link naar deze pagina

Commissie Bestuur - 18 oktober 2022

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: De heer H.K. Buitenhuis
Toelichting: Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt de vergadering ook live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/raad. Mee praten over een onderwerp kan ook. Meldt u dan aan via griffie@barneveld.nl. (voor 12.00 uur op de dag van de commissievergadering).
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Stand van zaken door politie en brandweer en factsheet ambulancezorg
De heer M. Esser,  politiechef van het basisteam Veluwe Vallei Noord en de heer A. Slofstra, directeur Brandweer van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) lichten de actuele stand van zaken toe.

De factsheet ambulancezorg, die op de Lijst ingekomen stukken van 29 september staat (B-1.13), is geagendeerd op verzoek van Lokaal Belang. De fractie wil weten wat het college kan doen om de aanrijtijden van de A1 ritten te verbeteren en wat de mogelijkheden zijn van het realiseren van een uitrukdependance in de gemeente Barneveld.

De beantwoording van de schriftelijke vragen over het realiseren van een ambulancepost  zijn bijgevoegd. Evenals de Veiligheidsmonitor 2021, B-3.19 op de Lijst ingekomen stukken van 29 september.

Uitgenodigd: burgemeester J.J. Luteijn en wethouder P.J.T. van Daalen
3 20:45
Pauze
4 20:55
Raadsagenda: Rekenkameronderzoek m.b.t. Wet Openbare Overheid
Dit voorstel betreft het vaststellen van enkele aanbevelingen over het verbeteren van de informatie over Wob-verzoeken en van de openbaarmaking van informatie.

Uitgenodigd: de rekenkamercommissie en burgemeester J.J. Luteijn
5 21:15
Raadsinformatiebrief Oekraïne
Dit besluit, dat op de Lijst ingekomen stukken van 29 september staat (B-4.4), is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie. De ChristenUnie wil graag de leefgeldregeling en de effecten daarvan bespreken met het college.

Uitgenodigd: burgemeester J.J. Luteijn en wethouder P.J.T. van Daalen
6 21:30
Raadsagenda: Verzelfstandiging team Be Active & Creative
De gemeenteraad wordt gevraagd om geen wensen en bedenkingen in te brengen ten behoeve van het oprichten van een stichting, waarin het huidige gemeentelijke team Be Active & Creative wordt geplaatst.

Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk
7 21:50
Raadsagenda: Revitalisering Harselaar-Oost
De levensduur van de wegen in het gebied Harselaar Oost loopt op zijn eind en ze zijn al langer aan vervanging toe. Daarnaast zijn behoorlijke problemen met de waterafvoer in grote delen van Harselaar waaronder Harselaar Oost. Beide problemen moeten op een redelijke termijn worden aangepakt. Tevens is dit een mooie kans om andere gemeentelijke doelstellingen gelijktijdig op te pakken op het gebied van energie, vergroening, duurzaamheid, mobiliteit, verbetering van de beeldkwaliteit.

Uitgenodigd: wethouder W. Oosterwijk
8 22:10
Rondvraag
9 22:15
Sluiting