link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 maart 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Barneveld
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:11
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Algemene documenten:

1
Opening.
2
Benoeming en beëdiging van een lid van de rekenkamercommissie.
3
Vaststellen agenda.
Agendapunt 12, Aanpassing verordening starterslening, wordt op verzoek van de heer Buitenhuis (CU) tevens geagendeerd voor meningvorming. De heer Buitenhuis had in de commissievergadering een voorbehoud op dit punt gemaakt.
4
Besluitenlijst raad 31 januari 2018.
5
Ingekomen en uitgaande stukken.
pdf Ingekomen en uitgaande stukken.docx (340KB)
pdf A-1 Brief provincie Gelderland Financieel toezicht 2018.pdf (685KB)
pdf A-2 Brief Jongerenraad Barneveld.pdf (340KB)
pdf A-3 Kaderbrief 2019 Omgevingsdienst De Vallei.pdf (329KB)
pdf B-1.2 Besluit B&W inzake 4-maandelijkse rapportage Welzijn Barneveld.pdf (15,6MB)
pdf B-1.4 Memo inwonersbijdrage vs eigen bijdrage huishoudelijke hulp.pdf (189KB)
pdf B-1.9 Besluit B&W inzake Leerplichtverslag 2016-2017 en RMC Jaarverslag 2016-2017.pdf (8,9MB)
pdf B-1.12 Besluit B&W inzake Raadsinformatiebrief leerlingenvervoer.pdf (3,7MB)
pdf B-1.13 Besluit B&W inzake Laaggeletterdheid.pdf (6,4MB)
pdf B-1.15 Besluit B&W inzake Decentralisatieplan Beschermd Wonen en Wmo inkoop 2019.pdf (1,6MB)
pdf B-1.19 Besluit B&W inzake Kwaliteitsonderzoek algemene voorziening huishoudelijke hulp.pdf (8,6MB)
pdf B-2.5 Besluit B&W inzake Uitvoeringsprogramma Barneveld Natuurlijk Bruisend.pdf (3,2MB)
pdf B-2.6 Raadsbrief inzake verkeersregelinstallatie Thorbeckelaan Zuid - evenementenhal.pdf (718KB)
pdf B-2.7 Besluit B&W inzake uitvoeringsprogramma Barneveld Natuurlijk Bruisend.pdf (3,2MB)
pdf B-2.16 Besluit B&W inzake Wijziging aanbestedingsprocedure fietsroute en rotonde Stationsweg.pdf (1,7MB)
pdf B-3.3 Besluit B&W inzake Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsbesluit Wabo 2018 OddV.pdf (9,5MB)
pdf B-3.8 Besluit B&W inzake Evaluatie jaarwisseling 2017-2018.pdf (1,8MB)
pdf B-3.10 Besluit B&W inzake PvA 20% duurzame energie gemeentelijk vastgoed.pdf (7,3MB)
pdf B-3.11 Besluit B&W inzake tijdelijke wandelverbinding Esvelderbeekzone.pdf (2,9MB)
pdf B-3.14 Besluit B&W inzake Inventarisatie OddV niet-prioritaire overtredingen.pdf (676KB)
pdf B-3.17 Besluit B&W inzake 8e Rapportage Faseren en doseren woningbouw.pdf (1,3MB)
pdf B-3.18 Besluit B&W inzake Bestrijding Japanse Duizendknoop.pdf (685KB)
pdf B-3.20 Besluit B&W inzake Monitoring Functieveranderingsbeleid.pdf (1,3MB)
pdf B-3.21 Besluit B&W inzake Werkwijze m.b.t. dorpsplannen.pdf (1,5MB)
pdf B-3.22 Brief burgemeester inzake Evaluatie extra veiligheidsmaatregelen 2017.pdf (179KB)
pdf B-4.1 Verslag werkbezoek RFV aan Denemarken.pdf (142KB)
pdf C-1 Brief dhr Brink inzake problematiek terras Bunckmanplein.pdf (106KB)
pdf C-2 Brief omwonenden inzake zorg over plannen bouw zorgcomplex Kerkstraat.pdf (265KB)
pdf C-3 Brief Stichting Buurtkamer Zuid III inzake realiseing buurtkamer in de wijk.pdf (569KB)
pdf C-4 Brief dhr Vink inzake Statiegeldalliantie + besluit B&W.pdf (897KB)
pdf C-5 Brief bewoners Nesciostraat inzake bezwaar straatverlichting.pdf (2,2MB)
pdf F-2 Bestemmingsplan Postweg I Partiele herziening Buitengebied 2012.pdf (20,2MB)
pdf F-3 Bestemmingsplan Vinkelaar II Partiele herziening Buitengebied 2012.pdf (43,3MB)
pdf F-4 Instelling onderzoekscommissie geloofsbrieven.pdf (23KB)
5.x.15
Voorbereidingskrediet voor uitbreiding begraafplaats De Plantage. (Meningsvorming).
5.x.16
Uitvoeringsprogramma Energievisie 2017-2018. (Meningsvorming).
5.x.19
Pauze.
6
Bestemmingsplan Prinsenweg I. (Besluitvorming).
7
Bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen. (Besluitvorming).
8
Bestemmingsplan Thorbeckelaan - Groen van Prinstererlaan. (Besluitvorming).
9
Bestemmingsplan Meentweg - Valkseweg partiële herziening Buitengebied 2012. (Besluitvorming).
10
Afsluiten gereedgekomen grondexploitaties per 1 december 2017. (Besluitvorming).
11
Kadernota 2019-2022 Regio FoodValley & Triple Helix. (Besluitvorming).
12
Aanpassing Verordening Starterslening Barneveld. (Besluitvorming).
13
Procesmatige kaderstelling ten behoeve van het Beleidsplan Sociaal Domein. (Besluitvorming).
14
Scholen in Veller. (Besluitvorming).
15
Voorbereidingskrediet voor uitbreiding begraafplaats De Plantage. (Besluitvorming).
16
Uitvoeringsprogramma Energievisie 2017-2018. (Besluitvorming).
17
Onderzoek naar het risicomanagement in het Sociaal Domein Gemeente Barneveld, rapport Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. (Besluitvorming).
18
Sluiting.