link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 december 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Wnd. burgemeester G.B.M. Leers
Toelichting: Gemeenteblad 2018/97
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Brunssum, welke zal worden gehouden op dinsdag 11 november 2018 om 19.00 uur in de Raadzaal van het Bestuurscentrum.

* De stukken liggen ter inzage bij de griffie
* Van deze vergadering worden video-opnames gemaakt die ook live worden uitgezonden.

1
Opening en presentie
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht burgers
4
Vragenuur raadsleden
5
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 13-11-2018; Gemeenteblad 2018/96
6
Vaststellen A(kkoord)stukken
6.1
Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie en vaststellen verordening Rekenkamercommissie Brunssum; Gemeenteblad 2018/91 (versie 2)
Stemming tav benoeming en eed afleggen
6.2
Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2018 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2018/76
Wethouder Houben
6.3
ISD BOL 2e bestuursrapportage 2018; Gemeenteblad 2018/82
Wethouder Janssen
6.4
ISD BOL beleidsplan 2019-2022; Gemeenteblad 2018/83
Wethouder Janssen
6.5
WOZL 2e begrotingswijziging 2018 en WSP 1e begrotingswijziging 2018; Gemeenteblad 2018/77
Wethouder L'Espoir
6.6
GGD Zuid-Limburg 1e begrotingswijziging 2019; Gemeenteblad 2018/80
Wethouder L'Espoir
6.7
Verklaring van geen bedenkingen tbv project Noorderkroon 2e fase; Gemeenteblad 2018/89 (versie 2)
Wethouder Palmen
6.8
Vaststellen Beheersverordening "Woongebied 2e herziening" vanwege herstellen enkele technische omissies; Gemeenteblad 2018/88
Wethouder Palmen
6.9
BsGW 3e - 5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019; Gemeenteblad 2018/87
Wethouder Houben

6.10
Verordening op de heffing en invordering van leges en werken voor derden 2019 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2018/75 (versie 2)
Wethouder Houben

7
Belastingverordeningen en regeling kwijtschelding 2019 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2018/74 (versie 2)
Wethouder Houben
8
Slotrapportage 2018; Gemeenteblad 2018/93
Wethouder Houben
9
Inlichtingen artikel 43 brieven
10
Bekrachtiging geheimhouding
Bekrachtiging/oplegging geheimhouding opgelegd aan/door de Gemeenteraad als bedoeld in artikel 25, 1e, 2e en 3e lid Gemeentewet:
Sinds de vorige raadsvergadering hebben het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie stukken aan de gemeenteraad overlegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrachtiging/oplegging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde. Mocht tot het moment van de raadsvergadering op 11 december 2018 nog geheimhouding aan de gemeenteraad worden opgelegd, dan ontvangt u via ter inzage legging alsnog een raadsvoorstel voor de bekrachtiging van de geheimhouding.
11
Sluiting