link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 16 september 2020

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: De heer H. Brul
Toelichting: Deze vergadering is openbaar. De vergadering is toegankelijk voor pers en insprekers, maar - i.v.m. coronabeperkingen - niet voor overig publiek. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk vrijdagochtend 11 september aanmelden via raadsondersteuning@barneveld.nl. Overig publiek kan de vergadering live en achteraf volgen via www.barneveld.nl/live.

1 19:30
Opening
2 19:30
Aanvulling Milieu-Effect-Rapportage (MER) windenergie
De commissie MER heeft op 30 april 2020 advies uitgebracht over de MER windenergie Barneveld. Het college van B&W heeft op 9 juni besloten om het MER aan te vullen conform het advies van de commissie MER (zie bijlage). De fractie Lokaal Belang heeft gevraagd dit besluit te agenderen en wil graag het advies, de keuzes van het college en de uitvoering daarvan bespreken.

Inmiddels is de aanvulling van de MER beschikbaar, evenals de resultaten van de zogenaamde 'beleidsconfrontatie'. Deze informatie is met een voorstel over het vervolgproces toegevoegd aan dit agendapunt.
De raadsbehandeling vindt plaats op 23 september.
3 21:00
Concept Regionale Energie Strategie (RES) Regio Foodvalley.
In dit voorstel wordt de raad gevraagd het volgende te besluiten:
1\. Op basis van de concept\-RES wordt het proces met de stakeholders vervolgd naar een RES 1\.0\.
2\. Het rijk wordt opgeroepen om het onderzoek naar de potentie van alternatieve energiebronnen en energiedragers te versnellen en aan te geven wat de daarbij te maken keuzes voor de regio zijn\.
De raadsbehandeling vindt plaats op 23 september.

Op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 17 juni 2020 stond 'Besluit B&W inzake memo 'Voortgangsnotitie procedure Barneveldse Zonneladder ' (B-3.5). De fractie ChristenUnie heeft gevraagd deze memo te agenderen om te bespreken hoe er voor gezorgd kan worden, dat er niet meer panelen op het land geplaatst worden dan de door de raad vastgestelde limiet in de zonneladder.
4 22:30
Sluiting