link naar deze pagina

Gemeenteraad - 13 december 2023

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Burgemeester J. van der Tak
Toelichting: Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom om de vergadering bij te wonen; dat kan zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast op [www.barneveld.nl/raad](https://www.barneveld.nl/raad)
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
1.2
Vaststellen agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijst 8 november 2023
1.4
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen stukken (43KB)
pdf Agenderingsverzoeken cie's jan. 2024 (26KB)
pdf A-1 Memo VGGM over raadsinformatiebrief forensische geneeskunde d.d. 12-10-23 (97KB)
pdf A-2 Brief dhr Van Doornik over vervolg materiaalkeuze Hoevelakenseweg d.d. 3-11-23 (97KB)
pdf A-3 Rekenkamerrapport Onderzoek naar heffingen en leges in Barneveld d.d. 16-11-23 (5.6MB)
pdf B-1.3 Besluit B&W over energietoeslag 2023 d.d. 24-10-23 (228KB)
pdf B-1.5 Raadsinformatiebrief B&W over voortgang en ontwikkelingen opvang en asiel d.d. 24-10-23 (9.3MB)
pdf B-1.6 Besluit B&W over uitkomsten kwaliteitsonderzoek huishoudelijke ondersteuning 2023 d.d. 24-10-23 (558KB)
pdf B-1.8 Besluit B&W over jaarrekening en jaarverslag 2022 Valleihopper d.d. 31-10-23 (2.2MB)
pdf B-1.14 Besluit B&W over vaccinatiegraad rijksvaccinatieprogramma 2022 d.d. 14-11-23 (698KB)
pdf B-1.17 Besluit B&W over regioplan voor integraal zorgakkoord regio De Vallei d.d. 28-11-23 (15.2MB)
pdf B-1.21 Memo over onderzoeksrapport BUIG d.d. 5-12-23 (13.3MB)
pdf B-3.1 Besluit B&W over onderhoud en onderzoek toekomstvisie Transferium Noord d.d. 17-10-23 (135KB)
pdf B-3.4 Memo B&W over masterplan onderwijshuisvesting d.d. 24-10-23 (118KB)
pdf B-3.7 Besluit B&W over voorkeursscenario Omgevingsvisie Barneveld 2040 d.d. 24-10-23 (39.7MB)
pdf B-3.9 Memo B&W over procedure RvA verzoek om bijbetaling maaien gazons d.d. 31-10-23 (120KB)
pdf B-3.10 Besluit B&W over raadsinformatiebrief svz NOVEX-ontwikkelperspectief d.d. 7-11-23 (788KB)
pdf B-3.11 Besluit B&W over memo verstrekte startersleningen 2023 d.d. 14-11-23 (244KB)
pdf B-3.12 Besluit B&W tussentijdse evaluatie Woonvisie 2021-2025 d.d. 14-11-23 (11.6MB)
pdf B-3.13 Besluit B&W over memo energietransitie en netcongestie d.d. 14-11-23 (325KB)
pdf B-3.15 Memo B&W over maatwerk bij bestemmingsplanherziening Espeterweg 8-10 d.d. 21-11-23 (108KB)
pdf B-3.16 Memo B&W over afdoening moties Helemaal groen en Compost uitdelen d.d. 28-11-23 (130KB)
pdf B-3.18 Besluit B&W over activiteitenoverzicht 2024-2025 Mooiland d.d. 28-11-23 (348KB)
pdf B-3.19 Besluit B&W over prestatieovereenkomst Wonen 2022 t/m 2025 d.d. 28-11-23 (571KB)
pdf B-3.20 Memo B&W over vernieuwing milieustraat d.d. 5-12-23 (143KB)
pdf B-3.23 Memo B&W over wateroverlast Bloemendal d.d. 6-12-2023 (132KB)
pdf B-4.2 Memo B&W over Barneveld groeit! d.d. 24-10-23 (778KB)
pdf B-4.22 Memo Veranderingen Gemeentelijke informatiepagina 'Het Gemeentenieuws' d.d. 5-12-23 (171KB)
pdf C-1 Brief hr Luigjes over verplaatsing Oranjevereniging Voorthuizen d.d. 30-10-23 (5.1MB)
pdf F-1 Besluitenlijst Auditcommissie d.d. 10 oktober 2023 (45KB)
2
Meningsvorming
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).
2.1 19:35
Financiën uitbreiding sportpark Norschoten voor SDVB
2.2 20:15
Integraal Veiligheidsplan 2023-2027
2.3 20:45
Rekenkamerrapport Onderzoek naar heffingen en leges in Barneveld
2.4
Eventuele moties vreemd aan de agenda
Ingediende moties vreemd aan de agenda komen onder dit agendapunt aan de orde.
2.x 21:05
Pauze
3 21:15
Besluitvorming (blok 1)
Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.
3.1
Financiën uitbreiding sportpark Norschoten voor SDVB
Eind 2022 is in overleg met de vereniging een planopzet overeengekomen voor de uitbreiding van het sportpark. De opzet is de afgelopen 6 maanden in gezamenlijkheid uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het gaat om de aanleg van 1,5 kunstgrasveld (vervanging van gras), twee natuurgrasvelden, een parkeerterrein en een aanpassing van het entreegebied.

Met het afronden van het voorlopig ontwerp zijn ook de financiële ramingen geactualiseerd. Dit levert een groot verschil op met de oorspronkelijke getallen en het beschikbaar gestelde budget.
De raad wordt gevraagd het eerder beschikbaar gestelde budget van ongeveer 1,1 miljoen euro te verhogen met €836,985,-, bestaande uit: kostenstijgingen (€201.180,-), voorfinanciering BTW (€445.110,-) en €190.695,- de helft van het resterend tekort.
En de raad wordt voorgesteld om de verantwoordelijkheid voor de resterende €190.695,- bij SDVB neer te leggen.
3.1.1
VERWORPEN Amendement 1 Pro'98; CDA; VVD; Burger Initiatief Geen open eind in voorgenomen beslissing SDV Barneveld
3.1.2
AANGENOMEN Motie 2 Pro'98; CU; Burger Initiatief_Heroverwegen voorrangssituatie Barnseweg
3.1.3
AANGENOMEN Motie 3 ChristenUnie; SGP; Lokaal Belang Rol gemeente Sportpark Norschoten
3.1.4
AANGENOMEN Motie 4 ChristenUnie; Pro'98; SGP; Burger Initiatief Aanpassing voorrangssituatie geen onderdeel van het project
3.2
Integraal Veiligheidsplan 2023-2027
Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) is een plan op hoofdlijnen waarin de prioriteiten, ambities en (strategische) doelen op het gebied van veiligheid worden vastgelegd voor de komende vier jaar. De raad wordt gevraagd het IVP vast te stellen waarbij prioriteit wordt gegeven aan ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, zorg en veiligheid en middelengebruik.

Voorafgaand aan de besluitvorming over het IVP in december is een memo over het veiligheidsbeeld ter kennisname naar de raad gegaan (B-3.10 op de lijst ingekomen stukken van 05-07-23). Op 12 september 2023 zijn de prioriteiten gepresenteerd aan de commissie Bestuur.
3.2.1
AANGENOMEN [GEWIJZIGD] Motie 5 VVD Veiligheidsdag
3.3
Rekenkamerrapport Onderzoek naar heffingen en leges in Barneveld
De rekenkamer is een instrument van de gemeenteraad. Samen met acht andere gemeenten heeft Barneveld een gezamenlijke rekenkamer: Rekenkamer Vallei en Veluwerand. 
De rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de heffingen en leges van de gemeente Barneveld. De raad wordt voorgesteld om de hieruit volgende aanbevelingen vast te stellen en om het college opdracht te geven deze aanbevelingen op te volgen.
3.4
Eventuele moties vreemd aan de agenda
4 21:20
Besluitvorming (blok 2)
Dit zijn voorstellen die - na bespreking in de commissies - rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
4.1
Bestemmingsplan Van Wijnbergenlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest
Het voorstel, dat aan de raad wordt voorgelegd, beoogt de toevoeging van één extra woning, naast de bestaande woning, op het perceel Van Wijnbergenlaan 7 in Barneveld door middel van een partiële herziening van het bestemmingsplan “Barneveld-Noordwest”.
4.2
Bestemmingsplan Hanzeweg-Zuid I in Barneveld (Flying Bikes)
De fietscrossclub Flying Bikes (BMX) in Kootwijkerbroek heeft de wens om te verplaatsen naar een alternatieve locatie. In de raadsvergadering van 27 september heeft de raad besloten om de herontwikkeling van de vrijkomende locatie in Kootwijkerbroek los te koppelen van het beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage aan de verenigingen.

Dit besluit heeft ertoe geleid dat er nu een bestemmingsplan voorligt die voorziet in de realisatie van een fietscrossterrein op de nieuwe locatie. Op deze locatie zal gezamenlijk met wielervereniging Tour de Force (MTB/ Mountainbike) een fietscrossterrein worden aangelegd.
pdf Raadsvoorstel 2988 Bestemmingsplan Hanzeweg-Zuid I (Barneveld) (98KB)
pdf Bijlage 1 Nota zienswijzen Hanzeweg-Zuid I DEF (131KB)
pdf Bijlage 2 Staat van wijzigingen Hanzeweg-Zuid I (46KB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Toelichting (14.3MB)
overig Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 1 Archeologisch bureau- en booronderzoek, Econsulanncy, maart 2021 (7.4MB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 2 Archeologie, selectiebesluit, april 2021 (273KB)
overig Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 3 Archeologisch bureau onderzoek (nader gedeelte), Econsultancy, december 2022 (12.5MB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 4 Bodemonderzoek, Vink 2019 (6.3MB)
overig Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 5 Quickscan natuurtoets Hanzeweg in Barneveld, Staring, oktober 2022 (2MB)
overig Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 6 Aanvullend natuuronderzoek Hanzeweg in Barneveld, Staring, maart 2023 (4.3MB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 7 Verlichting BMX baan, Tast, februari 2023 (1.8MB)
overig Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 8 Verlichting Mountainbike Track, Tast, februari 2023 (1.3MB)
overig Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 9 AERIUS berekening aanlegfase, SPA, februari 2023 (651KB)
overig Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 10 AERIUS berekening gebruiksfase, SPA, februari 2023 (710KB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 11 Onderzoek stikstofdepositie 02-23 (171KB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 12 Akoestisch onderzoek, SPA, september 2022 (6.8MB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 13 Onderzoek luchtkwaliteit, SPA, februari 2023 (182KB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 14 MER beoordelingsbesluit (83KB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 15 aanmeldnotitie MER, SPA, mei 2022 (18.6MB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Toelichting_Bijlage 16 Nota zienswijzen (131KB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Regels (3MB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen 2020 (3.1MB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Regels_Bijlage 2 Versterkingsplan GO Flying Bikes (1.9MB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Regels_Bijlage 3 Groenplan (5.9MB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Regels_Bijlage 4 Plantlijst (199KB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Regels_Bijlage 5 Uitwerking ecologische zone (813KB)
pdf Hanzeweg-Zuid I_Regels_Bijlage 6 Berekening versterking Groene ontwikkelingszone (63KB)
pdf Verbeelding DEF (444KB)
pdf Raadsbesluit 2988 (39KB)
4.3
Bestemmingsplan De Eendracht in Terschuur
Voor de gronden ten noorden van Terschuur is een plan opgesteld voor het realiseren van een nieuwe woonwijk met circa 160 woningen en een schoolgebouw. Ook wordt de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ van een agrarische bedrijf verwijderd. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn drie zienswijzen naar voren gebracht. Deze hebben geleid tot een aanpassing van het plan. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.
pdf Raadsvoorstel 3069 Bestemmingsplan De Eendracht in Terschuur (101KB)
pdf Bijlage 1 Nota zienswijzen De Eendracht (243KB)
pdf Bijlage 2 Stand van Wijzigingen De Eendracht (25KB)
pdf 01 De Eendracht_Toelichting (11MB)
pdf 02 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan De Eendracht (7.4MB)
pdf 03 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 2 Bodem- en asbestonderzoek Eendr. 29-33 (38.9MB)
pdf 04 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 3 Bodem- en asbestonderzoek Eendr. 35 (7.3MB)
pdf 05 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 4 Bodem- en asbestonderzoek Eendr. 29 (4.7MB)
pdf 06 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 5 Verkennend asbestonderzoek ten zuiden van Eendr. 29 (3.5MB)
pdf 07 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 6 Bodem- en asbestonderzoek Eendr. 29a-31 (3.6MB)
pdf 08 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 7 Archeologisch onderzoek (4.8MB)
pdf 09 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 8 Onderzoek stikstofdepositie incl. Aerius-berekeningen (1.6MB)
pdf 10 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 9 Quickscan Wet natuurbescherming (7.4MB)
pdf 11 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 10 Nader onderzoek beschermde soorten (4MB)
pdf 12 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 11 Boominventarisatie Eendr. 29-33 (3.8MB)
pdf 13 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 12 Boominventarisatie Eendr. 35 (4.7MB)
pdf 14 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 13 Boominventarisatie Eendr. 35, bijlage 1 (49KB)
pdf 15 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 14 Boominventarisatie Eendr. 35, bijlage 2 (51KB)
pdf 16 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 15 Boominventarisatie Eendr. 35, bijlage 3 (573KB)
pdf 17 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 16 Boomeffectanalyse (39.7MB)
pdf 18 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 17 Boomeffectanalyse, bijlage 1 (7.2MB)
pdf 19 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 18 Boomeffectanalyse, bijlage 2 (704KB)
pdf 20 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 19 Boomeffectanalyse, bijlage 3 (2.1MB)
pdf 22 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 21 Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening (7.3MB)
pdf 23 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 22 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (3.3MB)
pdf 24 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 23 Lichthinderonderzoek (21.3MB)
pdf 25 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 24 Besluit vormvrije m.e.r. beoordeling (118KB)
pdf 26 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 25 Waterhuishouding en rioleringsplan (2.6MB)
pdf 27 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 26 Nota inspraak en overleg (169KB)
pdf 28 De Eendracht_Toelichting_Bijlage 27 Nota zienswijzen (243KB)
pdf 29 De Eendracht_Regels (3.1MB)
pdf 30 De Eendracht_Regels_Bijlage 1 Lijst Kleinschalige bedrijfsactiviteiten (60KB)
pdf 31 De Eendracht_Regels_Bijlage 2 Nota Parkeernormen (2020) (1) (3MB)
pdf 32 De Eendracht_Regels_Bijlage 3 Parkeren op eigen terrein (5.9MB)
pdf 33 De Eendracht_Regels_Bijlage 4 Waterberging grond derden (173KB)
pdf 34 De Eendracht_Verbeelding (767KB)
pdf Raadsbesluit 3069 (52KB)
4.4
Huisvestingsverordening Barneveld 2024-2028
De Huisvestingswet biedt de mogelijkheid om als gemeente regels vast te stellen op grond waarvan bepaald kan worden welke woningzoekende in welke woning mag wonen. Wanneer schaarste wordt aangetoond, kan een gemeente voor vier jaar een huisvestingsverordening vaststellen.

De raad wordt voorgesteld om deze verordening te actualiseren. Uitgangspunt hierbij is een eenduidige, regionaal afgestemde huisvestingsverordening met lokale nuance.
4.5
Verhoging subsidie preventieve hulp- en dienstverlening
Een aantal organisaties in de gemeente Barneveld ontvangt jaarlijks subsidie voor preventieve hulp- en dienstverlening. Een groot deel van deze partners kreeg gedurende 2023 te maken met een onvoorzien grote CAO-stijging. Hierdoor is hun subsidie niet genoeg om de subsidiedoelen mee te bereiken. Daarom wordt voorgesteld de subsidie van de partners die dit betreft in 2023 te verhogen. Deze verhoging heeft tevens een structureel effect.
4.6
Wijziging Verordening WMO 2015 gemeente Barneveld
De raad wordt voorgesteld de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld op een aantal punten te actualiseren naar aanleiding van een aantal nieuwe inzichten.
4.7
Grondexploitatie bedrijventerrein Tolnegenweg-West, Stroe
De raad wordt gevraagd om de grondexploitatie vast te stellen voor het project Tolnegenweg-West in Stroe met een voorzien positief resultaat op eindwaarde van € 2,0 miljoen. Met het vaststellen van de grondexploitatie wordt een financieel kader geaccordeerd voor de ontwikkeling van Tolnegenweg-West waarbinnen het college uitgaven kan doen en inkomsten kan verwerven.
5 21:25
Besluitvorming (blok 3)
Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
5.1
Komgrenswijziging Eendrachtstraat Terschuur
5.2
Toestemming geven aan college voor definitief wijzigen GR Regio De Vallei
6 21:30
Sluiting (22:24 uur)