link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Techniek - 11 juni 2019

Locatie: Burgemeester Quint zaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Dhr. G.M.E. Gerards
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor de
commissie Ruimte & Techniek in de burgemeester Quintzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden.
Parallel vergadert de commissie Burgerzaken in de raadzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie Middelen.

De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (6.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
19.00 uur
2.a
Vaststellen concept besluitenlijst commissie R&T d.d. 7-5-2019
2.b
Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 24-4 en 29-5-2019)
2.c
Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
Burg. Leers
N.a.v. de motie mbt het RUD (raadsvergadering 21-5-2019 wordt op verzoek van de fractie PAK de zienswijze van gemeente Brunssum tav de ontwerp omgevingsvergunning Boschstraat ter kennis gebracht.

Passieve informatieplicht:
Op verzoek van de fractie VVD wordt brief aan de raad nr. 36 geagendeerd.
2.d
Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
3
Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek structuurvisie wonen Zuid Limburg; Gemeenteblad 2019/42
19.20 - 19.40 uur
Weth. Palmen
Dhr. Sloen
4
Rd 4 Begrotingswijziging 2019 en begroting 2020; Gemeenteblad 2019/41
19.40 - 20.00 uur
Weth. Palmen
Dhr. vd Ruit
5
Initiatiefvoorstel PvdA "Operatie Steenbreek en bijen" ; Gemeenteblad 2018/52
20.00 - 20.30 uur
Weth. Palmen
Fractie PvdA
6
Sluiting
20.30 uur