link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Wnd. burgemeester G.B.M. Leers
Toelichting: Gemeenteblad 2019/25
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Brunssum, welke zal worden gehouden op dinsdag 9 april 2019 om 19.00 uur in de Raadzaal van het Bestuurscentrum.

* De stukken liggen ter inzage bij de griffie
* Van deze vergadering worden video-opnames gemaakt die ook live worden uitgezonden.
Bundel:
pdf Agendabundel (62.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en presentie
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht burgers
4
Vragenuur raadsleden
5
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11-3-2019; Gemeenteblad 2019/22
6
Vaststellen A(kkoord)stukken
6.1
2e Tranche zonnepanelentraject Parkstad; Gemeenteblad 2018/58
Weth. Houben


7
Maatschappelijke voorziening Treebeek; Gemeenteblad 2019/16
Weth. Palmen

8
Voortijdig in eigendom nemen van de locatie Rombouts (Schoolstraat 16a te Brunssum); Gemeenteblad 2019/11 (versie 2)
Weth. Houben

9
Inlichtingen artikel 43 brieven
10
Bekrachtiging geheimhouding
Bekrachtiging/oplegging geheimhouding opgelegd aan/door de Gemeenteraad als bedoeld in artikel 25, 1e, 2e en 3e lid Gemeentewet:
Sinds de vorige raadsvergadering hebben het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie stukken aan de gemeenteraad overlegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrachtiging/oplegging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde. Mocht tot het moment van de raadsvergadering op 9 april 2019 nog geheimhouding aan de gemeenteraad worden opgelegd, dan ontvangt u via ter inzage legging alsnog een raadsvoorstel voor de bekrachtiging van de geheimhouding.
11
Sluiting