap) en de Perspectiefnota PPN). Bij het najaarsmoment komen de tweede beleidsrapportage en de begroting aan de orde. Vanwege de recente start van de nieuwe raadsperiode is er dit voorjaar geen Perspectiefnota. Het meerjarenperspectief 2015 - 2018 zal onderdeel uitmaken van de begroting 2015.
11.A
Jaarstukken 2013
In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het begrotingsjaar 2013. Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting is sprake van een voordelig resultaat van € 6,7 mln. In de loop van 2013 is bij de 2 Beraps hier al een voorschot op genomen van € 7,5 mln. Het per saldo nadelig resultaat van € 0,8 mln. is als resultaat 2013 op de balans verwerkt. De dekking vindt plaats vanuit de vrije ruimte in de algemene concernreserve. De accountant constateert dat de interne beheersing van de gemeente van goed niveau is. De accountant zal een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid afgeven. Hij benoemt wel enkele aandachtspunten en geeft een aantal adviezen.
Voor technische en feitelijke informatie: Adila van Dreven (2267) a.van.dreven@zwolle.nl
11.B
Beleidsrapportage 2014-1
In de Beleidsrapportage 2014-1 wordt een tussenstand per 1 maart gegeven van de uitvoering van de begroting 2014. Er wordt hierbij alleen gerapporteerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. De bijbehorende rapportage ‘voortgang projecten’ is digitaal te raadplegen via www.gemeenteraadzwolle.nl. Op basis van de Berap kan worden bijgestuurd. Er worden tegenvallers verwacht bij de verstrekking van bijstand, de asfaltering Hasselterweg en de opbrengsten bouwleges. Naast deze tegenvallers zijn er ook meevallers. Al met al wordt er over heel 2014 een nadelig resultaat verwacht van € 2,3 mln. Voorgesteld wordt dit nadelig resultaat te dekken uit de vrije ruimte in de algemene concernreserve.
Voor technische en feitelijke informatie: Bert Schraven (2658) HJ.Schraven@zwolle.nl
11.C
MPV 2014
De MPV 2014 geeft een financiële vertaling van stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties. De MPV is opgesteld binnen de uitgangspunten die de raad op 6 januari 2014 heeft vastgesteld. Door het afsluiten van 13 van de 32 projecten is de MPV kleiner en beheersbaarder geworden. Langlopende “slapende” grondexploitaties zijn administratief afgesloten. De af te sluiten projecten worden verrekend in de Reserve Vastgoed. Het saldo van de positieve en negatieve grondexploitaties samen met de vrijvallende voorzieningen bedraagt totaal € 4,0 mln. Het totale resultaat van alle exploitaties is verbeterd met € 78,3 mln.. Hierdoor is het resultaat van alle grondexploitaties op de lange termijn € 39,0 mln. positief. Dit positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door de grondexploitatie Hessenpoort. Op de korte termijn is er sprake van een tekort. De stand van de reserve Vastgoed per 31-12-2013 is € 5,6 mln. negatief. Het tekort wordt conform
vastgesteld beleid onttrokken uit de concernreserve. Bij de behandeling van de nota van uitgangspunten is door de raad gekozen voor 2 instrumenten. Voorziening voor grondprijsontwikkelingen van € 5 mln en Stimuleringsreserve van € 2 mln. Deze instrumenten zijn verwerkt in de MPV 2014. Landelijk wordt gezocht naar nieuwe kaders voor vastgoedontwikkelingen. In 2014 zal met de nieuwe raad vervolg worden gegeven aan het proces om te komen tot de nieuwe nota grondbeleid.
In vervolg op het inwerkprogramma zijn onderstaande deskundigen van harte bereid nadere toelichting te geven. Voor nadere informatie neem contact op met: Annemarie Mosterman (3378) a.mosterman@zwolle.nl of Harm Bekkema (2973) h.bekkema@zwolle.nl
12
Vaststellen bestemmingsplan Stadshagen I, Frankhuisweg 30
Deze beslisnota wordt rechtstreeks als A-onderwerp nog aan de agenda toegevoegd om mogelijk te maken dat de initiatiefnemer na de zomer kan starten met de voorgestelde kinderopvang. Dit mede gebaseerd op het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Stadshagen I, Frankhuisweg 30 vast te stellen. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl


13
Vaststellen uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein Breed
De beslisnota en bijlage 7 zijn inmiddels aangepast op basis van de meicirculaire.
pdf Aangepast Beslisnota Uitvoeringsprogrammas Sociaal Domein na meicirculaire (437KB)
pdf 01 Uitvoeringsprogramma Sociale Wijkteams Iedereenteltmee (927KB)
pdf 02 Uitvoeringsprogramma DIAH (703KB)
pdf 03 Uitvoeringsprogramma_Dagbesteding (809KB)
pdf 04 Uitvoeringsprogramma Participatiewet (516KB)
pdf 05 Kadernotitie Transitie Beschermd Wonen GGZ 2015 versie 2 (347KB)
pdf 06 Bijlage Rapportage inventarisatie Beschermd wonen GGZ centrumgemeente Zwolle (HHM) (1.6MB)
pdf 07 Aangepast Financieel kader en Bezuinigingen Sociaal Domein - na meicirculaire- (329KB)
pdf 08 Risicomanagement in het Sociaal Domein (731KB)
pdf 09 Communicatie Sociaal Domein (130KB)
pdf Presentatie informatiemarkt 10 juni (386KB)
pdf Leger Des Heils - Suggesties nav informatiemarkt sociaal domein (22KB)
pdf RIBWGO - Suggesties nav informatiemarkt sociaal domein (16KB)
pdf TSN Thuiszorg - Suggesties nav informatiemarkt sociaal domein (1.4MB)
pdf Beantwoording vragen ChristenUnie- SociaalDomein (242KB)
pdf Beantwoording vragen D66 - SociaalDomein (253KB)
pdf Beantwoording vragen GroenLinks - SociaalDomein (617KB)
pdf Beantwoording vragen Swollwacht 01 Uitvoeringsprogramma Sociale Wijkteams Iedereen telt mee (132KB)
pdf Beantwoording vragen Swollwacht 02 Uitvoeringsprogramma DIAHvragenSwollwacht (124KB)
pdf Beantwoording vragen Swollwacht 03 Uitvoeringsprogramma_Dagbesteding_Swolwacht_concept (120KB)
pdf Beantwoording vragen Swollwacht 04 Uitvoeringprogramma Participatiewet Swollwacht (225KB)
pdf Beantwoording vragen Swollwacht 05 Kadernotitie Transitie Beschermd Wonen GGZ 2015 versie 2 (129KB)
pdf Beantwoording vragen Swollwacht 08 Risicomanagement vragen (174KB)
pdf Beantwoording vragen diverse fracties Financieel kader en bezuinigingen sociaal domein (180KB)
pdf Stappenplan Sociale wijkteams (130KB)
pdf Communicatieplan Sociaal domein 2014 gemeente Zwolle (170KB)
pdf Antwoord college brief clientenraad SoZaWe (73KB)
pdf Antwoord college brief WSW clientenraad (48KB)
pdf Beantwoording hoofdvragen raadsbehandeling 16-06 sociaal domein (42KB)
pdf Korte terugblik Sociaal Domein (14KB)
pdf Overzicht m&a Sociaal Domein (159KB)
pdf 13-1 Amendement GL- Financieel Vangnet sociaal domein (130KB)
pdf 13-2 Amendement GL- PGB voor mantelzorgers (143KB)
pdf 13-3 Motie VVD- Bijpraatsessies m.b.t. het SD (248KB)
pdf 13-4 Motie CDA- Tussentijdse dialoog Sociaal Domein (199KB)
pdf 13-5 Motie CDA- Risicomanagement Sociaal Domein (263KB)
pdf 13-6 Motie CU- Adempauze (mantelzorg respijtzorg) (181KB)
pdf 13-7 Motie CU- Monitoring voortgang sociale wijkteams (252KB)
pdf 13-8 Motie GL- Ombudsteam sociaal domein (307KB)
pdf 13-9 Motie D66- beperken bureaucratie (286KB)
pdf 13-10 Motie VVD- Leidraad in eigen beheer nemen sociale wijkteams (324KB)
pdf 13-11 Motie D66- Regie bij teamcoordinator (261KB)
pdf 13-12 Motie D66- Brede professionele input uit de stad (291KB)
pdf 13-13 Motie GL- Right to challenge (120KB)
pdf 13-14 Motie SP- Wijkverpleging in het wijkteam (247KB)
pdf 13-15 Motie SP- Doorzettingsmacht wijkverpleegkundigen (247KB)
pdf 13-16 Motie SP- Indiceren door zorgprofessional (247KB)
pdf 13-17 Motie SP- Gebruikelijke hulp kinderen (247KB)
pdf 13-18 Motie SP- Positie werknemers versterken (248KB)
pdf 13-19 Motie SP- Geen commerciele schoonmaakondersteuning (251KB)
pdf 13-20 Motie SP- Niet korten dagbesteding (248KB)
pdf 13-21 Motie CU- Aandacht voor uitstroom naar zelfstandig ondernemerschap (281KB)
pdf 13-22 Motie SP- Inzet stagejobcoach (259KB)
pdf 13-23 Motie SP- Tijdelijke contracten bij de sociale werkplaats (247KB)
pdf 2014-06-30 Raadsbesluit Vaststellen uitvoeringsprogramma's kadernotitie Sociaal Domein (84KB)
14
Sluiting