link naar deze pagina

Gemeenteraad - 25 mei 2022

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Burgemeester J.J. Luteijn
Toelichting: Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek, dat van harte welkom is om de vergadering fysiek bij te wonen.  U kunt de vergadering ook live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/raad.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
1.2
Vaststellen agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijst
1.4
Ingekomen en uitgaande stukken
2
Meningsvorming
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).
2.1 19:40
Bestemmingsplan Oostbroek I in Kootwijkerbroek
2.2 19:55
Bestemmingsplan "Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012"
2.3 20:15
Bestemmingsplan Nijkerkerweg-A30, partiële herziening Buitengebied 2012
Agendapunt 2.3 wordt samen met agendapunt 2.4 behandeld.
2.4
Ontwikkelingsfonds Platteland inrichting Waterberging Esvelderbeek
2.5 20:30
Aanvullend krediet rouwcentrum De Plantage
2.6 21:05
Beleid kinderopvang en luchtkwaliteit
2.7 21:35
Begroting 2023 en jaarstukken 2021 Omgevingsdienst De Vallei
2.x 21:55
Pauze
3 22:05
Besluitvorming (blok 1)
Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.
3.1
Bestemmingsplan Oostbroek I in Kootwijkerbroek
Dit plan betreft het aanpassen van een aantal punten naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State in een beroepszaak.
pdf Raadsvoorstel 2122 Bestemmingsplan Oostbroek I in Kootwijkerbroek.pdf (92KB)
pdf Bijlage 1 uitspraak 20 april 2022.pdf (569KB)
pdf Bijlage 2 Nadere motivering externe veiligheid OddV.pdf (204KB)
pdf Bijlage 2a Advies VGGM.pdf (87KB)
pdf Bijlage 3 Aangepaste planregel artikel 13 (1).pdf (62KB)
pdf Oostbroek I_Toelichting.pdf (12.5MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 1 KWB-O Masterplan, gemeente Barneveld, April 2017.pdf (12.6MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 2 Beeldkwaliteitsplan Oostbroek, gemeente Barneveld, juni 2021.pdf (29.3MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 3 ontwerp Kerkweg noordzijde.pdf (735KB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 4 Archeologisch vooronderzoek_ een bureauonderzoek en booronderzoek, Raap, mei 2020 .pdf (4.7MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 5 Archeologie proefsleuvenonderzoek, Raap, november 2020.pdf (2.2MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 6 Bodemonderzoek- Essenerweg 75 en 77, P&J juni 2007.pdf (2.7MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 7 Bodemonderzoek- Asbest, GAIM, juni 2013.pdf (2.9MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 8 Bodemonderzoek- Verkennend Bodemonderzoek Kerkweg 27 , Vink aug 1994.pdf (2.5MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 9 Onderzoek Stikstofdepositie, SPAWNP, mei 2021.pdf (2.7MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 10 Natuuronderzoek, Tauw , maart 2020.pdf (1.2MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 11 Nader onderzoek steenmarter, Tauw, juni 2020.pdf (2.5MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 12 Quickscan beschermde soorten voor de reconstructie, Tauw, mei 2020 .pdf (365KB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 13 Kootwijkerbroek Oost, Onderzoek milieuzonering, SPAWNP, december 2020.pdf (848KB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 14 Akoestisch onderzoek, Spa juni 2020.pdf (1.3MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 15 Vormvrije m.e.r.-beoordeling Oostbroek, juli 2020.pdf (781KB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 16 Parkeerbalans.pdf (128KB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 17 Waterhuishoudkundig- en rioleringsplan Sweco, september 2020.pdf (14.1MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 18 Natuurinclusief bouwen, Tauw, november 2020.pdf (784KB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 19 Verslag Inspraak en overleg.pdf (459KB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 20 Landschapsontwerp, gemeente Barneveld, februari 2021.pdf (4.4MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 21 Bomenplan, gemeente Barneveld, februari 2021.pdf (4.4MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 22 Akoestisch onderzoek Oliehandel Kerkweg, mei 2021.pdf (2.7MB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 23 Nota Zienswijzen.pdf (523KB)
pdf Oostbroek I_Toelichting_Bijlage 24 Nadere motivering externe veiligheid.pdf (204KB)
pdf Oostbroek I_Regels.pdf (3.2MB)
pdf Oostbroek I_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2020).pdf (3MB)
pdf Oostbroek I_Regels_Bijlage 2 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN FUNCTIEMENGING BEDRIJF - 2.pdf (77KB)
pdf Oostbroek I_Regels_Bijlage 3 te behouden parkeerplaatsen (1).pdf (44KB)
pdf Verbeelding Oostbroek I.pdf (562KB)
pdf Vastgesteld Raadsbesluit 2122.pdf (60KB)
3.1.1
VERWORPEN Motie 1 BI;PRO'98; VVD Oliehandel
3.2
Bestemmingsplan "Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012"
Dit voorstel is voor de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan Verbindingsweg - Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012.
Het plan beoogt  functieverandering van een agrarisch bedrijf en de bouw van 3 nieuwe woningen op 2 percelen.
pdf Raadsvoorstel 2102 Bestemmingsplan Verbindingsweg-Plaggenweg partiele herziening Buitengebied 2012.pdf (96KB)
pdf Bijlage Nota zienswijzen Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012.docx (74KB)
pdf Bijlage Staat van wijzigingen.xlsx (12KB)
pdf Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting.pdf (5.8MB)
pdf Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 1 Lijst intrekkingsbesluit, wijzigingen en herzieningen.pdf (2MB)
pdf Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 2 Rapport Bodemonderzoek Verbindingsweg.pdf (2.3MB)
pdf Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 3 Rapport Bodemonderzoek Plaggenweg 37.pdf (10.4MB)
pdf Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 4 Onderzoek ecologie locatie Plaggenweg.pdf (1.9MB)
pdf Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 5 Onderzoek Geurbelasting locatie Plaggenweg 37.pdf (704KB)
pdf Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012_Regels.pdf (2.7MB)
pdf Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012_Regels_Bijlage 1 Beplantingsplan locatie Verbindingsweg.pdf (201KB)
pdf Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012_Regels_Bijlage 2 Situatietekening Plaggenweg.pdf (659KB)
pdf Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012_Regels_Bijlage 3 Beplantingsplan locatie Plaggenweg.pdf (586KB)
pdf Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012_Regels_Bijlage 4 Onderzoek Wegverkeerslawaai Verbindingsweg.pdf (998KB)
pdf Verbindingsweg-Plaggenweg, partiële herziening Buitengebied 2012_Regels_Bijlage 5 Onderzoek Wegverkeerslawaai Plaggenweg 37.pdf (5.5MB)
pdf Verbeelding-Plaggenweg-plot.pdf (237KB)
pdf Verbeelding-Verbindingsweg-plot.pdf (167KB)
pdf Vastgesteld Raadsbesluit 2102.pdf (42KB)
3.3
Bestemmingsplan Nijkerkerweg-A30, partiële herziening Buitengebied 2012
Dit plan regelt natuurcompensatie en waterberging ten behoeve van het plangebied Harselaar West-West II.
3.4
Ontwikkelingsfonds Platteland inrichting Waterberging Esvelderbeek
3.5
Aanvullend krediet rouwcentrum De Plantage
3.5.1
AANGENOMEN Amendement 2 LB; Tarief De Plantage
3.5.2
AANGENOMEN Motie 3 LB; CU Inventarisatie aan te besteden projecten
3.5.3
VERWORPEN Amendement 7; Pro'98, CDA, VVD, BI 'AULA'
3.6
Beleid kinderopvang en luchtkwaliteit
3.6.1
AANGENOMEN Motie 4 PRO'98; CU Luchtkwaliteit - maximale termijn
3.6.2
AANGENOMEN Motie 5 PRO'98;CU Luchtkwaliteit - maatregelen locatie
3.6.3
VERWORPEN Motie 6 VVD_ Barneveld niet op slot zetten
3.7
Begroting 2023 en jaarstukken 2021 Omgevingsdienst De Vallei
4 22:15
Besluitvorming (blok 2)
Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
4.1
Bestemmingsplan Kootwijkerdijk V partiele herziening Buitengebied 2012 (Kootwijk)
4.2
Wijziging Verordening doelgroepen sociale huurwoningen en middenhuur Gemeente Barneveld 2021
4.3
Begroting en jaarverslag Regio de Vallei
4.4
Begroting en jaarstukken Regio Foodvalley
4.5
Zienswijze ontwerpbegroting ValleiHopper 2023-2026
5 22:25
Besluitvorming (blok 3)
Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
5.1
Bestemmingsplan Damweg IV in Zwartebroek
5.2
Bestemmingsplan Kootwijkerbroekerweg-Oosterbrinkweg in Kootwijkbroek
5.3
Bestemmingsplan Stoutenburgerweg I partiele herziening Buitengebied 2012
5.4
Griffiegroeiplan
6 22:30
Sluiting (22:32 uur)