link naar deze pagina

Gemeenteraad - 23 september 2020

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 21:15
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: De vergadering is openbaar maar i.v.m. corona-beperkingen niet vrij toegankelijk voor publiek. Publiek kan de vergadering live en achteraf volgen via www.barneveld.nl/live.
Algemene documenten:

1 21:15
Opening
1.2
Vaststellen agenda
2 21:20
Meningsvorming
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).
2.1
Aanvulling Milieu Effect Rapportage (MER) en beleidsconfrontatie wind
2.2
Concept Regionale Energie Strategie (RES) Regio Foodvalley
2.3 22:40
Pauze
3 22:50
Besluitvorming
Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.
3.1
Aanvulling Milieu Effect Rapportage (MER) en beleidsconfrontatie wind
De commissie MER heeft op 30 april 2020 advies uitgebracht over de MER windenergie Barneveld. Het college van B&W heeft op 9 juni besloten om het MER aan te vullen conform het advies van de commissie MER (zie bijlage). De fractie Lokaal Belang heeft gevraagd dit besluit te agenderen en wil graag het advies, de keuzes van het college en de uitvoering daarvan bespreken.

Inmiddels is de aanvulling van de MER beschikbaar, evenals de resultaten van de zogenaamde 'beleidsconfrontatie'. Deze informatie is met een voorstel over het vervolgproces toegevoegd aan dit agendapunt.
3.1.a
Motie 2 LB MER meenemen woningbouwontwikkelingen binnen invloedsfeer windturbines.docx
3.1.b
Motie 3 LB MER geluidsnorm Lnight meenemen in GLO wind.docx
3.1.c
Motie 4 LB MER hogere windturbine meenemen in GLO wind.docx
3.1.d
Motie 5 LB MER tamelijk en ernstig gehinderden meenemen in GLO wind.docx
3.2
Concept Regionale Energie Strategie (RES) Regio Foodvalley
In dit voorstel wordt de raad gevraagd het volgende te besluiten:
1\. Op basis van de concept\-RES wordt het proces met de stakeholders vervolgd naar een RES 1\.0\.
2\. Het rijk wordt opgeroepen om het onderzoek naar de potentie van alternatieve energiebronnen en energiedragers te versnellen en aan te geven wat de daarbij te maken keuzes voor de regio zijn\.Op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 17 juni 2020 stond 'Besluit B&W inzake memo 'Voortgangsnotitie procedure Barneveldse Zonneladder ' (B-3.5). De fractie ChristenUnie heeft gevraagd deze memo te agenderen om te bespreken hoe er voor gezorgd kan worden, dat er niet meer panelen op het land geplaatst worden dan de door de raad vastgestelde limiet in de zonneladder.
3.2.a
Motie 6 VVD zon op dak.docx
3.2.b
Motie 7 VVD Kernenergie in Foodvalley.docx
3.2.c
Amendement 8 LB RES schrappen locatie Harselaar.docx
3.2.d
Motie 9 LB RES betrekken burgers.docx
3.2.e
Motie 10 LB RES energiebesparing.docx
3.2.f
Motie 11 LB RES geen houtige biomassa in RES.docx
3.2.g
Motie 12 LB RES GemBar mag geen sluitpost worden provincie.docx
3.2.h
Motie 13 LB RES prominente plek Geothermie in RES1.0.docx
3.2.i
Motie 14 Pro98 Perspectief energietransitie.doc
3.3
Instellen commissie van onderzoek te benoemen wethouder
4 23:00
Sluiting (23:54 uur)