link naar deze pagina

Gemeenteraad - 30 januari 2019

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststellen agenda
De fracties VVD en Burger Initiatief hebben verzocht een initiatiefvoorstel toe te voegen aan de agenda. De raad besluit hierover bij vaststelling van de agenda.

De fracties VVD, Pro’98 en Burger Initiatief hebben een motie vreemd aan de agenda ingediend. De raad besluit bij vaststelling van de agenda of deze meteen wordt behandeld of eerst geagendeerd in een commissie.
3 19:30
Vaststellen besluitenlijst
4 19:30
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen en uitgaande stukken.docx (301KB)
pdf A-1 Circulaire inzake Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers m.i.v. 1 januari 2019.pdf (4MB)
pdf A-2 Brief Vink Holding B.V. inzake beantwoording vragen raadsfracties grondtoepassingen.pdf (3.7MB)
pdf A-3 Brief heer Dekker inzake fijnstof houtrook.pdf (535KB)
pdf A-4 Motie Kinderpardon gemeente Meierijstad.pdf (957KB)
pdf A-5 Right to Challenge 1 brief.pdf (180KB)
pdf A-6 Brief GS Gelderland inzake Statenvragen Valleilijn.pdf (247KB)
pdf A-5 Right to Challenge 2 routeplanner.pdf (403KB)
pdf B-1.9 Besluit B&W inzake Doelgroepenvervoer Valleihopper.pdf (5.8MB)
pdf B-1.11 Besluit B&W inzake Leerplichtverslag 2017-2018.pdf (9MB)
pdf B-1.20 Besluit B&W inzake Verlening aanpak ex AMV-ers.pdf (1.9MB)
pdf B-1.21 Besluit B&W inzake Raadsinformatiebrief harmonisering werkgeversinstrumenten.pdf (4.1MB)
pdf B-1.23 Besluit B&W inzake Uitkering fondstekort gemeenten Sociaal Domein.pdf (1.5MB)
pdf B-2.15 Besluit B&W inzake Ontwerp wegenlegger Barneveld.pdf (2.8MB)
pdf B-2.16 Besluit B&W inzake MIRT onderzoek aansluiting A1 A30.pdf (47MB)
pdf B-3.1 Besluit B&W inzake Gunning bouw dorpshuis Garderen.pdf (323KB)
pdf B-3.2 Memo B&W inzake Lijst Provincie Gelderland Toegepast Zand.pdf (81KB)
pdf B-3.3 Besluit B&W inzake principetoezegging transformatie recreatieterreinen Goedkmap en Paalhoeve.pdf (21MB)
pdf B-3.4 Besluit B&W inzake Spelregels voorrang woningtoewijzing Columbusstraat.pdf (1.3MB)
pdf B-3.5 Besluit B&W inzake Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2019.pdf (2.8MB)
pdf B-3.6 Besluit B&W inzake Prestatieovereenkomst Wonen 2019-2023.pdf (5.5MB)
pdf B-3.7 Memo B&W inzake Locaties Toegepast Zand.pdf (30KB)
pdf B-3.12 Besluit B&W inzake evaluatie Energievisie 2018 en uitvoeringsprogramma 2019.pdf (11.3MB)
pdf B-3.14 Memo B&W inzake bevoegdheden ogv APV.pdf (86KB)
pdf B-3.17 Besluit B&W inzake PvA Revitalisering Harselaar Oost.pdf (17.3MB)
pdf B-3.18 Besluit B&W inzake vasstelling concept jaarrekening GBO over boekjaar 2017.pdf (1.6MB)
pdf B-3.19 Besluit B&W inzake Evaluatie en werkwijze lokale urgentie.pdf (1.5MB)
pdf B-3.22 Besluit B&W inzake notitie Samen voor wonen, zorg en welzijn.pdf (1.9MB)
pdf B-3.24 Besluit B&W inzake Jaarwisseling 2018-2019.pdf (3.8MB)
pdf B-4.8 Besluit B&W inzake Organisatievisie 2019-2022.pdf (5.1MB)
pdf B-4.10 Besluit B&W inzake pilot en profiel gebiedsregisseur.pdf (1.1MB)
pdf F-1A Maandrapportage november 2018.pdf (679KB)
pdf F-1B Maandrapportage december 2018.pdf (208KB)
pdf F-2 Vierde wijziging van de Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden gemeente Barneveld (Vergoeding commissieleden).pdf (352KB)
pdf F-3 Verordening onroerende-zaakbelasting 2019.pdf (322KB)
pdf F-4 Bestemmingsplan Koudhoornseweg I.pdf (5.9MB)
pdf F-5 Bestemmingsplan Veluweweg XV.pdf (4.9MB)
pdf F-6 bestemmingsweg Kerkweg II.pdf (7.1MB)
pdf F-7 Begroting 2019 Stichting Openbaar Primair Onderwijs eem-Vallei Educatief.pdf (2.1MB)
5.a 19:35
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven nieuw te benoemen raadscommissielid.
5.b 19:40
Benoeming en beëdiging van een nieuw raadscommissielid Dhr. A.S. van Amerongen.
6 19:40
Initiatiefvoorstel Raadsonderzoek toegepast zand
Tijdens het vaststellen van de agenda is het interpellatieverzoek van Lokaal Belang van de agenda gehaald en het initiatiefvoorstel toegevoegd.
6.x.7 20:10
Notitie Reikwijdte en detailniveau m.e.r. structuurvisie windenergie. (Meningsvorming)
6.x.10 20:55
Bestemmingsplan Kromme Akker Zuid (nieuw dorpshuis). (Meningsvorming)
6.x.13 21:05
Beleidsplan Sociaal Domein "Mensen Voorop". (Meningsvorming)
6.x.21 21:20
Pauze
7 21:30
Notitie Reikwijdte en detailniveau m.e.r. structuurvisie windenergie. (Besluitvorming)7.01
VERWORPEN Amendement 7_VVD_ Recreatiegebied Zeumeren uitsluiten
8 21:35
Bestemmingsplan Esvelderweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012. (Besluitvorming)
9 21:35
Bestemmingsplan Jan de Jagerweg-Veldkampstraat-Harremaatweg (korfbalvelden). (Besluitvorming)
pdf Raadsvoorstel.pdf (214KB)
pdf Bijlage 1_ Nota zienswijzen Jan de Jagerweg.pdf (508KB)
pdf Bijlage 2_Staat van wijzigingen Jan de Jagerweg.pdf (127KB)
pdf Toelichting.pdf (6.7MB)
pdf Toelichting_Bijlage 1 Ruimtelijke analyse (waardevol).pdf (6.6MB)
pdf Toelichting_Bijlage 2 Ruimtelijke analyse (transformatie).pdf (6.6MB)
pdf Toelichting_Bijlage 3 Bomeninventarisatie kaart.pdf (113KB)
pdf Toelichting_Bijlage 4 Bomeninventarisatie soorten.pdf (16KB)
pdf Toelichting_Bijlage 5 Verkennend bodemonderzoek Jan de Jagerweg 50.pdf (11.1MB)
pdf Toelichting_Bijlage 6 Archeologisch onderzoek.pdf (5.2MB)
pdf Toelichting_Bijlage 7 Schetsontwerp.pdf (5.4MB)
pdf Toelichting_Bijlage 8 Quickscan Wet natuurbescherming (mei 2017).pdf (1.8MB)
pdf Toelichting_Bijlage 9 Natuurtoets en soortgericht onderzoek (november 2017).pdf (1.5MB)
pdf Toelichting_Bijlage 10 Activiteitenplan beschermde soorten (november 2017).pdf (400KB)
pdf Toelichting_Bijlage 11 Onderzoeksrapportage maatschappelijke voorzieningen.pdf (648KB)
pdf Toelichting_Bijlage 12 Verlichtingsonderzoek.pdf (992KB)
pdf Toelichting_Bijlage 13 Verlichting - bijlage 1.pdf (92KB)
pdf Toelichting_Bijlage 14 Verlichting - bijlage 2.pdf (131KB)
pdf Toelichting_Bijlage 15 Verlichting - bijlage 3.pdf (1.1MB)
pdf Toelichting_Bijlage 16 Verlichting - bijlage 4.pdf (269KB)
pdf Toelichting_Bijlage 17 Akoestisch onderzoek.pdf (2.5MB)
pdf Toelichting_Bijlage 18 Nota inspraak en overleg.pdf (455KB)
pdf Toelichting_Bijlage 19 Nota zienswijzen.pdf (508KB)
pdf Toelichting_Bijlage 20 Bijlage bij Nota zienswijzen.pdf (90KB)
pdf Regels.pdf (2.2MB)
pdf Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf (1.2MB)
pdf Verbeelding (plankaart).pdf (266KB)
pdf Raadsbesluit.pdf (109KB)
10 21:35
Bestemmingsplan Kromme Akker Zuid (nieuw dorpshuis). (Besluitvorming)
pdf Raadsvoorstel.pdf (217KB)
pdf Bijlage 1_Nota zienswijzen.pdf (3.6MB)
pdf Bijlage 2_Staat van wijzigingen.pdf (92KB)
pdf Toelichting.pdf (9.5MB)
pdf Toelichting_Bijlage 1 AERIUS berekening gebruiksfase (2018).pdf (509KB)
pdf Toelichting_Bijlage 2 AERIUS berekening realiteitsfase IIIA (2018).pdf (428KB)
pdf Toelichting_Bijlage 3 AERIUS berekening realiteitsfase IV (2018).pdf (418KB)
pdf Toelichting_Bijlage 4 Akoestische afwerking dorpshuis (2018).pdf (498KB)
pdf Toelichting_Bijlage 5 Akoestisch onderzoek dorpshuis (2018).pdf (5.2MB)
pdf Toelichting_Bijlage 6 Akoestisch onderzoek sporthal (2018).pdf (2.2MB)
pdf Toelichting_Bijlage 7 Archeologisch vooronderzoek (2017).pdf (3.9MB)
pdf Toelichting_Bijlage 8 Berekeningen geluid dorpshuis_sporthal (2018).pdf (109KB)
pdf Toelichting_Bijlage 9 Bezonningsstudie (2018).pdf (1.8MB)
pdf Toelichting_Bijlage 10 Bodemonderzoek (2017).pdf (3.1MB)
pdf Toelichting_Bijlage 11 Kabels & leidingen (2017).pdf (708KB)
pdf Toelichting_Bijlage 12 Nota inspraak en overleg (2018).pdf (1003KB)
pdf Toelichting_Bijlage 13 Nota zienswijzen (2018).pdf (1MB)
pdf Toelichting_Bijlage 14 Onderzoek geluid sporthal (2018).pdf (118KB)
pdf Toelichting_Bijlage 15 Onderzoek geluid sporthal - aanvulling (2018).pdf (75KB)
pdf Toelichting_Bijlage 16 Onderzoek geluid dorpshuis (2018).pdf (187KB)
pdf Toelichting_Bijlage 17 Onderzoek industrielawaai (2018).pdf (6.2MB)
pdf Toelichting_Bijlage 18 Onderzoek luchtkwaliteit (2018).pdf (581KB)
pdf Toelichting_Bijlage 19 Onderzoek maatschappelijke voorzieningen Voorthuizen (2016).pdf (648KB)
pdf Toelichting_Bijlage 20 Onderzoek milieuzonering (2018).pdf (470KB)
pdf Toelichting_Bijlage 21 Onderzoek milieuzonering II (2018).pdf (460KB)
pdf Toelichting_Bijlage 22 Onderzoek Wet geluidhinder (2018).pdf (1.8MB)
pdf Toelichting_Bijlage 23 Onderzoek Wet geluidhinder II (2018).pdf (5.7MB)
pdf Toelichting_Bijlage 24 Overzicht interne geluidwering dorpshuis_sporthal (2018).pdf (5.4MB)
pdf Toelichting_Bijlage 25 Parkeerbalans verkeer (2018).pdf (285KB)
pdf Toelichting_Bijlage 26 Quickscan Wet natuurbescherming (2017).pdf (983KB)
pdf Toelichting_Bijlage 27 Vormvrije m.e.r.-beoordeling (2018).pdf (612KB)
pdf Toelichting_Bijlage 28 Water infiltratie-onderzoek (2017).pdf (499KB)
pdf Toelichting_Bijlage 29 Water infiltratie-onderzoek boorprofielen (2017).pdf (234KB)
pdf Toelichting_Bijlage 30 Water infiltratie-onderzoek situering (2017).pdf (641KB)
pdf Regels.pdf (2.4MB)
pdf Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf (1.2MB)
pdf Verbeelding (plankaart).pdf (309KB)
pdf Raadsbesluit.pdf (113KB)
11 21:35
Bestemmingsplan Stationsweg XII, partiële herziening Buitengebied 2012. (Besluitvorming)
12 21:35
Bestemmingsplan Gelkenhorsterweg. (Besluitvorming)
13 21:35
Beleidsplan Sociaal Domein "Mensen Voorop". (Besluitvorming)
14 21:35
Vierde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeente Barneveld. (Besluitvorming)


14.x.15 21:35
Actieplan Terugdringen alcoholgebruik in het verkeer. (Meningsvorming)
14.x.17 21:50
Kaders en uitgangspunten warmtevisie Barneveld. (Meningsvorming)
14.x.18 22:25
Tweede wijziging Verordening Starterslening gemeente Barneveld. (Meningsvorming)
14.x.19 22:35
Achtste wijziging Algemene plaatselijke Verordening gemeente Barneveld. (Meningsvorming)
14.x.22 22:45
Pauze
15 22:55
Actieplan Terugdringen alcoholgebruik in het verkeer. (Besluitvorming)
15.01
AANGENOMEN Amendement 1_VVD; LB; BI_ Evenementenbier.
15.02
VERWORPEN Amendement 2_SGP; BI_ Actieplan alcohol.
15.03
AANGENOMEN Amendement 3_CU;PRO98;LB;SGP;VVD;BI_Actieplan alcohol in het verkeer.
16 23:00
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Barneveld. (Besluitvorming)
17 23:00
Kaders en uitgangspunten warmtevisie Barneveld. (Besluitvorming)
17.01
AANGENOMEN Amendement 5_ CU; Kaders warmtevisie.
18 23:00
Tweede wijziging Verordening Starterslening gemeente Barneveld. (Besluitvorming)
Toelichting: Dit betreft een extra storting van € 425.000,-- en verhoging van de koopprijsgrens naar € 260.000,--.

18.01
AANGENOMEN Amendement 6_SGP; PRO98; LB; VVD; BI_Starterslening 30.000.
19 23:00
Achtste wijziging Algemene plaatselijke Verordening gemeente Barneveld. (Besluitvorming)
20 23:00
Sluiting (23:46 uur)