link naar deze pagina

Commissie Bestuur - 21 januari 2020

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: De heer M. Schipper
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Memo uitrol 5G-netwerk en blootstelling elektromagnetische velden
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 5 februari 2020 staat (B-1.10) is geagendeerd op verzoek van de agendacommissie. Bijgevoegd zijn de brief van de stichting StralingsArmNederland, die op de Lijst van ingekomen stukken staat van 9 oktober 2019 (C1) en de reactie hierop, die op de Lijst van ingekomen stukken staat van 13 november 2019 (C2).

Uitgenodigd: wethouder A.H. v.d. Burgwal
3 20:00
Memo verdeling vouchers gebruikers Midden Nederland Hallen
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 11 december 2019 stond (B-3.15) is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA. Het CDA wil graag de toekenning aan nieuwe activiteiten en de vrije ruimte bespreken.
Uitgenodigd: wethouder A.H. v.d. Burgwal
4 20:20
Raadsvoorstel: Motie Pro'98 en LokaalBelang Verruiming openingstijden winkels feestdagen
Uitgenodigd: Barneveldse Middenstandsvereniging, Ondernemersvereniging Voorthuizen en wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.
5 20:40
Ontwikkelplan Be Active & Creative
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 5 februari 2020 staat (B-1.13) is geagendeerd op verzoek van de agendacommissie.

Uitgenodigd: wethouders D.D. Dorrestijn-Taal, A.H. v.d. Burgwal en P.J.T. van Daalen
6 21:00
Pauze
7 21:10
Raadsagenda: Begroting en kader 2021 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Uitgenodigd: burgemeester J.W.A. van Dijk

Bijlage 3 is uit het voorstel gehaald, omdat het Dagelijks Bestuur heeft besloten om slechts één document te consulteren, en dat zijn de Kaders & Begroting 2021. Dit omdat de kaderbrief volledig is geïncorporeerd in de begroting en daarmee dubbelingen worden voorkomen. De Kaders en Begroting zijn naar aanleiding van het Dagelijks Bestuur van 18 december ook aangepast, met name in relatie tot het kerntakenonderzoek en de evaluatie verdeelsleutel. Deze aanpassingen zijn niet verwerkt in de ambtelijk besproken kaderbrief. Hierdoor lopen deze documenten uit elkaar.
8 21:30
Raadsagenda: Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019 - 2022
Raadsleden kunnen vooraf technische vragen stellen over de voorstellen via: regiodialoog@amersfoort.nl.
De leden van de klankbordgroep, de heren Top en Van den Top, zullen een toelichting geven over het voortraject en een advies ten aanzien van de beslispunten.

N.B. de beslispunten in de raadsbesluiten zijn gebaseerd op de (lokale) college-adviezen en wijken af van de beslispunten in de (regionale) raadsvoorstellen.
8.a
Raadsagenda: Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019 - 2022 - Wonen.
Uitgenodigd: wethouder A. de Kruijf
8.b
Raadsagenda: Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019 - 2022 - Arbeid.
Uitgenodigd: wethouder A.H. v.d. Burgwal.
8.c
Raadsagenda: Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019 - 2022 - Energie.
Uitgenodigd: wethouder D.D. Dorrestijn-Taal
9 22:30
Hamerstukken
9.a
Raadsagenda: Verordening voorzieningen raadsleden, commissieleden en wethouders
9.b
Raadsagenda: Vervangingsregeling bij zwangerschap van raadscommissieleden
9.c
Raadsagenda: Financiële verordening gemeente Barneveld
9.d
Maandrapportage november 2019.
10 22:30
Rondvraag
11 22:30
Sluiting