link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 4 maart 2020

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:35
Voorzitter: De heer J.W. van den Born
Toelichting: Let OP : De vergadering begint om 20.00 uur.

1
Opening.
2 20:00
MER Windenergie in Barneveld/memo winddialoog.
De bespreking in de commissie omvat drie onderdelen:
1. Informatief: Wat is de status van de MER en wat betekent de MER?
2. Inhoudelijk: voldoet de MER aan de verwachtingen (de in de Notitie reikwijdte en detailniveau gestelde kaders)?
3. Vervolgproces: De aanpak van de winddialoog.
Zie voor meer toelichting de agendanotitie.

Uitgenodigd : De heer Van de Bilt (Pondera) en wethouder D.J. Dorrestijn - Taal.
2.a
aanvullende tekst/opmerkingen/vragen n.a.v. commissievergadering van 4 maart.
De insprekers over MER/winddialoog hebben we na de vergadering per email nog de ruimte geboden om wat ze graag nog hadden willen zeggen, maar waarvoor onvoldoende tijd was schriftelijk na te sturen. Hieronder de reacties:
3 21:20
Pauze.
4 21:30
Raadsagenda: Initiatiefvoorstel Bomenplan Lokaal Belang.
Uitgenodigd : M.H.J. Pluimers-Foeken en wethouder A.H. van de Burgwal.

5 22:10
Besluit van B&W inzake Plan van aanpak bestrijding eikenprocessierups.
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 5 februari 2020 stond (B-3.22) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de ChristenUnie en de VVD.
De ChristenUnie wil graag stilstaan bij de uitwerking van de motie en daarbij specifiek doorvragen wat we doen met de opkomst van de dennenprocessierups. Is de aanpak mogelijk te combineren?
De VVD-fractie wil met het college van gedachten wisselen over inzet van de preventieve bestrijdingsmiddelen.

Uitgenodigd : Wethouder A.H. van de Burgwal.
6
Hamerstukken.
Dit voorstel onder dit agendapunt wordt niet besproken in de commissie , tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 18 maart 2020.
6.a
Raadsagenda : Besluit tot intrekking Verordening Sociale kredietverlening gemeente Barneveld.
Uitgenodigd : wethouder A.H. van de Burgwal.
7 22:30
Rondvraag
De fractie van Lokaal Belang vraagt naar de uitvoering van de motie m.b.t. het denksportcentrum. De fractie verzoekt het college om een memo met de stand van zaken.

De reactie hierop is als volgt:
*In maandrapportage van november 2018 is gemeld dat BDSV voor gebruik van ruimten in het Pluimveemuseum een overeenkomst voor 3 jaar gesloten heeft met het bestuur van het museum. En dat het college de haalbaarheid van een omni sportcentrum samen met de BDSV en Petanque Barneveld onderzoekt.
De uitkomsten van het behoefteonderzoek van een atletiek- en skeelervoorziening komen in juli 2020 t/k naar de raad. Dan komt er een raadsvoorstel naar de raad over het voorkeurscenario waarvoor een haalbaarheidsonderzoek gedaan zal worden. In dit raadsvoorstel worden, naast een atletiekaccommodatie (De Meerwaarde) en een skeelervoorziening (Ijs en Skeelervereniging ’t Grieze Veen), ook een jeu de boulesaccommodatie en een ruimte voor dammen/schaken overwogen.
We verwachten dan ook voor het verstrijken van de genoemde termijn van 3 jaar duidelijkheid te hebben over de huisvesting van de BDSV.*
8
Sluiting