link naar deze pagina

Gemeenteraad - 8 juli 2020

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: Deze vergadering is openbaar, maar i.v.m. coronavoorschriften is de raadzaal niet vrij toegankelijk voor publiek. U kunt de vergadering live en achteraf volgen via www.barneveld.nl/live.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
1.2
Vaststellen agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijst
1.4
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen stukken.docx (33KB)
pdf Agenderingsverzoeken ingekomen stukken.docx (21KB)
pdf A-1 Brief ECIO inzake verbeteren inkomenspositie studenten met functiebeperking d.d. 16-6-20 (84KB)
pdf A-2 Brief Sportvisserij MidWest Nederland inzake RES en sportvisserij d.d. 16-6-20.pdf (139KB)
pdf A-3 Brief inwoners Scherpenzeel inzake toekomst Scherpenzeel d.d. 17-6-20 (29KB)
pdf A-4 Raadsinformatiebrief VGGM inzake COVID-19 d.d. 17-6-20.pdf (10.7MB)
pdf A-5 Motie gemeenteraadEdam inzake Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers d.d. 28-5-20.pdf (554KB)
pdf A-6 Brief hr Van Ee inzake Initiatief Voortse Ring-heg d.d. 15-6-20.pdf (104KB)
pdf A-7 Brief GBS en SGP Scherpenzeel met 11 kernvragen aan GS d.d. 20-06-20.pdf (245KB)
pdf A-8 Brief St. Scoren Doe je Samen inzake Nota Leefbaarheid d.d. 22-6-20.pdf (1.5MB)
pdf A-9 Brief hr Maas inzake Zwarte Piet-discussie d.d. 26-6-20.pdf (243KB)
pdf A-10 Brief GB en SGP Scherpenzeel inzake reactie provincie op vragen d.d. 27-6-20.pdf (478KB)
pdf A-11 Motie gemeenteraad Noordoostpolder inzake Budgetneutrale overgang naar Omgevingswet d.d. 24-6-20.pdf (168KB)
pdf A-12 Verzoek gemeenteraad Enschede inzake actie stop begrotingserosie d.d. 24-6-20.pdf (2.6MB)
pdf A-13 Motie raad Renkum inzake Perspectiefnota 2020 - kosten sociaal domein d.d. 24-6-20.pdf (203KB)
pdf A-14 Brief Belangenver Per Saldo inzake resultaten coronaenquete onder mensen met pgb d.d. 29-6-20.pdf (1.3MB)
pdf A-15 Noodverordening van de VGGM inzake coronacrisis d.d. 1-7-20.pdf (268KB)
pdf A-16 Raadsinformatiebrief VGGM inzake Covid_19 d.d. 25-6-20.pdf (232KB)
pdf A-17 Brief CJG inzake Jaarverslag 2019 d.d. 30-6-20.pdf (4.3MB)
pdf A-18 Brief namens Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen inzake zorgen om winkeliers Voorthuizen d.d. 1 juli 2020.pdf (96KB)
pdf B-1.12 Besluit B&W inzake Jaarstukken Permar d.d. 30-6-20.pdf (2MB)
pdf B-2.11 Besluit B&W inzake Raadsinformatiebrief verkeersonderzoek Garderen d.d. 30-6-20.pdf (101KB)
pdf B-3.2 Besluit B&W inzake Evenementenbeleid gemeente Barneveld.pdf (1.6MB)
pdf B-3.3 Besluit B&W inzake PvA Natuurinclusief bouwen d.d. 16-6-20.pdf (38.2MB)
pdf B-3.5 Besluit B&W inzake Memo huisvesting sportverenigingen d.d. 23-6-20.pdf (4.9MB)
pdf B-3.7 Memo B&W inzake Actualiseringsplan Kootwijkerbroek- Stroe d.d. 23-6-20.pdf (109KB)
pdf B-3.8 Besluit B&W inzake Uitvoeringsprogramma OddV d.d. 23-6-20.pdf (409KB)
pdf B-3.10 Besluit B&W inzake stimuleren Cultuureducatie d.d. 30-6-20.pdf (1.7MB)
pdf B-3.14 Besluit B&W inzake brief wijkplatform Oldenbarneveld problematiek Oldenbarneveldplein d.d. 23-6-20.pdf (581KB)
pdf B-3.16 Besluit B&W inzake PvA de op te stellen Woonvisie 2021-2015 d.d. 7-7-20.pdf (461KB)
pdf B-4.6 Besluit B&W inzake 2e coronamonitor gemeente Barneveld d.d. 23-6-20.pdf (1.2MB)
pdf B-4.9 Besluit B&W inzake memo Beleidsplan Digitaal Werken 2019-2021 d.d. 30-6-20.pdf (1.2MB)
pdf B-4.15 Besluit B&W inzake Jaarverslag 2019 afd. B&D team juridische zaken d.d. 30-6-20.pdf (460KB)
pdf B-4.16 Brief burgemeester inzake verlenging tijdelijk ontslag raadscommissielid mw De Kwant d.d. 1-7-20.pdf (1.5MB)
pdf C-1 Brief KHN inzake financiële ondersteuning horeca in coronatijdperk d.d. 26-6-20.pdf (140KB)
1.5
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven toe te laten raadslid.
1.6
Toelating en beëdiging van een nieuw raadslid.
2 19:40
Meningsvorming
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming.
2.1
Visie Toerisme en recreatie 2030
2.2.a
Jaarverslaggeving 2019
Dit agendapunt wordt op voorstel van de commissie Bestuur besproken in combinatie met punt 2.2b Kaderbrief. Dus 2.2a en 2.2b worden behandeld als 1 agendapunt.
2.2.b
Kaderbrief 2021-2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft de kaderbrief 2021 -2024 vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden (B-4.9 van de ingekomen stukken van 17 juni). De brief geeft inzicht in de stand van de gemeentelijke financiën en de beleidsmatige ontwikkelingen. Door corona is een uitgebreid debat over beleids- en financiële keuzes met raad en samenleving nu niet mogelijk. Daarom biedt het college dit jaar een kaderbrief ter kennisname aan de raad aan en geen uitgebreide kadernota om door de raad te laten vaststellen. Later dit jaar buigt de raad zich over de uitgebreide programmabegroting en is er alle ruimte voor debat.
2.7
Bestemmingsplan Veluweweg - Topperbinnenweg (in Kootwijkerbroek)
2.x 21:40
Pauze
3 21:50
Besluitvorming
3.01
Visie Toerisme en recreatie 2030
De visie Toerisme en recreatie is tot stand gekomen in co-creatie met stakeholders in de sector (horecaondernemers, recreatieondernemers, evenementen, e.d.). Ambities voor de toekomst op het gebied van recreatie en toerisme zijn geformuleerd, waarbij ruimte nodig is voor vernieuwing ten behoeve van een toekomstbestendige verblijfsrecreatie.
3.02.a
Jaarverslaggeving 2019
3.02.b
Kaderbrief 2021-2024
De Kaderbrief wordt niet bij raadsbesluit vastgesteld. Indien moties worden ingediend, worden deze ter besluitvorming hier geagendeerd.
3.02.c
Motie 3 LB de gemeenteraad komt naar u toe
3.02.d
Motie 5 LB Gem Barneveld dorp of stad
3.02.e
Motie 6 VVD; CDA; CU; BI; LB Flying Bikes
3.02.f
Motie 7 LB; VVD openbare beraadslaging begroting
3.02.g
Motie 9 PRO'98 Barneveld 2050
3.03
Bestemmingsplan Kallenbroekerweg - Brummelkamperweg, partiële herziening Barneveld-Noordwest (in Barneveld).
3.04
Bestemmingsplan Burgthoven III (in Barneveld)
pdf Raadsvoorstel 658 Bestemmingsplan Burgthoven III (in Barneveld).pdf (88KB)
pdf Bijlage Staat van wijzigingen.pdf (6KB)
pdf Burgthoven III_Toelichting.pdf (4.7MB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 1 bij de toelichting Barneveld Romijn VO 2019-03-28.pdf (6.7MB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 2 bij de toelichting Verkennend (asbest)-bodemonderzoek.pdf (1.6MB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 3 bij de toelichting Archeologisch advies.pdf (455KB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 4 bij de toelichting Onderzoek stikstofdepositie Nederwoudseweg.pdf (532KB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 5 bij de toelichting AERIUS-berekening aanlegfase.pdf (571KB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 6 bij de toelichting AERIUS-berekening gebruikfase.pdf (545KB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 7 bij de toelichting Quickscan flora en fauna.pdf (2.7MB)
pdf Burgthoven III_Bijlagen 8 bij de toelichting Soortgericht onderzoek huismus.pdf (841KB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 9 bij de toelichting Mitigatieplan.pdf (2.2MB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 10 bij de toelichting Boom effect Analyse.pdf (2.8MB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 11 bij de toelichting Akoestisch onderzoek.pdf (1.4MB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 12 bij de toelichting Onderzoek luchtkwaliteit.pdf (44KB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 13 bij de toelichting waterhuishouding en rioleringsplan.pdf (2.8MB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 14 bij de toelichting Verkennend en actualiserend bodem- en asbestondezoek.pdf (2.9MB)
pdf Burgthoven III_Regels.pdf (2.8MB)
pdf Burgthoven III_Bijlage 15 bij de toelichting Nota zienswijzen.pdf (224KB)
pdf Burgthoven III_Bijlagen bij de regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen.pdf (1MB)
pdf Burgthoven III_Verbeelding.pdf (166KB)
pdf Raadsbesluit 658.pdf (41KB)
3.05
Herijking Nota Parkeernormen
3.06
Bestemmingsplan Nachtegaalweg IV, partiele herziening Buitengebied 2012 (in Kootwijkerbroek).
3.07
Bestemmingsplan Veluweweg - Topperbinnenweg (in Kootwijkerbroek)
pdf Raadsvoorstel 729 Bestemmingsplan Veluweweg-Topperbinnenweg (in Kootwijkerbroek).pdf (90KB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Toelichting.pdf (14.6MB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Toelichting_Bijlage 1 Situatietekening bouwplan, 20 maart 2020.pdf (478KB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Toelichting_Bijlage 2 Tekening waterberging en erfafscheidingen, 20 maart 2020.pdf (367KB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Toelichting_Bijlage 3 Verkennend bodem- en asbestonderzoek, 4 mei 2018.pdf (5.2MB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Toelichting_Bijlage 4 Aanvullend verkennend bodem- en asbestonderzoek, 5 maart 2020.pdf (7MB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Toelichting_Bijlage 5 Aerius-berekening aanlegfase, 2 april 2020.pdf (483KB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Toelichting_Bijlage 6 Aerius-berekening gebruiksfase, 16 februari 2020.pdf (712KB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Toelichting_Bijlage 7 Ecologisch onderzoek, 10 januari 2020.pdf (5.4MB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Toelichting_Bijlage 8 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, 28 oktober 2019.pdf (2.7MB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Toelichting_Bijlage 9 Boom Effect Analyse, 11 februari 2020.pdf (31.5MB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Toelichting_Bijlage 10 Plan landschappelijke inpassing, 27 maart 2020.pdf (17.3MB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Regels.pdf (2.8MB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf (1MB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Regels_Bijlage 2 Plan landschappelijke inpassing, 27 maart 2020.pdf (17.3MB)
pdf Veluweweg-Topperbinnenweg_Verbeelding (plankaart).pdf (247KB)
pdf Raadsbesluit 729.pdf (37KB)
pdf Motie 8 CU; CDA; SGP Bijdrage maatschappelijk doel Kootwijkerbroek.doc (68KB)
3.07.a
Motie 8 CU; CDA; SGP Bijdrage maatschappelijk doel Kootwijkerbroek
3.08
Bestemmingsplan Essenerweg XVIII partiële herziening Buitengebied 2012 (in Kootwijkerbroek)
3.09
Bestemmingsplan Garderbroekerweg XXII partiële herziening Buitengebied 2012 (in Kootwijkerbroek)
3.10
Doorwerkingsonderzoek Rekenkamercommissie naar kwaliteit van raadsvoorstellen en werkwijze raad
3.11
Kantorenvisie Regio Foodvalley 2019-2027
Uitgenodigd: wethouder D. Dorrestijn-Taal
3.12
Jaarstukken 2019 en conceptbegroting 2021 van Veilig Thuis Gelderland.
3.13
Maandrapportage mei
Uitgenodigd: college
3.14
Benoeming lid raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Eem-Vallei Educatief (STEV)
4 22:00
Sluiting (22:56 uur)