link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 19 oktober 2022

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:10
Voorzitter: De heer G.H. Kevelam
Toelichting: Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek. U bent van
harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt de vergadering ook
live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/raad.
Wenst u mee te praten over een bepaald onderwerp? Meldt u dan aan via
griffie@barneveld.nl (uiterlijk voor 12:00 uur de dag voor de commissie).
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Raadsagenda: Herstel gemeentelijk deel Pastorie- en sparrenbos Voorthuizen
Op 6 oktober 2021 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht een herinrichtingsplan op te stellen voor het Pastoriebos waarbij maximaal wordt ingezet op ruimhartige boom- en groencompensatie. Dit plan geeft invulling aan de oproep in de motie. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het participatieproces en de feitelijke uitvoering hiervan.

Uitgenodigd: De heer Bas van Helden (Buurtcomité Pastoriebos) en Wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken
3 20:00
Memo B&W inzake ontwikkelingen verplaatsing Oranjevereniging Voorthuizen
Dit memo, gepubliceerd op de lijst ingekomen stukken van 29-09 (B-3.31), is geagendeerd  op verzoek van de fractie van het CDA. De fractie wil graag in gesprek met het college, de Oranjevereniging en 't Grieze Veen om te spreken over eventuele alternatieven.

Uitgenodigd: Mevrouw Stefanie Verkerk-Op den Brouw (scouting Fleur de Lis in Voorthuizen), de heer Jochem de Vries (namens vereniging 't Grieze Veen), de heer Evert van Middendorp (namens de Oranjevereniging), de heer Herman van den Maarl (Floralia Voorthuizen), de heer Johan Vink en Wethouder B. Wijnne.
4 20:30
Raadsagenda: Beheerplan Wegen 2023-2027
Het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke wegen is lager dan het in het beleid vastgestelde kwaliteitsniveau
Basis. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het Beheerplan wegen 2023-2027 dat de strategie en financiële kaders bevat die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen te behalen.

*Voor dit agendapunt wordt een vragenronde georganiseerd. Raads(commissie)leden kunnen hun vragen over het Beheerplan stellen tot 12 oktober. De antwoorden op deze vragen worden gebundeld en voor de commissievergadering aan de raad gestuurd.  Mocht u een bepaalde vraag of vragen liever niet delen met de andere commissieleden, geeft u dit dan even aan.*

Uitgenodigd: Wethouder M.H.J. Pluimers-Foeken
5 21:20
Pauze
6 21:30
Raadsagenda: Nieuwbouw ontmoetingscentrum Bronveld & Hulp aan Elkaar
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de nieuwbouw van buurthuis Bronveld en hiervoor een krediet van €3.321.000 beschikbaar te stellen.
Uitgenodigd: mevrouw Annelies Duits, mevrouw Wilma de Witte en Wethouder P.J.T. van Daalen.
7 21:50
Besluit B&W inzake uitvoering verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland
Dit besluit, dat op de lijst ingekomen stukken van 29-09-2022 staat (B-3.22), is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie. De fractie wil graag bespreken waarom de totale som van de verstrekte leningen elk opvolgend jaar weer lager is en hoe dat ook anders kan.

Uitgenodigd: Wethouder P.J.T. van Daalen.
8 22:05
[VERVALT] Besluit B&W inzake rapportage vaccinatiegraad verslagjaar 2021
Dit besluit, dat is geplaatst op de lijst ingekomen stukken van 29-09-2022, is geagendeerd op verzoek van Pro'98.
Pro’98 constateert op basis van de cijfers dat het waarschijnlijk effectief is om een actief vaccinatiebeleid te voeren als gemeente. Hoe kunnen wij er als gemeente voor zorgen dat deze positieve ontwikkeling voortgezet en versterkt wordt?

++In november/december volgt nog een evaluatieverslag met betrekking tot het vaccinatieconsult. Daarom wordt dit agendapunt aangehouden tot dat verslag gereed is.++
9 22:05
Rondvraag
10 22:10
Sluiting