link naar deze pagina

Commissie Bestuur - 21 juni 2022

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:20
Voorzitter: De heer W.A. Knapen
Toelichting: Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek, dat van harte welkom is om de vergadering fysiek bij te wonen. U kunt de vergadering ook live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/raad.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Raadsagenda: Vestiging asielzoekerscentrum (azc) in Barneveld
Dit raadsvoorstel betreft de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in Barneveld. Het voornemen is om maximaal 300 asielzoekers voor ten minste vijf jaar op te vangen. De gemeente neemt hiermee verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan het oplossen van het schrijnende tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in Nederland.

Uitgenodigd: burgemeester J.J. Luteijn
3 19:55
Terugkoppeling vanuit regiocommissie Foodvalley
Na elke vergadering van de regiocommissie Foodvalley geven de leden, de heren Top en Smit, een terugkoppeling.
4.a 20:05
Toelichting door accountant
De accountant zal de rol van de accountant toelichten en het accountantsverslag dat is opgesteld in het kader van de opdracht om de jaarrekening 2021 te controleren. Dit accountantsverslag bevat bevindingen en conclusies die naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2021 naar voren zijn gekomen.
Bijgevoegd zijn het accountantsverslag, de controleverklaring en de reactie van het college op de bevindingen van de accountant.
4.b 20:35
Pauze
4.c 20:45
Raadsagenda: Jaarverslaggeving 2021 inclusief Meerjarenprognose grondexploitaties
Met de Jaarverslaggeving 2021 legt het college verantwoording af over het gerealiseerde voorgenomen beleid (wat hebben we gedaan) en de daarvoor ingezette middelen (wat heeft het gekost). In de jaarrekening is de balans en de staat van baten en lasten opgenomen.
Bijgevoegd is ook de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) 31-12-21, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 25 mei 2021 stond (B-3.5). De MPG geeft voor de langere termijn inzicht in de ontwikkeling van de grondexploitaties, waarbij met verschillende scenario's rekening wordt gehouden. De MPG is verwerkt in de Jaarverslaggeving 2021.

Uitgenodigd: het college en de accountant
5 21:15
Raadsagenda: 1e Tussenrapportage 2022
De eerste Tussenrapportage 2022 dient als een rapportage van het college aan de raad over de jaareindeverwachting van 2022, op basis van de huidige stand van zaken (peildatum 1 april). De Programmabegroting 2022 is hierbij steeds het vertrekpunt. Aan de hand daarvan geven we (verwachte) afwijkingen op financiën en beleid weer. Het is de eerste tussenrapportage in de nieuwe vorm. Ontwikkelingen zoals de situatie in Oekraïne, opgelopen prijzen en grondstoffentekorten – en het effect hiervan voor de gemeente Barneveld - worden beschreven. Ook is het een moment van bijstelling van de begroting 2022. Per saldo zien we bij deze tussenrapportage een voordelig resultaat van incidenteel € 1 miljoen in 2022. Het begrotingsresultaat opgenomen in de primaire begroting 2022 was € 0,2 miljoen. Het bijgestelde begrotingsresultaat gebaseerd op de jaareindeverwachting in 2022 is € 1,2 miljoen.

Uitgenodigd: het college
6 21:45
Kaderbrief 2023-2026
De Kaderbrief 2023-2026 is het startpunt van het begrotingsproces 2023-2026 en is ter kennisname voor de raad. Het meerjarenperspectief 2022-2026 kan positief worden bijgesteld ten opzichte van de begroting en tussenrapportage 2022.

Uitgenodigd: het college
7 22:15
Rondvraag
8 22:20
Sluiting