link naar deze pagina

Commissie Grondgebied - 4 maart 2021

Locatie: Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: De heer W.A. Knapen
Toelichting: Deze vergadering wordt digitaal gehouden via Teams. De deelnemers ontvangen een link met toelichting. De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Raadsagenda: Koersdocument Omgevingswet
Het Koersdocument Implementatie Omgevingswet Barneveld geeft antwoord op de vraag hoe Barneveld
 met de Omgevingswet wil omgaan. Daartoe bevat het 23 richtinggevende uitspraken over onze koers. Met
 dit voorstel worden deze richtinggevende uitspraken vastgesteld als kader voor de verdere
 implementatie van de Omgevingswet in Barneveld. Ook bevat het Koersdocument een financieel kader voor
 de verdere implementatie.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne
3 19:50
Raadsagenda: Vertrekpuntennotitie Omgevingsvisie
De verwachting is dat op 1 januari 2022 de Omgevingswet inwerking gaat treden. Hierbij is aangegeven dat
 (o.a.) gemeenten in 2024 over een operationele Omgevingsvisie moeten beschikken. In de Notitie
 Vertrekpunten Omgevingsvisie Barneveld (hierna: Vertrekpuntennotitie) wordt de aanpak geschetst om te
 komen tot een gemeentebrede Omgevingsvisie. Voorgesteld wordt om 11 vertrekpunten vast te
 stellen als richtinggevend kader voor de nog op te stellen Omgevingsvisie Barneveld.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne
4 20:10
Pauze
5 20:20
Raadsagenda: Woonvisie
De Woonvisie 2021-2025 ‘Wonen voor jong en oud’, geeft inzicht in de volkshuisvestelijke koers die de
gemeente Barneveld de komende vier jaar (met doorkijk naar 2030 en verder) wil varen. In de visie wordt
recht gedaan aan de beleidsprioriteiten die begin 2020 door college en raad zijn vastgesteld.
In essentie gaat het daarbij om beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid in de meest ruime
betekenis van het woord. Dit is vertaald in een streefprogramma en een werkprogramma voor de periode
2021-2025.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.
6 20:50
Besluit van B&W inzake Memo voortgang bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat. (Pastoriebos)
Dit onderwerp is geagendeerd om de monumentenstatus te bespreken, nog niet het bestemmingsplan.

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 3 februari 2021stond (B-3.42) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de Christen Unie en Lokaal Belang.

De ChristenUnie wil dit bespreken, omdat ze vragen heeft over het weghalen van de monumentenstatus van dit mooie stukje Voorthuizen en over de kwaliteit van het park dat overblijft.

Lokaal Belang wil graag met het college in gesprek over dit proces, de gemaakte keuzes en de gevolgen.

Uitgenodigd: wethouder A. v.d. Burgwal
7 21:30
Raadsagenda: Bestemmingsplan Wessselseweg XV, partiële herziening BP Buitengebied 2012.
In het kader van het functieveranderingsbeleid is gevraagd de bestemming van het perceel Wesselseweg 86
in Barneveld te herzien van ‘Agrarisch’ met de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ in ‘Bedrijf – niet-agrarisch’
met als doel ter plaatse een timmerbedrijf (500 m²) met bijbehorende opslag (250 m²) en algemene
opslag/stalling (250 m²) mogelijk te maken.
8 21:40
Hamerstukken
8.1 21:40
Raadsagenda: Bestemmingsplan Putterweg IV, Garderen.
Het plan voorziet in het realiseren van woningbouw en een openbaar parkeerterrein op het perceel Putterweg 1 in Garderen (locatie voormalig dorpshuis De Koepel) en omgeving. Het woningbouwplan bestaat uit zes patiowoningen en acht gestapelde woningen, waarvoor een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan ook een vrijstaande woning aan de Koudhoornseweg mogelijk gemaakt. Het openbaar parkeerterrein ten behoeve van het centrum van Garderen bestaat uit 40 parkeerplaatsen en een ruimte voor fietsparkeren
8.2 21:40
Raadsagenda: Bestemmingsplan Barnseweg XII, partiele herziening Buitengebied 2012, Barneveld.
Voor het perceel Barnseweg, ten westen van nr. 65 is een verzoek ingediend om een functieveranderingswoning te kunnen realiseren. De woning krijgt een inhoud van 871 m3 en het standaardoppervlakte aan bijgebouwen van 80 m2 . Ter compensatie zijn sloopmeters aangeleverd en vindt landschappelijke inpassing plaats.
8.3 21:40
Raadsagenda: Bestemmingsplan Platanenstraat VIII, Zwartebroek.
Het plan betreft het toevoegen van een woning op het perceel Platanenstraat 9 te Zwartebroek. Het betreft
een breed perceel welke door middel van inbreiding gesplitst kan worden waardoor er de mogelijkheid ontstaat
voor een extra woning.
8.4 21:40
Raadsagenda: Bestemmingsplan Lange Zuiderweg VII, partiële herziening Buitengebied 2012
Er is een verzoek ingediend om de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’ om te zetten naar de
bestemming ‘Wonen’. Het betreft de vroegere beheerderswoning op het park, die in het bestemmingsplan
Buitengebied 1983 als woning was bestemd. In de volgende bestemmingsplannen is het perceel bestemd
als recreatiewoning. De reguliere woonfunctie is over de jaren aantoonbaar voortgezet. Onder het
overgangsrecht is het gebruik als reguliere woning en dus permanente bewoning reeds toegestaan.
8.5 21:40
Raadsagenda: Bestemmingsplan Nieuw Milligenseweg I (Kootwijk)
Er is in 2019 een verzoek ingediend om de bestemming 'Recreatie - Recreatiewoning' om te zetten naar de bestemming 'Wonen' op het perceel Nieuw Milligenseweg 13 in Kootwijk. De bestaande recreatiewoning wordt gesloopt en zal vervangen worden door een nieuwe woning welke permanent bewoond zal worden. De maximale inhoudsmaat van de nieuw te realiseren woning bedraagt 350 m3. De nieuwe woning krijgt de bestemming 'Wonen' met de 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning'.
8.6 21:40
Raadsagenda: Bestemmingsplan Tolnegenweg I, partiele herziening Buitengebied 2012 (Voorthuizen).
Op het perceel Tolnegenweg 69 in Voorthuizen is een intensieve veehouderij bestemd. Er is in 2013 een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de gemeente Barneveld én de eigenaar van dit perceel. In de overeenkomst zijn een aantal zaken met elkaar overeengekomen, waaronder de intrekking van de milieuvergunning op dit perceel. Dit om daarmee ammoniakrechten in te kunnen zetten ten behoeve van de ontwikkeling van Harselaar-Zuid. Er is naast een financiële vergoeding ook een planologische compensatie geboden. Zo is in dat kader overeengekomen om de bestemming op dit perceel te wijzigen naar een woonbestemming, één extra vrijstaande woning planologisch te regelen én de mogelijkheid om een naastliggend perceel grond van 3,8 ha te wijzigen naar verblijfsrecreatie.
9 21:40
Rondvraag
10 21:45
Sluiting