link naar deze pagina

Gemeenteraad - 8 november 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Barneveld
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Notulen van de raadsvergadering van 27 september 2017.
4
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen en uitgaande stukken.docx (298KB)
pdf A-1 Brief van de gemeente Apeldoorn inzake aangenomen motie over vliegroutes Lelystad.pdf (321KB)
pdf A-2 Raadsinformatiebrief regio FV inzake leerlingenvervoer.pdf (75KB)
pdf A-3 Brief Detailhandel Nederland inzake openstelling en toegankelijkheid winkels rond Kerst.pdf (365KB)
pdf A-4 Motie gemeente Stadskanaal inzake fipronilcrisis.pdf (258KB)
pdf A-5 Brief Nationale ombudsman inzake aanbieding rapport Van een koude kermis thuiskomen.pdf (3.5MB)
pdf A-6 Motie gemeente Heerde inzake vlieghoogtes Lelystad Airport.pdf (471KB)
pdf A-7 Brief crow inzake aanbieden brochure klimaatgericht mobiliteitsbeleid voor gemeenten.pdf (106KB)
pdf A-8 Raadsinformatiebrief Permar inzake o.a. verkoop onroerend goed Permar.pdf (217KB)
pdf A-9 Brief Nationale ombudsman inzake aanbieding rapport Behoorlijke bijstand.pdf (605KB)
pdf A-10 Motie gemeente Ede inzake maatregelen getroffenen fipronilcrisis.pdf (2.3MB)
pdf A-11 Circulaire benoeming, klankbordgesprekken herbenoeming burgemeester.pdf (4MB)
pdf B-1.1 Besluit B&W inzake Tweede liquidatiemonitor Permar WS.pdf (1.9MB)
pdf B-1.4 Besluit B&W inzake Samenwerking werkgeverstaken inzake lokale uitvoering Wsw.pdf (3MB)
pdf B-1.7 Besluit B&W inzake sociaal plan overgang uitvoering Wsw.pdf (1.1MB)
pdf B-1.9 Besluit B&W inzake Benoeming lid RvT CJG Barneveld.pdf (417KB)
pdf B-1.10 Besluit B&W inzake 2e Kwartaalrapportage Veilig Thuis Gelderland Midden.pdf (2.1MB)
pdf B-1.13 Besluit B&W inzake minima-effectrapportage 2017.pdf (6.2MB)
pdf B-1.16 Besluit van B&W inzake Rapportage Welzijn Barneveld.pdf (16.3MB)
pdf B-1.17 Brief B&W inzake zoekperiode aanvragen bijstandsuitkering.pdf (144KB)
pdf B-2.6 Besluit B&W inzake ontwerp GVVP.pdf (15.5MB)
pdf B-3.8 Memo B&W inzake Overzicht opgeloste handhavingszaken.pdf (542KB)
pdf B-3.11 Besluit B&W inzake Ontwikkelingsfonds Platteland gesprekken Fipronil getroffenen.pdf (907KB)
pdf B-3.12 Memo B&W inzake windturbines.pdf (87KB)
pdf B-3.15 Besluit B&W inzake Voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2017.pdf (7MB)
pdf B-4.2 Besluit B&W inzake Vaststelling privacybeleid.pdf (1.9MB)
pdf B-4.3 Besluit B&W inzake Heroriëntatie IT-strategie.pdf (7.4MB)
pdf B-4.5 Besluit B&W inzake Rapport Waar staat gemeente Barneveld_resultaten burgerpeiling 2017.pdf (3.6MB)
pdf B-4.14 Besluit B&W inzake Voortgangsrapportage Regio FoodValley.pdf (17.3MB)
pdf C-1 Brief Nederlands Pluimveemuseum inzake financiële steun.pdf (4.9MB)
pdf C-2 Brief dhr Wassink inzake voortzetten verhuur vroegere noodwoning.pdf (176KB)
pdf D-1 Brief Regio Amersfoort Ruimtelijke Visie.pdf (152KB)
pdf F-1 Maandrapportage september 2017.pdf (724KB)
pdf F-2 Ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.pdf (50KB)
pdf F-3 Bestemmingsplan De Spil I.pdf (9MB)
4.x.7
Rol gemeenteraad bij omgevingsvergunningen voor het buitenplans afwijken van een bestemmingsplan. (Meningsvorming).
4.x.14
Pauze.
5
Bestemmingsplan Verzamelherziening Buitengebied 2012. (Besluitvorming).
6
Bestemmingsplan Hooiweg I. (Besluitvorming).
7
Rol gemeenteraad bij omgevingsvergunningen voor het buitenplans afwijken van een bestemmingsplan. (Besluitvorming).
8
Columbizpark, koopovereenkomst voor wensen en bedenkingen. VERPLAATST NAAR DE RAAD VAN 13 DECEMBER 2017.
Voorstel van de commissie Bestuur d.d. 24-10-2017, om dit onderwerp van de agenda af te voeren en te verplaatsen naar de raadsvergadering van 13 december.
9
Herijking rentetoerekening grondexploitaties. (Besluitvorming).
9.x.10
Programmabegroting 2018. (Meningsvorming).
9.x.11
Onderwerpen Lange Termijn Agenda (LTA) 2017-2021. (Meningsvorming).
9.x.15
Pauze.
10
Programmabegroting 2018. (Besluitvorming).
11
Onderwerpen Lange Termijn Agenda (LTA) 2017-2021. (Besluitvorming).
12
Belastingverordeningen 2018. (Besluitvorming).
13
Sluiting