link naar deze pagina

Commissie Bestuur - 26 november 2019

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: De heer W.A. Knapen
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Raadsvoorstel: Kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Oostelijke rondweg Barneveld
Om de doortrekking van de Oostelijke Rondweg ruimtelijk mogelijk te maken moet een bestemmingsplan worden opgesteld. Het uitvoeren van een Milieueffectrapportage is een belangrijk onderdeel van dit proces. Hiermee wordt het milieubelang volwaardig meegenomen in de afweging en besluitvorming van het voorkeurstracé en de ruimtelijke inpassing en inrichting van de Oostelijke Rondweg Barneveld. Het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Oostelijke Rondweg (verder NRD) is een eerste stap in de milieueffectrapportage. De NRD vormt de onderzoeksopzet voor het op te stellen milieueffectrapport. De NRD heeft van 24 mei 2019 tot en met 5 juli 2019 ter inzage gelegen. In het raadsvoorstel werd er vanuit gegaan dat hier 72 reacties op binnen zijn gekomen. Dit blijken er (door een administratieve correctie en een systeemstoring) 74 te zijn. Zienswijzen 73 en 74 zijn, met de gemeentelijke reactie hierop, als separate bijlage toegevoegd.

Uitgenodigd: indieners van zienswijzen en wethouder P.J.T. van Daalen
3 21:30
Rondvraag
4 21:30
Sluiting