link naar deze pagina

Gemeenteraad - 27 mei 2020

Locatie: www.barneveld.nl/live
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: Deze vergadering wordt digitaal gehouden. De vergadering is live en achteraf voor publiek op de gebruikelijke wijze te volgen via de webcast: www.barneveld.nl/live.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
1.2
Vaststellen agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijst
1.4
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen stukken.docx (32KB)
pdf Agenderingsverzoeken ingekomen stukken.docx (18KB)
pdf A-1 Brief Stichting Leven met de Aarde inzake Wereldaardedag d.d. 20-4-20 (494KB)
pdf A-2 Brief hr Cloosterman inzake heroverweging energietransitie d.d. 18-4-20 (227KB)
pdf A-3 Brief VGGM inzake Besluitvorming begroting 2021 en jaarrekening 2019, d.d. 17-4-20.pdf (4.5MB)
pdf A-4 Brief Stichting Lobby Lokaal inzake tegenmacht digitale democratie d.d. 22-4-20.pdf (82KB)
pdf A-5 a Brief St. NIVO inzake motie geen medewerking standbeeld Lodewijk Napoleon d.d. 28-4-20.pdf (194KB)
pdf A-5 b Ontvangstbevestiging Stichting NiVo.pdf (61KB)
pdf A-6 Raadsinformatiebrief VGGM inzake COVID-19 d.d. 25-4-20.pdf (1.6MB)
pdf A-7 Noodverordening VGGM inzake COVID-19 d.d. 29-4-20.pdf (3.4MB)
pdf A-8 Raadsinformatiebrief VGGM inzake COVID-19 d.d. 6-5-20.pdf (207KB)
pdf A-9 Brief St. Alles voor mekaar inzake benaderen eenzame ouderen d.d. 4-5-20 (1MB)
pdf A-10 Raadsinformatiebrief VGGM inzake COVID-19 d.d. 8-5-20.pdf (238KB)
pdf A-11 Artikel dhr Cloosterman De ongereptheid van Moeder Aarde d.d. 8-5-20.pdf (271KB)
pdf A-12 Noodverordening VGGM inzake COVID-19 d.d. 11-5-20.pdf (5.6MB)
pdf A-13 Raadsinformatiebrief VGGM inzake COVID-19 d.d. 18-5-20.pdf (226KB)
pdf A-14 Motie gemeenteraad Alphen Chaam inzake Stabieler gemeentefonds d.d. 14-5-20.pdf (97KB)
pdf B-1.1 Raadsinformatiebrief COVID 19 d.d. 18-4-20 (284KB)
pdf B-1.14 Memo B&W inzake uitvoering motie Vluchtelingenkinderen Lesbos.pdf (64KB)
pdf B-3.2 Brief B&W aan dhr Apostolou inzake afsluiting Wikselaarseweg d.d. 17-4-20 (718KB)
pdf B-3.3 Memo B&W inzake Beëindiging werkorganisatie Gebiedscoöperatie O-gen d.d. 21-4-20.pdf (77KB)
pdf B-3.4 Besluit B&W inzake evaluatie en uitvoeringsplanning Gemeentelijk Riolerings Plan d.d. 21-4-20.pdf (164KB)
pdf B-3.5 Besluit B&W inzake Cultuurbehoefteonderzoek en doorontwikkeling cultuurplatform d.d. 28-4-20.pdf (948KB)
pdf B-3.6 Besluit B&W inzake Tussenevaluatie Plan van Aanpak Klimaatadaptatie d.d. 28-4-20.pdf (178KB)
pdf B-3.8 Besluit B&W inzake Evaluatie Energievisie 2019 en Uitvoeringsprogramma 2020 d.d. 21-4-20.pdf (300KB)
pdf B-3.11 Besluit B&W inzake memo Advies commissie MER d.d.12-5-20.pdf (179KB)
pdf B-3.12 besluit B&W inzake Beheer en onderhoud wegen uitvoeringsplan 2020 d.d. 12-5-20.pdf (32.8MB)
pdf B-3.13 Besluit B&W inzake mem svz Recreatiezonering Veluwe d.d. 12-5-20.pdf (13.2MB)
pdf B-3.15 Besluit B&W inzake Actieplan Wonen provincie Gelderland.pdf (7.2MB)
pdf B-3.17 Besluit B&W inzake reactie op Brandbrief Cultuurplatform d.d. 19-5-20.pdf (244KB)
pdf B-4.7 Besluit B&W inzake Voortgangsbericht Governance Regio Foodvalley d.d. 21-4-20.pdf (578KB)
pdf B-4.9 Besluit B&W aansprakelijkstelling Actiecomité Windmolens NEE. d.d. 28-4-20 (190KB)
pdf B-4.10 Besluit B&W inzake memo Proces toekomst gemeente Scherpenzeel.d.d. 12-5-20 (741KB)
pdf B-4.16 Besluit B&W inzake coronamonitor.pdf (2MB)
pdf C-1 Brief Kon.Horeca Nederland inzake coronacrisis d.d. 6-5-20 (110KB)
1.5
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven toe te laten raadslid.
1.6
Toelating en beëdiging van een nieuw raadslid.
2 19:50
Meningsvorming
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).
2.1
Bestemmingsplan Bloemendal I (Barneveld-Noord).
2.2
Bestemmingsplan “Garderbroekerweg XXI, partiële herziening Buitengebied 2012” (locaties Garderbroekerweg 136/136A en 173 in Kootwijkerbroek).
2.3
Motie vreemd aan de agenda_VVD; CU; PRO; CDA; LB_Tijdelijke verruiming terrasoppervlak.
2.3.a
Motie vreemd aan de agenda_Pro98; VVD; LB; CU; CDA; BI_Kosten horeca.
2.4
Begroting en jaarstukken OddV.
2.x 21:00
Pauze
3 21:10
Besluitvorming (blok 1)
Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.
3.1
Bestemmingsplan Bloemendal I (Barneveld-Noord).
pdf Raadsvoorstel 609 Bestemmingsplan Bloemendal I (Barneveld-Noord).pdf (97KB)
pdf Bijlage 1 Nota zienswijzen.docx (2.1MB)
pdf Bijlage 2 Staat van wijzigingen.pdf (85KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting.pdf (9.2MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 1 Aanvraag omgevingsvergunning kap (2019).pdf (137KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 2 Aanvraag omgevingsvergunning kap kaart (2019).pdf (1.6MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 3 Advies boommarter (2016).pdf (395KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 4 Advies veiligheid VGGM (2018).pdf (333KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 5 Archeologisch onderzoek (2018).pdf (26.5MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 6 Beeldkwaliteitsplan (2020).pdf (10.6MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 7 Berekening geur Nijkerkerweg 125 (2019).pdf (4.2MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 8 Berekening stikstofemissie aanlegfase 1 (2019).pdf (594KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 9 Berekening stikstofemissie aanlegfase 2 (2019).pdf (594KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 10 Berekening stikstofemissie gebruiksfase (2019).pdf (851KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 11 Bodemonderzoek (2017).pdf (9.1MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 12 Boom Effect Analyse (2019).pdf (6.1MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 13 Ecologisch onderzoek statusrapport (2019).pdf (1.2MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 14 Geluidscontouren verkeerslawaai (2018).pdf (2.6MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 15 Grens bebouwde kom (2019).pdf (6.3MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 16 Groene ontwikkelingszone (2019).pdf (632KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 17 Kabels & leidingen (2018).pdf (330KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 18 Kapmelding Wnb (2019).pdf (128KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 19 Kapmelding Wnb kaart (2019).pdf (5.1MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 20 Masterplan Barneveld-Noord (2017).pdf (9.8MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 21 Masterplan watersysteem (2018).pdf (14.4MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 22 Natuurtoets Barneveld-Noord (2016).pdf (2.7MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 23 Natuurvriendelijk bouwen en inrichten (2019).pdf (1.3MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 24 Nota inspraak en overleg (2018).pdf (811KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 25 Nota zienswijzen (2020).pdf (401KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 26 Onderzoek duurzame energienetten (2018).pdf (2.2MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 27 Onderzoek luchtkwaliteit (2020).pdf (1016KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 28 Onderzoek milieuzonering geluid (2019).pdf (5.6MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 29 Onderzoek stikstofemissies (2019).pdf (333KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 30 Onderzoek Wet Geluidhinder (2020).pdf (4MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 31 Quickscan ecologie Nijkerkerweg (2019).pdf (2.4MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 32 Stedenbouwkundig plan (2018).pdf (547KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 33 Verantwoording groepsrisicoberekening LPG-station (2020).pdf (1.4MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 34 Verkennend bodem- en asbestonderzoek (2019).pdf (12.4MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 35 Verkennend bodemonderzoek Nijkerkerweg (2020).pdf (10.5MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 36 Waterhuishouding- en rioleringsplan (2019).pdf (9.5MB)
pdf Bloemendal I_Verbeelding.pdf (944KB)
pdf Bloemendal I_Regels.pdf (2.9MB)
pdf Bloemendal I_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf (1.2MB)
pdf Bloemendal I_Regels_Bijlage 2 Inrichtingsplan hagen (2020).pdf (726KB)
pdf Bloemendal I_Regels_Bijlage 3 Inrichtingsplan geluidschermen (2020).pdf (530KB)
pdf Technische vragen en antwoorden CDA.pdf (121KB)
pdf Technische vragen en antwoorden CU.pdf (118KB)
pdf Technische vragen en antwoorden VVD.pdf (116KB)
pdf Technische vragen en antwoorden LB.docx (14KB)
pdf 200410 College (besluit hogere waarden geluid Wgh) (002).pdf hoort bij vragen en antwoorden LB (2MB)
pdf Technsche vragen en antwoorden LB 2.pdf (152KB)
pdf Raadsbesluit 609.pdf (56KB)
pdf INGETROKKEN Motie 1_VVD_ Stijgende huizenprijzen.docx (30KB)
3.2
Bestemmingsplan “Garderbroekerweg XXI, partiële herziening Buitengebied 2012” (locaties Garderbroekerweg 136/136A en 173 in Kootwijkerbroek).
3.2.a
Motie 2_CU; PRO; CDA; LB; VVD; BI_Rol raad bij maatwerk.
3.3
Motie vreemd aan de agenda_VVD; CU; PRO; CDA; LB; BI_Tijdelijke verruiming terrasoppervlak.
3.3.a
Motie vreemd aan de agenda_Pro98; VVD; LB; CU; CDA; BI_Kosten horeca.
3.4
Begroting en jaarstukken OddV
3.4.a
Motie 3_ LB; VVD_ ODDV informatie en memo.
3.4.b
Motie 4_ LB; VVD_ ODDV kostenredctie-doelmatigheid-soberheid.
4 21:20
Besluitvorming (blok 2)
Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
4.01
Bestemmingsplan Valkseweg XXI partiële herziening Buitengebied 2012.
4.02
Bestemmingsplan Valkseweg XXII partiële herziening Buitengebied 2012
4.03
Bestemmingsplan “Aardgastransportleiding Terschuur, partiële herziening Buitengebied 2012”.
4.04
Bestemmingsplan “Damweg II, partiële herziening Buitengebied 2012” (locatie Damweg 53 in Zwartebroek).
4.05
Bestemmingsplan Grenscorrecties (Buitengebied).
pdf Raadsvoorstel 615 Bestemmingsplan grenscorrecties.pdf (92KB)
pdf bijlage 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Grenscorrecties.pdf (144KB)
pdf bijlage 2 Staat van wijzigingen.pdf (11KB)
pdf Grenscorrecties_Toelichting.pdf (11.1MB)
pdf Grenscorrecties_Toelichting_Bijlage 1 Nota inspraak en overleg bestemmingsplan _Grenscorrecties_.pdf (670KB)
pdf Grenscorrecties_Toelichting_Bijlage 2 Nota zienswijzen bestemmingsplan _Grenscorrecties_.pdf (144KB)
pdf Grenscorrecties_Regels.pdf (3.5MB)
pdf Grenscorrecties_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen 2015.pdf (1.2MB)
pdf Grenscorrecties_Regels_Bijlage 2 Lijst Kleinschalige bedrijfsactiviteiten.pdf (60KB)
pdf Grenscorrecties_Regels_Bijlage 3 Staat van Bedrijfsactiviteiten.pdf (401KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied A-koperweg -0003-4-plot.pdf (372KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied B-Koperweg ten noorden van16 -0003-4-plot.pdf (301KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied C-Rubensstraat-0003-4-plot.pdf (338KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied D-Prinsenweg-0003-4-plot.pdf (347KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied E-Hunnenweg-0003-4-plot.pdf (341KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied F-Damweg81 -0003-4-plot.pdf (305KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied G-Zelderseweg 27-29-0003-4-plot.pdf (358KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied H-Zelderseweg grensbeloop, ten oosten van Diepenrustweg 2-0003-4-plot.pdf (389KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied I-De Kelis 12-14-0003-4-plot.pdf (318KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied J- Appelseweg grensbeloop -0003-4-plot.pdf (289KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied K-Noordenweg naast 41-0003-4--plot.pdf (374KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied L-Meentweg -0003-4-plot.pdf (287KB)
pdf SCAN CIE GG BESTEMNNINGSPLAN GRENSCORRECTIES BUITENGEBIED, technische vragen en antwoorden CDA.pdf (866KB)
pdf Raadsbesluit 615.pdf (38KB)
4.06
Ontwerpbegroting 2021-2024 Regio Foodvalley
4.07
Jaarrekening 2019 Regio Foodvalley
4.08
Verkenning- en dekkingsvoorstel wandelnetwerk gemeente Barneveld
4.09
Integrale actualisering Algemene Subsidieverordening gemeente Barneveld (ASV)
4.10
Benoeming twee leden Raad van Toezicht STEV.
4.11
Begroting en jaarverslag Regio de Vallei
4.12
Maandrapportage maart 2020
4.13
Plan van aanpak Biodiversiteit.
5
Overig
6 21:30
Sluiting (22:05 uur)