link naar deze pagina

Gemeenteraad - 13 november 2019

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Algemene documenten:

1 19:00
Opening
1.2
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid
1.3
Toelating en beediging nieuw raadslid
1.4
Vaststellen agenda
1.4.a
Motie steun Molukken.docx
1.5
Vaststellen besluitenlijst
1.6
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen en uitgaande stukken.docx (35KB)
pdf Agenderingsverzoeken ingekomen stukken.docx (18KB)
pdf A-1 Motie gemeenteraad Bergen op Zoom inzake uitbreiding gemeentelijk belastinggebied.pdf (1.6MB)
pdf A-2 Brief gemeente Zwartewaterland inzake problematiek medicinale cannabis.pdf (116KB)
pdf A-3 Brief Sint & Pietengilde inzake intocht Sinterklaas.pdf (72KB)
pdf A-4 Brief Stichting Echt Scheiden Zonder Schade.pdf (243KB)
pdf A-5 Brief Bouwend Nederland inzake vergunningverlening i.v.m. stikstofproblematiek.pdf (3.2MB)
pdf A-6 Motie gemeenteraad Renkum inzake controleproces jaarrekening.pdf (594KB)
pdf A-7 Brief Nationale Ombudsplan inzake problematiek Wmo-hulpmiddelen.pdf (154KB)
pdf A-8 Brief Straal zelf 33 inzake testen 5G.pdf (286KB)
pdf A-9 Brief ministerie BiZa inzake integriteitstoets kandidaten politieke partijen.pdf (3.5MB)
pdf A-10 Brief fractievoorzitter DURF gemeente Katwijk inzake klimaatakkoord.pdf (172KB)
pdf A-11 Brief hr Fuchs inzake reactie Samenwerkingsverband Ouders met Jeugdzorg.pdf (282KB)
pdf A-12 Rapport inzake toekomst gemeente Scherpenzeel.pdf (2MB)
pdf A-13 Brief Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek inzake herinrichting terrein Flying Bikes Kootwijkerbroek.pdf (198KB)
pdf B-1.9 Besluit B&W inzake subsidieregeling en kwaliteitskader peuteropvang 2020.pdf (4.5MB)
pdf B-1.11 Besluit B&W inzake Liquidatiemonitor Permar.pdf (318KB)
pdf B-1.16 Besluit B&W inzake memo aanrijtijden spoedeisende ambulanceritten.pdf (1.8MB)
pdf B-1.19 Besluit B&W inzake routevervoer op regionale schaal.pdf (143KB)
pdf B-1.20 Besluit B&W inzake memo instandhouding zwembad De Glind.pdf (921KB)
pdf B-2.5 Memo svz verkeersveiligheid oversteek Burg. Kuntzelaan.pdf (186KB)
pdf B-2.8 Besluit B&W inzake tussenrapportage dorpspromotiebeleid Barneveld.pdf (1.8MB)
pdf B-2.22 Besluit B&W inzake procesmemo Actualiseren Parkeernormen.pdf (212KB)
pdf B-3.2 Besluit B&W inzake notitie Licht in de openbare ruimte.pdf (1.5MB)
pdf B-3.3 Besluit B&W inzake memo warmtevisie 1.0.pdf (923KB)
pdf B-3.4 Besluit B&W inzake actualisering bestemmingsplannen.pdf (3.1MB)
pdf B-3.6 Memo B&W inzake aankoop locatie tbv verplaatsing fietscrossbaan Flying Bikes.pdf (221KB)
pdf B-3.7 Besluit B&W inzake PvA klimaatadaptie.pdf (17.5MB)
pdf B-3.12 Besluit B&W inzake 11e Rapportage faseren en doseren woningbouw.pdf (942KB)
pdf B-3.14 Memo B&W inzake zandkwestie d.d. 30-10-2019.pdf (102KB)
pdf B-3.17 Besluit B&W inzake nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen.pdf (113KB)
pdf B-3.18 Besluit B&W inzake memo afschrijving gebouwen.pdf (179KB)
pdf B-3.21 Memo B&W inzake evaluatie proces Valkhof.pdf (275KB)
pdf B-4.10 Besluit B&W inzake Evaluatie VNG-congres.pdf (627KB)
pdf B-4.15 Memo burgemeester inzake verantwoording fractieondersteuning 2018.pdf (5MB)
pdf C-1 Brief Jongerenraad Barneveld inzake Advies uitgaansprobleem minderjarige jongeren.pdf (149KB)
pdf C-2 Brief B&W aan Stralingsarm Nederland 5Gnetwerk.pdf (639KB)
1.7 19:15
Memo zandkwestie
Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de CDA fractie.
1.7.a
Motie 1 LB; VVD; Raadsenquete.docx
2 20:00
Meningsvorming en besluitvorming
2.1
Bestemmingsplan Asselseweg I in Kootwijk
Er is een verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ voor de herstructurering en uitbreiding van het recreatieterrein op het perceel Asselseweg 35 in Kootwijk.

2.x 20:20
Pauze
3 20:30
Meningsvorming
3.1
Programmabegroting 2020
3.2
Belastingverordeningen 2020
3.x 22:30
Pauze
4 22:45
Besluitvorming
Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.
4.1
Programmabegroting 2020
4.1.a
VERWORPEN Amendement 2 LB afvalstoffenheffing.docx
4.1.b
AANGENOMEN GEWIJZIGDE Motie 3 LB Begroting water en schoolpleinen.docx
4.1.c
AANGENOMEN GEWIJZIGDE Motie 4 LB-CDA-BI-VVD; PRO'98 evaluatie Kuntzelaan.docx
4.1.d
VERWORPEN Motie 5 LB-CDA-BI-VVD Test verkeerslichten Kuntzelaan.docx
4.1.e
AANGENOMEN Motie 7_SGP; CDA; LB; BI Realisatie voetpad naar Begraafplaats Diepenbosch.doc
4.1.f
AANGENOMEN Motie 8_SGP; CDA; PRO98 Werkzaamheden Economische Zaken.doc
4.1.g
AANGENOMEN GEWIJZIGDE Motie 11 VVD PAS.docx
4.1.h
VERWORPEN Motie 12 CU; PRO98 Ja-Ja sticker.docx
4.1.i
VERWORPEN Motie 13 CU; CDA Present .docx
4.1.j
VERWORPEN Motie 14 PRO98 Snelheidreductie.docx
4.1.k
AANGENOMEN Motie 15 PRO98; CU; SGP; LB; CDA; BI Groencompensatie.docx
4.1.l
AANGENOMEN Motie 16 CDA Pro98 LB CU Trap op trap af.docx
4.1.m
AANGENOMEN Motie 17 CDA; LB; PRO98 ozb verenigingen.docx
4.1.n
AANGENOMEN Motie 18 CDA; SGP; VVD; BI Haalbaarheid Railterminal.docx
4.2
Belastingverordeningen 2020
pdf Memo belastingverordeningen 2020 inzake aanpassing tarieventabel leges 2020 (besluit 19-98g).docx (66KB)
pdf TARIEVEN REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN 2020.docx (15KB)
pdf Raadsvoorstel.docx (versie raad, NIET OPENBAAR tot 17 oktober). (38KB)
pdf Raadsbesluit 19-98a=Verordening onroerende zaakbelastingen 2020.docx (26KB)
pdf Raadsbesluit 19-98b=Verordening afvalstoffenheffing 2020.docx (24KB)
pdf Raadsbesluit 19-98c=Verordening rioolheffing 2020.docx (25KB)
pdf Raadsbesluit 19-98d=Verordening hondenbelasting 2020.docx (24KB)
pdf Raadsbesluit 19-98e=Verordening forensenbelasting 2020.docx (24KB)
pdf Raadsbesluit 19-98f=Verordening toeristenbelasting 2020.docx (25KB)
pdf Raadsbesluit 19-98g=Verordening leges 2020.docx (25KB)
pdf Bijlage bij 19-98g Tarieventabel leges 2020 behorende bij de legesverordening.docx (71KB)
pdf Raadsbesluit 19-98h=Verordening lijkbezorgingsrechten 2020.docx (26KB)
pdf Bijlage bij 19-98h Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020.docx (29KB)
pdf Raadsbesluit 19-98i=1e wijziging Verordening bedrijveninvesteringszonde de Briellaerd 2018 2022.docx (23KB)
pdf Raadsbesluit 19-98j=7e wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013.docx (23KB)
pdf Raadsbesluit 19-98k=Verordening tot intrekking baatbelasting herinrichting Langstraat Meuleneind Erkensgang.docx (23KB)
pdf Raadsbesluit 19-98l=Verordening tot intrekking baatbelasting riolering 1999.docx (23KB)
pdf Raadsbesluit 19-98m=Verordening tot intrekking baatbelasting riolering 2000.docx (23KB)
pdf Raadsbesluit 19-98n=Verordening tot intrekking baatbelasting riolering 2001.docx (23KB)
pdf Raadsbesluit 19-98o=Verordening tot intrekking baatbelasting riolering buitengebied 1996.docx (23KB)
pdf Raadsbesluit 19-98p=Verordening tot intrekking baatbelasting riolering omgeving Kootwijkerbroek fase 4.docx (23KB)
pdf Raadsbesluit 19-98q=Verordening tot intrekking baatbelasting riolering projecten Nijkerkerweg en Hunnenweg.docx (23KB)
pdf Raadsbesluit 19-98r=Verordening tot intrekking baatbelasting Rontgenstraat.docx (23KB)
5 22:50
Besluitvorming
Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
5.1
Verlenen borgstelling aan Mixed Hockey Club Barneveld
5.2
Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei
5.3
Wijziging Wegsleepverordening gemeente Barneveld
6 22:55
Besluitvorming
Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
6.1
Maandrapportage september 2019
7 23:00
Sluiting (00:05 uur)