link naar deze pagina

Gemeenteraad - 15 juni 2016

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Barneveld
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk

1
Opening.
2
Vaststellen agenda.
3
Ingekomen en uitgaande stukken.
pdf Ingekomen en uitgaande stukken.docx (236KB)
pdf A-01 Uitspraak RvS bp. Baron van Nagellstraat - Oude Zeumerseweg (Luigjes e.a.).pdf (3MB)
pdf A-02 Manifest van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel.pdf (149KB)
pdf A-03 Brief over zorgmijding als gevolg van de hoogte van de eigen bijdrage (zorgboerderij Klein Essen).pdf (132KB)
pdf A-04 Motie gemeenten Leeuwarden-Amersfoort t.b.v. ALV VNG inzake overlast houtrook.pdf (239KB)
pdf A-05 Uitspraak RvS bp. Holzenbosch (Lulof-Bakema).pdf (590KB)
pdf A-06 Motie gemeente Boxtel inzake het gratis ter beschikking stellen van VOG's.pdf (206KB)
pdf A-07 Brief wethouder E Fokkema inzake indiening ontslag als wethouder.pdf (82KB)
pdf B-1.03 Brief B&W inzake bevestiging afspraken pilot bekostiging speltherapie ogv Jeugdwet.pdf (172KB)
pdf B-1.04 Besluit B&W inzake instemming PvA huiselijk geweld en kindermishandeling Barneveld 2016-2019.pdf (12.3MB)
pdf B-1.05 Besluit B&W inzake uitkomst verkenningsproces openingstijden huisartsenpostdependance.pdf (463KB)
pdf B-1.06 Besluit B&W inzake voorstel verstrekken overbruggingsuitkering.pdf (1.4MB)
pdf B-2.10 Besluit B&W inzake snelfietsroute gedeelte Stationsweg.pdf (174KB)
pdf B-3.01 Raadsinformatiebrief over stand van zaken bemoeizorg.pdf (1.6MB)
pdf B-3.02 Besluit B&W inzake uitvoeringsplan groot onderhoud wegen 2016.pdf (1.4MB)
pdf B-3.07 Brief B&W inzake overschrijding vervoersbewegingen gevaarlijke stoffen over het spoort Amersfoort-Apeldoorn.pdf (65KB)
pdf B-4.08 Tussenevaluatie Coalitieakkoord 2014-2018.pdf (179KB)
pdf C-01 Brief SV De Eendracht inzake bijdrage gemeente vervanging dak clubgebouw.pdf (150KB)
pdf C-02 Brief verontruste oudergroep De Lichtboei KWB inzake voorgenomen sluiting per augustus 2017.pdf (208KB)
pdf F-01 Maandrapportage april 2016.pdf (178KB)
pdf F-02 Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing medewerking bestemmingsplanherziening Harselaar-Driehoek.pdf (2.5MB)
pdf F-03 Verlengen pilot verruimde sluitingstijden - horecaconvenant.pdf (171KB)
4
Ontwerp-Kadernota 2017-2020.
pdf Raadsvoorstel.docx (335KB)
pdf Ontwerp-Kadernota.pdf (1003KB)
pdf Motie 1 PRO inzake (re)integratie langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten bij gemeente Barneveld.pdf (187KB)
pdf Motie 2 PRO inzake onderzoek naar discriminatoir gedrag c.q. verharding-verruwing- samenleving Barneveld.pdf (310KB)
pdf Motie 3 PRO-CDA inzake het innemen van een voortrekkersrol binnen de regio FoodValley op het gebied van fijnstofreductie en verlagen geuremissie.pdf (245KB)
pdf Motie 4 PRO inzake kaders voor handelsmissies en buitenlandse reizen.pdf (322KB)
pdf Motie 5 PRO-SGP-BI-VVD inzake opstellen notitie m.b.t. overbelasting mantelzorgers.pdf (292KB)
pdf Motie 6 PRO-CU inzake onderzoek naar betere communicatie gemeentelijke voorzieningen minimabeleid.pdf (173KB)
pdf Motie 7 PRO-CDA-CU inzake het inzichtelijk maken van activiteiten i.h.k.v. taalachterstand en te komen met ketenpartners tot gedeeltelijke visie.pdf (208KB)
pdf Motie 8 PRO ontwikkelen initiatieven voor realisatie van een groene fiets- en wandelroute rond kern Barneveld_GEWIJZIGD.pdf (206KB)
pdf Raadsbrede motie 9 inzake een Moluks monument.pdf (162KB)
pdf Amendement 10 CU-PRO-BI inzake het tijdelijk verhogen van de subsidie muziekonderwijs voor 1 jaar.pdf (161KB)
pdf Motie 11 CU-SGP-PRO inzake opstellen visie m.b.t. maatregelen werk statushouders_GEWIJZIGD.pdf (89KB)
pdf Motie 13 CDA-SGP inzake verzoek om memo stand van zaken breedband buitengebied.pdf (81KB)
pdf Motie 15 CDA-PRO-CU inzake onderzoek naar energieneutrale woonwijk Barneveld Noord zonder gasaansluiting.pdf (145KB)
pdf Motie 16 CDA-PRO-SGP inzake het instellen van een blijverslening ihkv langer zelfstandig wonen_GEWIJZIGD.pdf (49KB)
pdf Amendement 18 VVD-SGP kwaliteitsniveau basis ipv kwaliteitsniveau laag beheer en onderhoud wegen.pdf (228KB)
pdf Raadsbesluit_gewijzigd door 2 aangenomen amendementen.docx (319KB)
5
Schorsing voor fractieoverleg.
5.x.4
Ontwerp-Kadernota 2017-2020. (besluitvorming)