Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 1 - 18 juni 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:15
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: I.A.M. ten Seldam
Algemene documenten:

1
Spreekrecht
19:15 – 19:30 uur

Mw. Grendel maakt gebruikt van het spreekrecht. Onderwerp is overlast door voedselbank bij St. Egbertuskerk, zie bijlage.
Mw. Slee maakt gebruik van het spreekrecht. Onderwerp is Almelo Noordoost, bouwvlak 10.
Mw. Ter Haar-Tulp maakt gebruik van het spreekrecht. Onderwerp is Almelo Parkstad.

Burgers die willen inspreken, over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen zich hiervoor tot maandag 17 juni 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie op 0546 – 541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.

Meer informatie over hoe spreekrecht werkt vindt u op www.almelo.nl of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Voorzitter: Mw. Ten Seldam
2
Jaarverantwoording 2018
19.30 – 20:30 uur
Oordeelsvormend

In de jaarverantwoording 2018 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid in 2018 en de besteding van geld. Het college heeft op 26 maart een raadsbrief ‘Jaarverantwoording op hoofdlijnen’ geschreven zodat de raad op tijd inzicht kon krijgen in de verwachte resultaten.

De accountant heeft de jaarverantwoording gecontroleerd. De conclusie van de accountant staat in het accountantsverslag.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Mw. Ten Seldam
3
Voorjaarsrapportage 2019
20:30 – 21:15 uur
Oordeelsvormend

In de voorjaarsrapportage legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over financiële afwijkingen in de eerste 4 maanden ten opzichte van de basisbegroting 2019. Er komt ook nog een najaarsrapportage (na 8 maanden) en een slotrapportage (na 11 maanden). De voorjaarsrapportage ligt nu ter bespreking aan de raad voor.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. Wiertz
4
Perspectiefnota 2019 - Zienswijze ontwerp programmabegroting OD Twente 2020
21:15 – 22:45 uur
Oordeelsvormend

De perspectiefnota 2019 is de voorbereiding op de Begroting 2020. De perspectiefnota gaat onder andere over de programma’s Zorg, Economie&Participatie, Nieuwstraatkwartier, Binnenstad, Veiligheid, Duurzaamheid en de Omgevingswet.

De raad kan in deze discussie ook de resultaten van de motiemarkt van 9 april betrekken. In die motiemarkt konden inwoners hun goede ideeën voor de stad presenteren.

Onderdeel van de bespreking van de perspectiefnota is de behandeling van de ontwerp programmabegroting OD Twente 2020. Dit ter voorbereiding van de besluitvorming over het eventueel indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting OD Twente 2020.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. De Vries
100
AANTEKENINGEN