link naar deze pagina

Commissie Bestuur - 2 maart 2021

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:05
Voorzitter: De heer H. Brul
Toelichting: Deze vergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers ontvangen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en  achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Raadsagenda: Kaderbrief OddV
In de Kaderbrief 2022 wordt een budget van € 4.088.000 geraamd voor 2022. Het tekort ten opzichte van de begroting bedraagt € 86.000. Dit wordt met name veroorzaakt door loon- en prijsindexatie van 1,5 %. Voorstel is om geen wensen en bedenkingen in te dienen op de kaderbrief OddV 2022. De inbreng van de gemeenteraden op de kaderbrief wordt betrokken bij het opstellen van de begroting van de OddV voor 2022.  Op deze conceptbegroting, die naar verwachting in mei aan de raad wordt voorgelegd, kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten desgewenst hun zienswijzen kenbaar maken.

In het raadsvoorstel wordt ook een terugblik op de financiële ontwikkelingen in 2020 gegeven. Bij de behandeling van de begroting 2021 is toegezegd de raad in het voorjaar bij te praten over de trajecten die er lopen t.a.v. de OddV en dat de heer Baakman hierbij uitgenodigd zal worden.

Uitgenodigd: wethouders A.H. van de Burgwal en B. Wijnne en de heer H.J. Baakman, algemeen directeur van de OddV
3 20:15
Vlootschouw
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 stond (B-4.37), is geagendeerd op verzoek van de fracties van de SGP, Lokaal Belang en de VVD. De SGP vindt het begrijpelijk dat deze vlootschouw is gehouden in onze groeiende gemeente. De SGP wil graag doorspreken hoe dit proces is verlopen, op welke wijze de uitkomsten tot stand zijn gebracht en wat hiervan de consequenties zijn. Lokaal Belang wil graag verder met het college in gesprek over dit strategische beleidsvoorstel in relatie tot het financieel beleid, het meerjarenperspectief en de mogelijke herindeling met Scherpenzeel. De VVD wil met de wethouder in gesprek over de inhoud van de vlootschouw. En over de naar voren gehaalde budgetten voor de vlootschouw.

Uitgenodigd: wethouder A.H. van de Burgwal
4 20:45
Pauze
5 20:55
Raadsagenda: Dorpspromotiebeleid Gemeente Barneveld
De gemeenteraad heeft één- en andermaal gevraagd om meer aandacht voor de promotie van evenementen  en activiteiten én de citymarketing (hierna: dorpspromotie) van de gemeente Barneveld.  Ook was het niet altijd duidelijk wat de diverse groepen precies doen, hoe zij zich tot elkaar verhouden en hoe de financieringsstromen lopen. Het voorstel is daarom de promotie van de gemeente Barneveld – als toeristische en recreatieve bestemming  – van een nieuwe, overzichtelijke, structuur te voorzien. Dat zorgt voor meer herkenning en erkenning als het  gaat om de promotie van Barneveld. De activiteiten die in het verleden zijn ontplooid en voor een goede basis hebben gezorgd, blijven onverkort van kracht, maar worden onder één herkenbare noemer samengebracht.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal
6 21:15
Herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben op 26  januari 2021 het herindelingsontwerp hebben vastgesteld. Dit herindelingswerp incl. bijlagen stond op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021 (D-2A en D-2B). De raad kan een zienswijze indienen op het door GS vastgestelde herindelingsontwerp. Het presidium heeft daarvoor de volgende procedure afgesproken: in de commissie van 2 maart kunnen de fracties aandachtspunten benoemen voor de door het college op te stellen zienswijze. Het voorstel voor de zienswijze wordt geagendeerd in de commissie van 6 april en de raad van 21 april. De fractie van Lokaal Belang heeft zelf een initiatiefvoorstel voor een zienswijze ingediend. Dit zal eveneens worden geagendeerd op 6 en 21 april. Bij de stukken is ook het memo Stand van zaken Arhi-procedure Scherpenzeel gevoegd, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2021 staat (B-4.3).

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.
7 22:00
Hamerstukken
Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 18 maart 2021.
7.a 22:00
Raadsagenda: AED netwerk
In juni 2019 werd door de raad een motie aangenomen, waarin werd opgedragen om het  burgernetwerk AED uit te breiden en te streven naar een zo goed mogelijke dekking in onze gemeente. Daarbij  werd ook besloten het aantal deelnemers per AED apparaat te verlagen van 25 naar 15. Om aan de genoemde motie gehoor te geven, wordt voorgesteld om het burgernetwerk op drie punten aan te passen en zowel het AED-netwerk, het aantal AED apparaten als het aantal vrijwilligers uit te breiden. Hierdoor beschikt de  gemeente Barneveld over een goed functionerend, gemeente breed dekkend netwerk, uniek in de regio. Dit  kan, in combinatie met de inzet van de blijvende First Responder brandweer en de ambulancedienst,  levensreddend zijn bij meldingen hartfalen. In totaal betekent dit een structurele lastenverhoging van € 7.000 per jaar.
8 22:00
Rondvraag
9 22:05
Sluiting