link naar deze pagina

Gemeenteraad - 22 april 2020

Locatie: www.barneveld.nl/live
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: Deze vergadering wordt digitaal gehouden. De vergadering is live en achteraf voor publiek op de gebruikelijke wijze te volgen via de webcast: www.barneveld.nl/live.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
1.2
Vaststellen agenda
Gelet op het intrekken van het subsidieverzoek van Stichting NiVo adviseert de agendacommissie om bij vaststelling van de agenda te bepalen dat het voorstel terug wordt gegeven aan het college. Indien gewenst kan de raad in een motie een uitspraak doen over de kwestie; in dat geval zal de motie worden behandeld in plaats van het raadsvoorstel.

Er is een motie vreemd aan de agenda ingediend door de Fractie van CU; BI en SGP. Zie punt 6.
1.3
Vaststellen besluitenlijst
1.4
Ingekomen en uitgaande stukken
N.B.
Ad B-4.17 De planning van het proces van de Kadernota resp. kaderbrief zal ook worden besproken in de agendacommissie van 23 april.
Ad B-3.21 De planning van de behandeling van de concept-RES door de raad zal worden besproken in de agendacommissie van 23 april.
pdf Ingekomen stukken.docx (34KB)
pdf Agenderingsverzoeken ingekomen stukken.docx (21KB)
pdf A-1 Brief van dhr Cloosterman inzake windenergie versus kernenergie d.d. 18-3-20 (585KB)
pdf A-2 Noodverordening VGGM i.v.m. coronavirus d.d. 14-3-20 (2.4MB)
pdf A-3 Brief dhr v.d. Broek inzake enquête standbeeld Napoleon d.d. 16-3-20 (588KB)
pdf A-4 Brief Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE inzake aansprakelijkstelling d.d. 23-3-20 (516KB)
pdf A-5 Factsheet 2019 Ambulancezorg Gelderland Midden gemeente Barneveld (incl. beantwoording vragen cievergadering d.d. 3-3-20) (1.1MB)
pdf A-6 Brief Stichting Vluchteling e.a. inzake evacuatie vluchtelingen Griekse eilanden d.d. 1-4-20 (547KB)
pdf A-7 Noodverordening VGGM i.v.m. coronavirus, zoals gewijzigd op 3 en 6 april 2020.pdf (2.5MB)
pdf A-8 Brief Belangen Vereniging Vrij Wonen inzake permanante bewoning recreatiewoningen d.d. 13-4-20.pdf (495KB)
pdf A-9 Jaarverslag 2019 Rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand.pdf (413KB)
pdf B-1.8 Memo B&W inzake informatie coronavirus d.d. 20-3-20 (152KB)
pdf B-1.9 Besluit B&W inzake Steunmaatregelen Ondernemend Barneveld d.d. 24-3-20 (746KB)
pdf B-1.10 Memo B&W inzake raadsinformatiebrief COVID-19 d.d. 25-3-20 (84KB)
pdf B-1.12 Besluit B&W inzake Memo verhogen vaccinatiegraad d.d. 24-3-20 (172KB)
pdf B-1.13 Besluit B&W Memo overzicht preventie-activiteiten problemen jongeren d.d. 17-3-20 (399KB)
pdf B-1.14 Memo B&W inzake Corona Ondernemersloket Barneveld d.d. 31-3-20 (120KB)
pdf B-1.15 Memo B&W inzake raadsinformatiebrief COVID-19 d.d. 3-4-20.pdf (61KB)
pdf B-1.18 Besluit B&W inzake fin. compensatie gecontracteerde aanbieders Wmo en Jeugdwet d.d. 14-4-20.pdf (289KB)
pdf B-1.19 Besluit B&W inzake Bestuurlijke reactie motie vluchtelingen Lesbos d.d. 14-4-20.pdf (446KB)
pdf B-2.2 Besluit B&W inzake Public Affairs beleid gemeente Barneveld d.d. 17-3-20 (509KB)
pdf B-2.7 Besluit B&W inzake routekaart Programma Hart van Voorthuizen d.d. 17-3-20 (13.1MB)
pdf B-2.16 Besluit B&W inzake Inkoop extra diensten BDU d.d. 31-3-20 (91KB)
pdf B-3.3 Besluit B&W inzake Discussienota Omgevingsvisie Barneveld Centrum d.d. 17-3-20 (17.1MB)
pdf B-3.4 Besluit B&W inzake Aanvulling Bodemkwaliteitskaart op PFAS d.d. 17-3-20 (60KB)
pdf B-3.5 Besluit B&W inzake Memo voortgang concept bod Regionale Energie Visie d.d. 17-3-20 (188KB)
pdf B-3.6 Memo B&W inzake overzicht handhavingszaken 2019 d.d. 17-3-20 (71KB)
pdf B-3.11 Besluit B&W inzake Evaluatie Speelruimteplan 2019 d.d. 24-3-20 (3MB)
pdf B-3.15 Memo B&W inzake opschorten proces Structuurvisie Wind en RES d.d. 31-3-20 (116KB)
pdf B-3.20 Besluit B&W inzake Meerjarenprognose grondexploitaties d.d. 14-4-20.pdf (5.6MB)
pdf B-3.21 1 Besluit B&W + memo inzake concept Regionale Energie Strategie FV d.d. 14-4-20.pdf (477KB)
pdf B-3.21 2 Rapport Concept Regionale Energiestrategie Regio Foodvalley.pdf (9.9MB)
pdf B-3.21 3 Publieksvriendelijke versie voorlopige concept RES met Informatieblad gemeente Barneveld.pdf (2.2MB)
pdf B-3.22 Besluit B&W inzake 12e Rapportage Faseren en doseren woningbouw d.d. 21-4-20.pdf (896KB)
pdf B-4.1 Besluit B&W inzake Aanpassing balie gemeentehuis d.d. 17-3-20 (273KB)
pdf B-4.17 Memo B&W inzake Proces en vorm Kadernota 2021-2024 d.d. 9-4-20.pdf (113KB)
pdf C-1 Brief van dhrn Apostolou en Willemse e.a. inzake afsluiting Wikselaarseweg d.d. 2-3-20 (82KB)
pdf C-2 Brief Milieudefensie inzake biomassa-installaties en warmtetransitievisie d.d. 9-3-20 (1.2MB)
1.5
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven nieuw te benoemen raadscommissielid.
1.6
Benoeming en beëdiging van een nieuw raadscommissielid.
2 19:40
Meningsvorming
2.1
Initiatief Stichting NiVo inzake het plaatsen van een beeld van Lodewijk Napoleon in Voorthuizen.
2.2
Bestemmingsplan “Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest”.
3 20:15
Besluitvorming (blok 1)
Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.
3.1
Initiatief Stichting NiVo inzake het plaatsen van een beeld van Lodewijk Napoleon in Voorthuizen.
3.1.a
Motie 1_BI; CU; VVD; CDA_Lodewijk Napoleon.
3.2
Bestemmingsplan “Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest”.
pdf Inspraakreactie Bouwcie Protestantse Gem Barneveld op BP Gr v Prinstererlaan.pdf (330KB)
pdf Inspraakreactie hr Wagelaar op BP Gr v Prinstererlaan (13KB)
pdf Raadsvoorstel 538 Bestemmingsplan Groen van Prinstererlaan I.pdf (93KB)
pdf 200207 Nota zienswijzen GvP 2.docx (72KB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Regels.pdf (2.7MB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Regels_Bijlage 1 Voorwaardelijke verplichting.pdf (895KB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting.pdf (8.7MB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 1 Archeologisch onderzoek, Transect, mei 2019.pdf (5.8MB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 2 Ecologisch onderzoek, Blom Ecologie, april 2019.pdf (1.7MB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 4 Akoestisch onderzoek, Windmill, april 2019.pdf (1.2MB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 5 Bodemonderzoek, Linge Milieu, april 2019.pdf (17.2MB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 7 Nota inspraak en overleg.pdf (235KB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 8 Nota zienswijzen.pdf (167KB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 7 Nota inspraak en overleg.pdf (235KB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 3 Nader onderzoek huismus en vleermuis, AgROM, november 2019.pdf (1.8MB)
pdf Plankaart_VASTSTELLEN.pdf (366KB)
pdf Raadsbesluit 538.pdf (41KB)
4
Besluitvorming (blok 2)
Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
4.1
Bestemmingsplan "Koudhoornseweg II" in Garderen.
4.2
Wijziging verordening winkeltijden gemeente Barneveld.
4.3
Maandrapportage februari 2020.
5
Motie-CDA; PRO; CU; SGP; BI_Vluchtelingenkinderen Lesbos.
6
Overig
7
Afscheid raadslid Tamara v.d. Broek-Westerneng.
8 20:30
Sluiting (21:27 uur)