link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 3 maart 2021

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:20
Voorzitter: De heer J.W. van den Born
Toelichting: De commissievergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers aan het gesprek krijgen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.
Algemene documenten:

1
Opening
2.a 19:30
Brief van de Museum Vereniging, inzake corona-noodsteun voor musea in de gemeente/Brief van Barneveldse musea inzake coronanoodsteun voor culturele organisaties.
Deze brief,  die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 stond (A-1) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van Pro'98.
Aan de bespreking wordt ook toegevoegd de brief van Barneveldse musea inzake coronanoodsteun aan culturele organisaties, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 staat (C-2 A),  alsmede de beantwoordingsbrief van B&W (C-2 B).

Pro'98  wil graag geïnformeerd worden over de ontwikkelingen m.b.t. aanvragen door en verstrekking van financiële ondersteuning aan culturele instellingen. Pro'98 overweegt een motie vreemd aan de agenda om daarmee gelden uit de tweede tranche versneld beschikbaar te maken.

Uitgenodigd : wethouder A.H. v.d. Burgwal
2.b 19:45
Pleidooi winkeliers voor heropening.
Op verzoek van de ChristenUnie is de oproep van winkeliers voor heropening toegevoegd aan de agenda. De fracties wordt gevraagd hier kort op te reageren. Op een ander moment kan dit onderwerp breder worden besproken.

Uitgenodigd: burgemeester J.J. Luteijn.
3 19:55
Besluit B&W inzake behoefte onderzoek voortgezet onderwijs.
Dit besluit,  die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 staat (B-1.8) , is geagendeerd op verzoek van de agendacommissie.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.
4 20:25
Besluit B&W inzake beoogd traject Structuurvisie Wind/ besluit B&W inzake afronding structuurvisie windenergie.
Dit besluit ''beoogd traject Structuurvisie Wind'  die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 stond (B-3.54) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie, Lokaal Belang en VVD. De VVD wil graag de bespreking van dit besluit combineren met het besluit 'afronding structuurvisie windenergie', die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 stond (B-3.1).

De ChristenUnie wil het stuk agenderen en betrekken bij de volgende bespreking over de RES in de commissie.

Lokaal Belang wil graag vinger aan de pols houden met betrekking tot het ingrijpende besluit van zowel het college als de meerderheid van de raad om windturbines in onze gemeente te willen plaatsen. Deze vervolgstappen wil Lokaal Belang zowel op proces al op inhoud bespreken.

De VVD wil graag de stand van zaken bespreken.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.
5 20:55
Pauze.
7 21:05
Informatie m.b.t. programma Jeugd.
Wethouder Van Daalen heeft tijdens de programmabegroting een toezegging gedaan om de raad begin 2021 weer bij te praten over jeugd.
Bijgevoegd is de 3e Jeugdrapportage Werkprogramma jeugd 2019-2021, B-1.21 op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021.

Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen
8 21:45
Besluit B&W inzake impact coronacrisis op beleidsgerelateerde budgetten Sociaal Domein.
Dit besluit,  die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 stond (B-1.34) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD.

De VVD wil graag de huidige stand van zaken bespreken en wat er te verwachten is.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen
9 22:00
Inventarisatie waardig ouder worden.
Deze inventarisatie,  die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 stond (A-2) , is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie.

De ChristenUnie wil de inventarisatie agenderen om met het college te spreken over de vervolgstappen om de levenskwaliteit van de ouderen in onze gemeente te verbeteren.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen
10 22:15
Rondvraag.
De  SGP  vraagt het volgende :

Straatverlichting :

* Reageren de palen op sensoren of via een tijdklok ?
\- In de laatste weken gaat de straatverlichting pas erg laat aan \(pas op splitsing schemer/donker\)\. Is het college er mee eens dat de palen eigenlijk net iets eerder aan moeten\, nu net niet veilig ?

Antwoord:
*Onze netbeheerder Liander stopt binnenkort met het aansturen (in- en uitschakelen) van de openbare verlichting via het tot nu toe gebruikte Toon Frequent (TF) signaal. Deze dienstverlening wordt vervangen door het schakelen van de verlichting via een ander systeem, met gebruik van zogenaamde FlexOVL-kastjes. Dit systeem maakt het mogelijk kom preciezere schakeling op lokaal niveau te maken. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op de plaatselijke omstandigheden. Daarnaast kan er ook energie worden bespaard door slim te schakelen.*

*Op dit moment zitten we in de testperiode – overgangsfase van het ene systeem naar het andere systeem waardoor er hier en daar niet tijdig wordt geschakeld. Er wordt hard aan gewerkt, door onze eigenmedewerkers en door Liander, om deze overgangsperikelen te ondervangen zodat het licht weer op tijd aan, en uit gaat. Onze verwachting is dat dit met een paar weken is ingeregeld.*
11
Sluiting.