link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 mei 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Burgemeester L.M.C. Winants
Toelichting: Gemeenteblad 2017/44

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Brunssum, welke zal worden gehouden op dinsdag 23 mei 2017 om 19.00 uur in de Raadzaal van het Bestuurscentrum.

De stukken liggen ter inzage bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (67,7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en presentie
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht burgers
Burgers kunnen gebruik maken van het agendapunt spreekrecht. Burgers die willen inspreken op een van de onderwerpen op een agenda kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie (griffie@brunssum.nl). Gelieve daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken vermelden.
4
Vragenuur raadsleden
5
Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. 11-4-2017; Gemeenteblad 2017/26
6
Vaststellen A(kkoord)stukken 6.1 t/m 6.6
6.1
Regionale woonvisie Stadsregio Parkstad en lokale woonvisie gemeente Brunssum 2017-2021; Gemeenteblad 2017/10
Akkoordstuk
6.2
0e Begrotingswijziging 2017 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2017/17
Akkoordstuk
6.3
2e Begrotingswijziging 2017 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2017/15
Akkoordstuk
6.4
Omnibuzz: 1e herziening begroting 2017; begroting 2018; meerjarenperspectief 2019-2021; Gemeenteblad 2017/16
Akkoordstuk
6.5
Vaststelling vergaderstelsel 2017 en Reglement van Orde voor werkzaamheden van de raad en raadscommissies; Gemeenteblad 2017/11 (versie 2)
Akkoordstuk
N.a.v. de behandeling in de commissie is er een versie 2 opgesteld. Daarbij zijn, naast de aanpassingen op verzoek van de commissie, ook nog een aantal niet relevante opmerkingen in de toelichtingen geschrapt of aangepast.

Het raadsvoorstel wordt van de raadsagenda afgevoerd en zal op 6 juni opnieuw besproken worden in de commissie ABA

6.6
Verkoop woningbouwkavel Pasteurstraat 1a; Gemeenteblad 2017/13
Akkoordstuk
7
Meerjaren Investerings Plan Openbare Ruimte (MIP-OR) 2018-2021; Gemeenteblad 2017/14
Bespreekstuk
8
Inlichtingen artikel 43 brieven
9
Bekrachtiging geheimhouding
Bekrachtiging geheimhouding opgelegd aan de Gemeenteraad als bedoeld in artikel 25, 2e en 3e lid Gemeentewet:
Sinds de vorige raadsvergadering hebben het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie stukken aan de gemeenteraad overlegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrachtiging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde. Mocht tot het moment van de raadsvergadering op 23 mei 2017 nog geheimhouding aan de gemeenteraad worden opgelegd, dan ontvangt u via ter inzage legging alsnog een raadsvoorstel voor de bekrachtiging van de geheimhouding.
10
Sluiting