link naar deze pagina

Commissie Grondgebied - 20 oktober 2022

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: De heer W.A. Knapen
Toelichting: Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt de vergadering ook live volgen en achteraf terugkijken via barneveld.nl/raad. Mee praten over een onderwerp kan ook. Meldt u dan aan via griffie@barneveld.nl. (voor 12.00 uur op de dag van de commissievergadering).
Algemene documenten:

0 19:00
Themabijeenkomst wonen
Voorafgaand aan de vergadering vindt een Themabijeenkomst Wonen plaats. Dit is samen met de Woningstichting Barneveld, die zich voorstelt.
Ter voorbereiding op de bijeenkomst zijn bijlagen toegevoegd. In een bijlage treft u aan welke achtergrondinformatie dit betreft. Ook de agenda van deze bijeenkomst treft u op deze bijlage aan.
1 19:45
Opening
2 19:45
Raadsagenda: Tweede wijziging Doelgroepenverordening Barneveld 2021
In de gewijzigde ‘Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld 2021’ zijn de prijsklassegrenzen voor sociale koop laag en sociale koop hoog aangepast en om die reden zijn ook de inkomensgrenzen van de huishoudens die hiervoor in aanmerking komen iets verruimd.

De wijziging van deze verordening was reeds aangekondigd in het Memo aanpassing prijsklassen nieuwbouw koopwoningen, dat op de Lijst ingekomen stukken van 29 september staat (B-3.34) en al was geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie en als bijlage is toegevoegd.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne
3 20:05
Raadsagenda: Bestemmingsplan Stroeërweg III in Stroe
Op de locatie Stroeërweg 46, Stroe, is een niet-agrarisch bedrijf gevestigd dat in verhuur van grondverzet machines e.d. werkzaam is. Door het bedrijf is het verzoek ingediend om in de behoefte voor buitenopslag te voorzien, zonnepanelen op land te plaatsen en de aanwezige helikopter start- en landingsplaats planologisch te regelen.

Uitgenodigd: indiener zienswijze en wethouder B. Wijnne
4 20:35
Pauze
5 20:45
Raadsagenda: Bestemmingsplan Horselerweg III partiele herziening Buitengebied 2012 (Kootwijkerbroek)
Op de percelen Horselerweg 13, 13bis en 15 in Kootwijkerbroek strookt de feitelijke situatie niet met de planologische situatie. De eigenaren van deze percelen willen dit herstellen en hebben hiertoe afzonderlijk een verzoek ingediend. Beoogd is de herziening van de bestemmingen voor een landelijk bedrijf en een kleine woning, naar de functies wonen en een niet-agrarisch bedrijf. Tegen het plan zijn twee zienswijzen ingediend.

Uitgenodigd: indieners zienswijze en wethouder B. Wijnne
6 21:15
Raadsagenda: Contourennotitie Regionaal Perspectief Landelijk Gebied
Met het RPLG beschouwt de regio Foodvalley samen met de gemeenten de verschillende opgaven in onderlinge samenhang, zetten ze lopende ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid door en werkt het samen met de gemeenten aan een gezamenlijk toekomstbeeld. De contourennotitie is de agenda voor de uitwerking tot het RPLG én voor de inzet in de gebiedsplannen van de provincies Gelderland en Utrecht m.b.t. de regio Foodvalley.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne
7 21:45
Raadsagenda: Wijzigingsdocument en Onderzoeksagenda Verstedelijkings-strategie Arnhem Nijmegen Foodvalley
De behandeling van het verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley heeft geleid tot moties en amendementen bij de betrokken gemeenteraden. Deze zijn verwerkt in het Wijzigingsdocument Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley. De raad wordt gevraagd dit wijzigingsdocument vast te stellen. Daarnaast wordt gevraagd akkoord te gaan met het tweede deel van het verstedelijkingsstrategie, namelijk de onderzoeksagenda voor de gebiedsuitwerkingen en het beschreven vervolgproces dat dient te leiden tot een verstedelijkingsakkoord.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne
8 22:00
S.v.z. ontwikkeling bedrijventerrein Harselaar-Zuid
Dit besluit, dat op de Lijst ingekomen stukken van 29 september staat (B-2.12), is geagendeerd op verzoek van de fractie van de SGP.  De SGP wil graag doorpraten over deze memo, de huidige status en de gevolgen voor uitgifte nieuwe ruimte. Daarnaast vragen naar mogelijkheden om benodigde ruimte (alsnog) te creëren.

Een memo over de stikstofproblematiek Harselaar-Zuid, B-2.3 op de Lijst ingekomen stukken van 3 november, is ter informatie toegevoegd.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne
9 22:15
Memo ontwikkelingen locatie Valkseweg 62 (bedrijventerrein Vink)
Dit besluit, dat op de Lijst ingekomen stukken van 29 september staat (B-3.32), is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie.  De CU wil graag bespreken wat het college heeft gedaan om deze verandering tegen te gaan en weten wat de consequentie is voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne
10 22:30
Hamerstukken
Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 3 november 2022.
10.a 22:30
Raadagenda: Bestemmingsplan Den Akker I partiele herziening Buitengebied 2012 (Voorthuizen)
10.b 22:30
Raadsagenda: Wijziging van de Erfgoedverordening gemeente Barneveld
11 22:30
Rondvraag
12 22:30
Sluiting