link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 februari 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (58.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Rapportage van de Provincie in het kader van Interbestuurlijk Toezicht
8
Hamerstuk / Reactie op concept Kadernota VNOG 2019 - 2022
9
Hamerstuk / Reglement van Orde voor de raad en Verordening op de raadscommissies, Auditcommissie
10
Hamerstuk / Gewijzigde verordeningen en beleidsregels Participatiewet
11
Hamerstuk / Lokaal Inclusie Agenda (Plan van Aanpak)
12
Hamerstuk /Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek vaststellen
13
Hamerstuk / Beleidskader en uitvoeringsprogramma sociaal domein en financiele onderbouwing
14
Hamerstuk / Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland (RODE)
15
Hamerstuk / Evaluatie handhavingsplan openbare ruimte
16
Hamerstuk / Rekenkamercommissie
17
Bespreekstuk / Motie M-18-01 over Lelystad Airport en gevolgen voor Achterhoek/Berkelland
18
Bespreekstuk / Motie M-18-02 over bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2016', opties voor het vervolgproces
19
Motie vreemd aan de agenda
19.a
Motie M-18-05 - Vervolg proces Bestemmingsplan Buitengebied
19.b
Motie M-18-06 - Uitblijven beleid
20
Sluiting