link naar deze pagina

1.Commissie Ruimte en Economie - 10 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Willegen van, D.
Toelichting: Aansluitend aan de Commissie Ruimte en Economie zal de Commissie Maatschappij en Bestuur plaatsvinden
Bundel:
pdf Agendabundel (16.8MB)

0.1
Afsprakenlijst Commissie Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur d.d. 10-09-2019
1
Opening door de voorzitter, de heer D. van Willegen
2
Vaststelling van de agenda
3
OORDEELSVORMEND
In deze bespreking staat uitwisseling van argumenten centraal en het wegen van voor- en nadelen van een voorstel. Het college van B&W stelt besluitvorming voor in de eerstvolgende raadsvergadering.
3.1
Kaders Inwonerparticipatie afvalbeleid
De behandeling is gericht op het vaststellen van de kaders (onderdeel 1 en 2) Inwonerparticipatie afvalbeleid.
Deze kaders hebben tot doel inwoners te betrekken bij het maken van de keuze voor een afvalinzamelsysteem en het afvalbeleid. De inwoners krijgen een adviserende rol in dit traject. De gemeenteraad laat zich adviseren, maar zal zelf een afgewogen besluit nemen. Inwoners krijgen vooraf achtergrondinformatie en het doel van het nieuwe beleid gepresenteerd.

Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2019.
4
Regionale samenwerking
5
Vragenkwartier
6
Sluiting van de Commissie Ruimte en Economie
7
AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR
7.1
Opening door de voorzitter, de heer D. van Willegen
8
Vaststelling van de agenda
9
BEELDVORMEND
Bij beeldvormende bespreking staat informatievergaring centraal en is besluitvorming door de gemeenteraad (nog) niet voorzien.
In deze fase gaat het er om dat alle deelnemers zich een beeld vormen over het onderwerp. Commissieleden krijgen de ruimte om hun beelden over het onderwerp bij elkaar te toetsen en vragen te stellen aan het college. Zijn alle belangen bekend? Is alle informatie gedeeld? Dit onderdeel biedt ook ruimte om onderwerpen te bespreken die door de fracties zijn geagendeerd.
9.1
Right to Challenge
De kern van Right to Challenge is dat een groep (georganiseerde) inwoners taken van de gemeente overneemt als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Met Right to Challenge biedt het college van B&W inwoners de mogelijkheid de gemeente uit te dagen een gemeentelijke taak beter uit te voeren tegen ten hoogste dezelfde kosten. Het college heeft hiervoor spelregels opgesteld en besloten deze te toetsen aan de praktijk met behulp van een pilot. Op verzoek van de raad heeft het college deze informatie toegezonden ter bespreking in de commissie.
10
"De kracht van Aalsmeer", Strategie Sociaal Domein 2019-2023
De behandeling is gericht op het bespreken van de nota ‘De kracht van Aalsmeer’, strategie Sociaal Domein 2019 – 2023 als richtinggevend kader. Het presidium heeft besloten de nota niet te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Het doel van deze nota is er voor te zorgen dat iedereen naar vermogen mee kan doen en niemand buiten de boot hoeft te vallen door inwoners zoveel mogelijk de ruimte te geven om voor elkaar klaar te kunnen staan en elkaar te helpen, het voorkomen van problemen door gerichte preventieve maatregelen en voorzieningen en samenhangende hulp bieden als er sprake is van een stapeling van problemen.


11
OORDEELSVORMEND
In deze bespreking staat uitwisseling van argumenten centraal en het wegen van voor- en nadelen van een voorstel. Het college van B&W stelt besluitvorming voor in de eerstvolgende raadsvergadering.
11.1
Gemeentegarantie lening Windsurfclub Aalsmeer (WSCA)
De behandeling is gericht op het verlenen van een gemeentegarantie aan Windsurf-club Aalsmeer voor een bedrag van € 98.500,-- voor de vervanging van het clubgebouw.

Besluitvorming wordt voorgesteld tijdens de raadsvergadering van 26 september 2019.
12
Vragenkwartier
13
Sluiting