link naar deze pagina

Gemeenteraad - 10 juli 2019

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: NB. : Deze vergadering begint om 19:00 uur.
Algemene documenten:

1 19:00
Opening
1.2
Vaststellen agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijst en notulen raad 19 juni 2019.
1.4
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen en uitgaande stukken.docx (270KB)
pdf Agenderingsverzoeken ingekomen stukken.docx (406KB)
pdf A-1 Jaarverslag 2018 Sportvisserij Midwest Nederland.pdf (6MB)
pdf A-2 Brief Jongerenraad Barneveld inzake verruiming terrastijden Barneveldse Horeca.pdf (109KB)
pdf B-1.5 Besluit B&W inzake Kwaliteitsonderzoek algemene voorziening huishoudelijke hulp.pdf (18.7MB)
pdf B-1.15 Besluit B&W inzake Inventarisatie mogelijkheden lokale Maatschappelijke Opvang.pdf (3MB)
pdf B-2.2 Besluit B&W inzake reactie op VVD-motie inzake MKB-toets.pdf (1.8MB)
pdf B-2.6 Besluit B&W inzake Plankaart voor locaties laadpalen.pdf (2.4MB)
pdf B-2.11 Brief van B&W aan Gedeputeerde Staten n.a.v. moties over de Wesselseweg.pdf (496KB)
pdf B-3.1 Besluit B&W inzake Evaluatie en herijking afvalstrategie.pdf (1.2MB)
pdf B-3.3 Besluit B&W inzake Optimalisering bodemtoezicht.pdf (1.5MB)
pdf B-3.7 Besluit B&W inzake Aanpassing prijsklassen woningbouw Barneveld 2019.pdf (3.2MB)
pdf B-3.8 Besluit B&W inzake Warme sanering varkenshouderij.pdf (1.3MB)
pdf B-3.9 Besluit B&W inzake Memo toepassing val- en speelzand op speelplekken.pdf (4.6MB)
pdf B-3.13 Besluit B&W inzake Rapportage 2018 concessie Optisport Barneveld B.V..pdf (18.9MB)
pdf B-3.14 Besluit B&W inzake Reactie Dorpsontwikkelingsplan Kootwijk.pdf (14.3MB)
pdf B-4.4 Besluit B&W inzake motie toepassing woningtarief OZB voor (sport)accommodaties.pdf (1.3MB)
pdf B-4.10 Besluit B&W inzake Memo voortgang pilot gebiedsregie.pdf (238KB)
pdf B-4.12 Besluit B&W inzake Kadernotitie Cloudbeleid.pdf (11MB)
pdf F-1 Brief van de heer Spruijt inzake afscheid van de gemeenteraad.pdf (44KB)
pdf F-2 Brief van de heer Westerneng inzake afscheid van de gemeenteraad.pdf (29KB)
1.5
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven nieuw te benoemen raadscommissielid.
1.6
Benoeming en beediging van een nieuw raadscommissielid.
2 19:10
Meningsvorming (blok 1a)
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).
2.01
Bestemmingsplan Overhorsterweg II, partiële herziening Buitengebied 2012.
2.02
Bestemmingsplan Wildzoom I (in Barneveld).
2.03
Garantstelling Energiecoöperatie Voorthuizen Duurzaam
2.04
Barneveldse Zonneladder.
2.05
Vaststellen Verordening en dotatie Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Barneveld.
2.05.1 20:45
Pauze
2.05.2 20:55
Besluitvorming over 2.01 t/m 2.05
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).
2.05.3 21:00
Meningsvorming (blok 1b)
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).
2.06
Motie inzake verruiming terrastijden.
2.07
AANGEHOUDEN Bestemmingsplan Asselseweg II, partiële herziening Buitengebied 2012. (onder voorbehoud)
Dit agendapunt wordt aangehouden i.v.m. mediationtraject.
2.08
Vernieuwbouw van het oudste gedeelte van het Johannes Fontanus College.
2.09
Sluiten Regio Deal Foodvalley.
2.10
Rekenkamerrapport over innovatief aanbesteden in de gemeente Barneveld.
2.11
Beantwoording raadsvragen en budget Toegepast Zand.
2.x 22:30
Pauze
2.x.3 22:40
Besluitvorming over 2.06 t/m 2.11
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).
3
Besluitvorming (blok 1)
Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.
3.01
Bestemmingsplan Overhorsterweg II, partiële herziening Buitengebied 2012.
3.02
Bestemmingsplan Wildzoom I (in Barneveld).
3.03
Garantstelling Energiecoöperatie Voorthuizen Duurzaam
3.04
Barneveldse Zonneladder.
Bijgevoegd zijn de brief van LTO-Noord inzake visiedocument Zonneklaar en de brief van Holland Solaar inzake zonne-energie. Deze stonden op de Lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 22 mei 2019 (A-1 en A-3) en zijn geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. Lokaal Belang wil deze brieven graag in combinatie met het raadsagendapunt Barneveldse Zonneladder bespreken.

3.05
Vaststellen Verordening en dotatie Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Barneveld.
3.06
Motie inzake verruiming terrastijden.
3.07
AANGEHOUDEN Bestemmingsplan Asselseweg II, partiële herziening Buitengebied 2012.
Dit agendapunt wordt aangehouden i.v.m. mediationtraject.
3.08
Vernieuwbouw van het oudste gedeelte van het Johannes Fontanus College.
3.09
Sluiten Regio Deal Foodvalley.
3.10
Rekenkamerrapport over innovatief aanbesteden in de gemeente Barneveld.
3.11
Beantwoording raadsvragen en budget Toegepast Zand.
4 22:45
Besluitvorming (blok 2)
Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
4.1
Motie over Afspraken Luilakken.
Deze motie is ingediend door de fracties van Pro’98, Burger Initiatief, CDA, en ChristenUnie tijdens de raadsvergadering van 22 mei 2019.
4.2
Motie over MKB-toets.
Deze motie is ingediend door de fractie van de VVD tijdens de raadsvergadering van 17 april 2019.
4.3
Huisvestingsverordening 2019-2023 gemeente Barneveld.
4.4
Nota Bovenwijkse Investeringen 2019.
4.5
Startnotitie aanpassing Visie Verblijfsrecreatie.
4.6
Maandrapportage mei 2019.
4.7
Bestemmingsplan Binnenveld II (in Barneveld).
4.8
Bestemmingsplan Vrouwenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012.
5
Besluitvorming (blok 3)
Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
5.1
Bestemmingsplan Barnseweg VII, partiele herziening Barneveld-Zuidoost (in Barneveld).
5.2
Bestemmingsplan Thorbeckelaan VII, partiele herziening Barneveld-Noordwest
5.3
Bestemmingsplan Valkseweg XVII, partiele herziening Barneveld-Zuidoost (in Barneveld).
5.4
Bestemmingsplan Bakkersweg I (in Voorthuizen).
5.5
Bestemmingsplan Welgelegenweg III, partiele herziening Buitengebied 2012 (in Kootwijkerbreoek).
6 22:50
Afscheid Dhr. P. Spruijt.
7 23:00
Sluiting (23:25 uur)