link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 22 juni 2022

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: De heer A. Flier
Toelichting: Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek, dat van harte welkom is om de vergadering fysiek bij te wonen. U kunt de vergadering ook live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/raad

1 19:30
Opening
2 19:30
Brief van mevrouw Danse-Kouwenhoven inzake verkeersveiligheid Johan de Wittlaan-Thorbeckelaan.
Deze brief, die op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 25 mei 2022 stond, is geagendeerd door de fracties van Pro'98 en CDA.
De fracties van Pro'98 en CDA willen graag in gesprek met het college over deze oversteek. In het verleden waren er vanuit de scholen ook klaar-overs, maar die zijn er niet meer. Daarnaast wordt de weg alsmaar drukker; we willen bezien of maatregelen genomen kunnen worden.

Uitgenodigd : mevrouw Danse-Kouwenhoven en wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken
3 19:50
Raadsagenda: Verkeersvisie centrumring en - gebied Barneveld
Uitgenodigd : wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken
4 20:30
Raadsagenda: Integrale aanpak Churchillstraat
De Churchillstraat is aan groot onderhoud toe. Daarnaast moeten de volgende maatregelen worden uitgevoerd: Duurzaam Veilige Inrichting Churchillstraat en veilige fietsoversteken; Optimaliseren fietsroute: Koterweg-Churchillstraat-Rooseveltstraat. Voor de integrale aanpak daarvan wordt een krediet gevraagd van 2,6 miljoen euro.
Het voorstel is aangevuld op het punt van de herplant van bomen en er is een Boom Effect Analyse met enkele bijlagen toegevoegd.

Uitgenodigd : wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken
5 20:50
Pauze.
6 21:00
Memo B&W inzake aanpak energiearmoede.
Deze memo, die op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 6 juli 2022 staat, is geagendeerd door de  agendacommissie.

Uitgenodigd : wethouder P.J.T. van Daalen
7 21:20
Raadsagenda: Begroting 2023 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
Voor Barneveld wordt de nieuwe bijdrage 2022 € 6.200.000. Dit is een structurele verhoging van € 365.000. Voornamelijk het gevolg van loon- en prijsontwikkeling, versterking van de bedrijfsvoering en een nieuwe functiewaardering voor verpleegkundigen en artsen.
Tevens bevat deze ontwerpbegroting de resultaatbestemming 2021. Het resterende bedrag uit het jaarrekeningresultaat 2021 wordt uitgekeerd. Voor de gemeente Barneveld is dit een bedrag van € 71.000.

Uitgenodigd: burgemeester J.J. Luteijn en wethouder P.J.T. van Daalen
8 21:40
Besluit B&W inzake capaciteit elektriciteitsnetwerk.
Dit besluit, dat op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 25 mei 2022 stond, is geagendeerd door de fracties van SGP, ChristenUnie, Pro'98 en CDA.

SGP wil graag de gevolgen bespreken die ondernemers van dit besluit ondervinden.
ChristenUnie vraagt welk effect/gevolg de huidige netwerkcapaciteit heeft op de duurzaamheidsambitie.
Pro'98 wil met het college spreken over de (on)mogelijkheden van de huidige capaciteitsproblemen.
CDA wil graag weten wat dit voor gevolgen heeft en wat dit voor de gemeente gaat betekenen; kunnen we de doelen nog wel halen ?

Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen
9 22:10
Hamerstukken
Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van6 juli 2022.
9.a
Raadsagenda: Vangnetuitkering BUIG 2021.
9.b
Raadsagenda: Vervangen twee openbare toiletten
10 22:10
Rondvraag.
11 22:15
Sluiting.