link naar deze pagina

Beraad - 13 maart 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Fransen, R.P.
Bundel:
pdf Agendabundel (76.5MB)

1.1
Opening besluitvormend Beraad door de voorzitter de heer R.P. Fransen
1.1.1
Spreekvolgorde: VVD – AB – CDA - PACT Aalsmeer
1.2
Vaststelling agenda
1.3
Resume van het beraad van 23 januari 2014 en 13 februari 2014
2
Vaststellen bestemmingsplan Aalsmeerderweg 420-422

Portefeuillehouder: Hoeven, G. van der
Toelichting: Spreekvolgorde: VVD – AB – CDA - PACT Aalsmeer - HAC
De behandeling van dit onderwerp in tweede termijn is gericht op het instemmen met de weergave en beantwoording van de ingediende zienswijzen conform de Nota van Beantwoording, te constateren dat het bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk maakt waarvoor een wettelijke plicht tot kostenverhaal geldt en vast te stellen dat afgezien kan worden van het vaststellen van een exploitatieplan, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is alsmede het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Aalsmeerderweg 420-422 met bijbehorende stukken.
Tevens is behandeling gericht op het machtigen van burgemeester en wethouders om onze raad te vertegenwoordigen ter zake van de behandeling van eventueel beroep dan wel verzoek om voorlopige voorziening bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen dit besluit.
De besluitvorming kan plaatsvinden in de raad van 15 mei 2014.
4
Krediet aanvraag project Nieuw Oosteinde

Portefeuillehouder: Hoeven, G. van der
Toelichting: Spreekvolgorde: CDA - PACT Aalsmeer – VVD - AB
De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het instemmen met het verhogen van het krediet voor Project Nieuw Oosteinde voor 2014 van
€ 28.177.843 met € 187.000 tot € 28.364.843.
De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de Raad van 3 april 2014.
5
Besteding budget jeugdzorg vooruitlopend op lentenota en begroting 2015

Portefeuillehouder: Vonk-Vedder, J.
Toelichting: Spreekvolgorde: PACT Aalsmeer – VVD - AB - CDA
De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het instemmen met het verlenen van mandaat aan het College van B&W om, vooruitlopend op de vaststelling van de kadernota en de begroting 2015, afspraken te maken met de instellingen die jeugdhulp bieden, alsmede met gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, over de maximale budgettaire ruimte waarbinnen zij in 2015 jeugdzorg leveren.
De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de Raad van 3 april 2014.
6
Rondvraag en sluiting beraad