link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Wnd. burgemeester G.B.M. Leers
Toelichting: Gemeenteblad 2019/53
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Brunssum, welke zal worden gehouden op dinsdag 25 juni 2019 om 19.00 uur in de Raadzaal van het Bestuurscentrum.

* De stukken liggen ter inzage bij de griffie
* Van deze vergadering worden video-opnames gemaakt die ook live worden uitgezonden.
Bundel:
pdf Agendabundel (90.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en presentie
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht burgers
4
Vragenuur raadsleden
5
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 21-5-2019; Gemeenteblad 2019/48
6
Vaststellen A(kkoord)stukken
6.1
Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek structuurvisie wonen Zuid-Limburg; Gemeenteblad 2019/42
Weth. Palmen
6.2
Rd 4 Begrotingswijziging 2019 en begroting 2020; Gemeenteblad 2019/41
Weth. Palmen
6.3
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden; Gemeenteblad 2019/43

6.4
KBL jaarrekening 2018, 1e begrotingswijziging 2019, begroting 2020 incl. meerjarenraming; Gemeenteblad 2019/28
Weth. L'Espoir


6.5
GGD Begroting 2020, 2e begrotingswijziging 2019 en jaardocument 2018; Gemeenteblad 2019/32
Weth. L'Espoir


6.6
Titel Fairtrade gemeente; Gemeenteblad 2019/47
Weth. Houben

6.7
Het Gegevenshuis Jaarrekening 2018, bijgestelde begroting 2019, begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023; Gemeenteblad 2019/46
Weth. De Rijck

6.8
ISD BOL 1e Berap 2019; Gemeenteblad 2019/44
Weth. Janssen

7
Jaarstukken 2018 Gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2019/40
Weth. Houben


8
BsGW Begroting 2020, Jaarstukken 2018 en Kadernota 2020; Gemeenteblad 2019/33
Weth. Houben


9
Initiatiefvoorstel PvdA "Operatie Steenbreek en bijen" ; Gemeenteblad 2018/52
Het initiatiefvoorstel is verworpen
10
Initiatiefvoorstel SP "Eigen bijdrage vrij voor begeleiding en dagbesteding"; Gemeenteblad 2019/49
Het initiatiefvoorstel is verworpen
11
Inlichtingen artikel 43 brieven
12
Bekrachtiging geheimhouding
Bekrachtiging/oplegging geheimhouding opgelegd aan/door de Gemeenteraad als bedoeld in artikel 25, 1e, 2e en 3e lid Gemeentewet:
Sinds de vorige raadsvergadering hebben het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie stukken aan de gemeenteraad overlegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrachtiging/oplegging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde. Mocht tot het moment van de raadsvergadering op 25 juni 2019 nog geheimhouding aan de gemeenteraad worden opgelegd, dan ontvangt u via ter inzage legging alsnog een raadsvoorstel voor de bekrachtiging van de geheimhouding.
13
Sluiting