link naar deze pagina

Gemeenteraad - 24 mei 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Barneveld
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: 19.00 uur: bijeenkomst met accountant
20.00 uur: gemeenteraad.

1
Opening
2
Toelating en beëdiging van een nieuw benoemd raadslid.
3
Vaststellen agenda
4
Notulen 19 april 2017.
5
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen en uitgaande stukken.docx (342KB)
pdf A-1 Brief provincie Gelderland inzake begrotingscirculaire 2018.pdf (776KB)
pdf A-2 Brief provincie Gelderland inzake aandacht voor goed en integer bestuur.pdf (11.6MB)
pdf A-3 Brief van NOC NSF inzake Kansen voor participatie van kinderen in armoede bij sport en cultuur.pdf (1.5MB)
pdf B-1.2 Besluit B&W inzake Jaarrapportage 2016 LSR, Vertrouwenspersoon WMO e.a..pdf (10.9MB)
pdf B-1.11 Besluit B&W inzake jaarverslaggeving Permar WS 2016.pdf (35.7MB)
pdf B-1.12 Besluit B&W inzake Visie op aanpak laaggeletterdheid.pdf (3.4MB)
pdf B-1.17 Besluit van B&W inzake overeenkomst met Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg, De Kindertelefoon en Sensoor.pdf (6.5MB)
pdf B-2.5 Besluit B&W inzake Evaluatie position paper detailhandel Barneveld Centrum.pdf (3.4MB)
pdf B-2.6 Besluit B&W inzake Meerjarenprognose grondexploitaties.pdf (8.8MB)
pdf B-2.18 Besluit van B&W inzake Bewaakt fietsparkeren Barneveld-Centrum.pdf (5.6MB)
pdf B-3.1 Memo inzake Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Columbizpark I.pdf (483KB)
pdf B-3.3 Besluit B&W inzake Nieuw convenant buurtbemiddeling Barneveld-Scherpenzeel.pdf (1.5MB)
pdf B-3.4 Besluit B&W inzake Onderzoek nieuwe locatie huisvesting fietscrossclub Flying Bikes.pdf (4.1MB)
pdf B-3.7 Besluit B&W inzake periodiek informeren handhavingszaken.pdf (447KB)
pdf B-3.8 Besluit B&W inzake Uitvoeringsplan Voedselvisie Regio FoodValley.pdf (2.5MB)
pdf B-3.9 Besluit B&W inzake Huisvesting De Meerwaarde.pdf (1.2MB)
pdf B-3.10 Besluit B&W inzake Risico analyse meerjarenbegroting Schaffelaartheater B.V..pdf (1.1MB)
pdf B-3.15 Besluit B&W inzake Intrekking verzoek bestemmingsplanherziening Achterveldseweg 39.pdf (624KB)
pdf B-3.19 Raadsmemo Regio FoodValley inzake stand van zaken uitvoering Manifest Luchtkwaliteit.pdf (360KB)
pdf B-4.13 Besluit B&W inzake Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Optisport Barneveld B.V..pdf (7.4MB)
pdf B-4.14 Memo verantwoording fractieondersteuning.pdf (1.6MB)
pdf F-1 Maandrapportage maart 2017.pdf (690KB)
pdf F-2 Ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder P.J.T. van Daalen.pdf (189KB)
pdf F-3 Bestemmingsplan Kallenbroekerweg I, partiele herziening Buitengebied 2012.pdf (5.8MB)
pdf G-1 Brief en circulaire provincie Gelderland inzake Herbenoeming burgemeester.pdf (11.5MB)
5.x.9
Bestemmingsplan Garderbroekerweg-Harskamperweg, partiële herziening Buitengebied 2012. (Meningsvorming).
5.x.14
Jaarverslaggeving 2016. (Meningsvorming).
5.x.18
Pauze.
6
Bestemmingsplan Laageinderweg V. (Besluitvorming).
7
Bestemmingsplan Topperweg I, partiële herziening Buitengebied 2012. (Besluitvorming).
8
Bestemmingsplan Wikselaarse Eng. (Besluitvorming).
Op 8 mei 2017 stuurde Arcadis de definitieve versie van het waterhuishoudings- en rioleringsplan met bijbehorende bijlagen (4).
Het genoemde plan met de documenten “boorprofielen hydrologie”, “afstroomvakken hemelwater”, “afwateringsplan”, en “ontwerp vuilwaterstelsel” zijn nu ingevoegd als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan.
De oude conceptstukken “Waterhuishoudingsplan concept (2016)” – bijlage 15, “Afwateringsplan verharding concept (2016)” – bijlage 1, “Afwateringsplan wadis concept (2016)” – bijlage 2, en “Waterhuishoudingsplan, boorprofielen (2016)” – bijlage 14 zijn verwijderd en dus vervangen.
pdf Raadsvoorstel.docx (341KB)
pdf Bijlage 1_Staat van wijzigingen.xlsx (198KB)
pdf Bijlage 2_ Ingetrokken zienswijze.pdf (489KB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting.pdf (9.5MB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 1 Afstroomvakken hemelwater (2017).pdf (448KB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 2 Afwateringsplan (2017).pdf (472KB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 3 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (2016).pdf (1.7MB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 4 Archeologisch vooronderzoek (2016).pdf (5.1MB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 5 Bodemonderzoek Wikselaarseweg (2010).pdf (4.2MB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 6 Boorprofielen hydrologie (2016).pdf (330KB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 7 Ecologisch onderzoek (2016).pdf (504KB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 8 Externe veiligheid (2016).pdf (177KB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 9 Kabels & leidingen (2016).pdf (1.8MB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 10 Luchtkwaliteit (2016).pdf (308KB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 11 Natuurtoets (2016).pdf (1.8MB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 12 Nota inspraak en overleg (2017).pdf (1.2MB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 13 Ontheffing Flora- en faunawet (2016).pdf (3.5MB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 14 Ontwerp vuilwaterstelsel (2017).pdf (341KB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 15 Stedenbouwkundige visie (2017).pdf (2.6MB)
pdf Wikselaarse Eng_Toelichting_Bijlage 16 Waterhuishoudings- en rioleringsplan (2017).pdf (1.3MB)
pdf Wikselaarse Eng_Regels.pdf (2.2MB)
pdf Wikselaarse Eng_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf (1.2MB)
pdf Verbeelding.pdf (417KB)
pdf Raadsbesluit.docx (203KB)
9
Bestemmingsplan Garderbroekerweg-Harskamperweg, partiële herziening Buitengebied 2012. (Besluitvorming).
10
Kootwijkerbroek Oost. (Besluitvorming).
11
Ontwerpbegroting Regio FoodValley 2018-2021. (Besluitvorming).
12
Ontwerpbegroting 2018 Regio De Vallei. (Besluitvorming).
13
Programmabegroting 2018, 1e begrotingswijziging 2017 en jaarstukken 2016 van de Omgevingsdienst De Vallei. (Besluitvorming).
14
Jaarverslaggeving 2016. (Besluitvorming).
15
Vaststelling nieuwe Participatieverordening en nieuwe Verordening IOAW en IOAZ. (Besluitvorming).
16
Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. (Besluitvorming).
17
Sluiting
18
Presentatie accountant.