link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 25 september 2019

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: De heer J.W. van den Born

1 20:00
Opening.
2 20:00
Raadsagenda: Verhogen van het krediet voor de nieuwbouw van basisschool De Hoeksteen in Voorthuizen.
Uitgenodigd: de heer Verbruggen (PCO Gelderse Vallei), mevrouw Van de Laar (directeur) en wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.
3 20:15
Raadsagenda: Startdocument Regionale Energie Strategie Foodvalley.
Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal
4 20:45
Pauze
5 20:55
Uitvoering werkprogramma Jeugd.
Dit besluit stond op de Lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 19 juni 2019 (B-1.9) en is op verzoek van de fractie van Lokaal Belang geagendeerd. Lokaal Belang wil graag de betekenis van het werkprogramma jeugd voor de gemeente Barneveld bespreken.

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen.
6 21:15
Plankaart locaties laadpalen.
Dit besluit stond op de Lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 10 juli 2019 (B-2.6) en is geagendeerd op verzoek van de fracties van Lokaal Belang en Burger Initiatief. Lokaal Belang wil in gesprek over hoe er wordt aangekeken tegen de uitbreiding met mogelijk 84 laadpalen en eventueel realiseren van laadpleinen. Dit ook met het oog op de nog te ontwikkelen parkeervisie. Burger Initiatief vindt de plankaart onduidelijk en niet passen bij het collegevoorstel en wil weten hoe het college denkt over infrastructuur voor waterstof.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.
7 21:30
Besluit B&W inzake Rotonde de Punt.
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 9 oktober 2019 staat (B-3.2) is geagendeerd op verzoek van de fracties van Lokaal Belang en de SGP.
Lokaal Belang heeft vragen over de samenhang met andere ontwikkelingen in Voorthuizen en wil met college en commissie bespreken of dit voorstel de meest verstandige keus is en wat deze memo betekent voor andere rotondes binnen de gemeente Barneveld.
De SGP wil dit graag bespreken met de wethouder en verkeersdeskundige. Zij wil graag een toelichting op de beslissing en het gelopen tijdspad. Gaan we op meer rotondes twee richtingen toestaan?

Uitgenodigd: Wijkplatform Voorthuizen centrum, wijkplatform Voorthuizen oost, Plaatselijk Belang Voorthuizen en wethouder P.J.T. van Daalen.
8 21:55
Hamerstuk.
De voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Deze voorstellen worden ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 9 oktober 2019.
8.a 21:55
Raadsagenda: Jaarrekening 2018 Stichting Openbaar Onderwijs Eem-Vallei Educatief.
9 21:55
Rondvraag.
10
Sluiting.