link naar deze pagina

Besluitvormende Raad - 12 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.M. Ostendorp
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda raadsvergadering
3
Vaststelling besluitenlijst besluitvormende raad d.d. 30 januari 2024
4
A-STUKKEN (HAMERSTUKKEN)
4.1
Zienswijze Buren Meerjarenstrategie 2024 - 2027 GGD Gelderland-Zuid
Volgens de gemeenschappelijke regeling stelt het Algemeen Bestuur (AB) eens in de vier jaar het beleidsplan ofwel de Meerjarenstrategie van de GGD vast. Hierin wordt de strategische-inhoudelijke ontwikkelrichting van de GGD GZ beschreven en biedt inzicht in de leidende principes, de strategische thema’s en de speerpunten van de GGD voor de periode 2024 – 2027. De gemeenteraden hebben de concept Meerjarenstrategie op 19 december jl. ontvangen. Buren maakt zijn reactie op de meerjarenstrategie kenbaar middels een zienswijze. Deze zienswijze wordt 13 maart 2024 naar het bestuur van de GGD verstuurd.
4.2
Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning zonnepark Roodakker, Kapel-Avezaath
Op 19 september 2023 verleende de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor zonnepark Roodakker in Kapel-Avezaath. Daarna heeft de ontwerp omgevingsvergunning voor dit zonnepark gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn zes zienswijzen ontvangen. Dat betekent dat een raadbesluit nodig is waarin een definitieve verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven. Pas daarna kan de omgevingsvergunning worden verleend.
4.3
Reparatieplan 2023 Buren
Het college vraagt de raad het ‘Reparatieplan 2023 Buren’ vast te stellen. Het plan repareert een aantal fouten in de geldende bestemmingsplannen en vult een aantal bestemmingen in die nog niet digitaal beschikbaar waren.
4.4
Bestemmingsplan Valentijnstraat, Maurik
Het college vraagt de raad in te stemmen met het bestemmingsplan ‘Valentijnstraat, Maurik’ met bijbehorende Nota van zienswijzen. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een appartementen gebouw met 21 koopappartementen mogelijk.
4.5
Zienswijze Dekkingsplan 2024-2027 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 21 december is het Dekkingsplan 2024-2027 voorlopig vastgesteld. In vervolg op dit besluit legt het bestuur het Dekkingsplan 2024-2027 voor aan de gemeenteraden met de uitnodiging om voor 1 maart 2024 een zienswijze uit te brengen.
4.6
Bestemmingsplan Burgemeester Houtkoperweg 5, Lienden
Het ontwerpbestemmingsplan Lienden, Burgemeester Houtkoperweg 5 heeft ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan maakt de vergroting van de bestaande woning mogelijk tot maximaal 750m3. Tijdens de ter inzage periode zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
5
B-STUKKEN (BESPREEKSTUKKEN)
5.1
Startnotitie Participatie
Deze startnotitie is opgesteld om de gemeenteraad te informeren en te vragen om in te stemmen met de gestelde kaders en de daarbij horende doelen, de aanpak voor het tot stand brengen van de beleidsnotitie, de gevraagde begrotingswijziging van €20.000 en de geschetste planning voor het nog op te stellen participatiebeleid. Hierbij sluiten we aan bij het doel en de gemaakte afspraken van het coalitieakkoord waarin afgesproken wordt om in de eerste helft van de bestuursperiode een startnotitie voor te leggen aan de raad over participatie, met daarin de spelregels rondom burgeren overheidsparticipatie.
5.2
Bestemmingsplan Het Binnen, Lienden
Het ontwerpbestemmingsplan Lienden, Het Binnen heeft ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 24 woningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk. Tijdens de ter inzageperiode zijn er zes zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De wijziging heeft betrekking op de waterberging, als gevolg hiervan zijn ook de bouwvlakken gewijzigd, deze zijn tevens gewijzigd vanwege de spuitvrije zone.
pdf Raadsvoorstel Bestemmingsplan Het Binnen, Lienden (457KB)
pdf Raadsbesluit Bestemmingsplan Het Binnen, Lienden (177KB)
pdf Bijlage 1.0 - Nota van zienswijzen Bestemmingsplan Het Binnen, Lienden (2.4MB)
pdf Bijlage 1.1 - Beantwoording op aanvullende vragen vanuit zienswijze(indiener) nr.3 (44KB)
pdf Bijlage 1.1.1 - Uitvoeringsprogramma GVVP Buren (2.4MB)
pdf Bijlage 2.0 - Toelichting en regels Bestemmingsplan Het Binnen, Lienden (2.7MB)
pdf Bijlage 2.1 - Verbeelding Bestemmingsplan Het Binnen, Lienden (223KB)
pdf Bijlage 2.2.0 - Schetsontwerp Het Binnen, Lienden (1.8MB)
pdf Bijlage 2.2.1 - Memo toetsing woningbehoefte (1.2MB)
pdf Bijlage 2.2.2 - Verkennend bodemonderzoek (6.5MB)
pdf Bijlage 2.2.3 - Verkennend bodemonderzoek (4.5MB)
pdf Bijlage 2.2.4. - Akoestisch onderzoek (6.6MB)
pdf Bijlage 2.2.5 - Tekening waterberging (495KB)
pdf Bijlage 2.2.6 - Quickscan flora en fauna 1 (1MB)
pdf Bijlage 2.2.7 - Quick scan flora en fauna 2 (1.3MB)
pdf Bijlage 2.2.8 - Voortoets stikstofdepositie (3MB)
pdf Bijlage 2.2.9 - Verkeerstelling (1.4MB)
pdf Bijlage 2.2.10 - Archeologisch verkennend onderzoek 1 (3.2MB)
pdf Bijlage 2.2.11 - Archeologisch proefsleuvenonderzoek (3.5MB)
pdf Bijlage 2.2.12 - Archeologisch onderzoek verkennend onderzoek 2 (4MB)
pdf Bijlage 2.2.13 - Klicmelding (4MB)
pdf Bijlage 3.0 Inspreektekst - dhr. W. Vernooij m.b.t. Bestemmingsplan Het Binnen, Lienden (67KB)
pdf Bijlage 3.1 - Bijbehorende beelden bij de inspreektekst van dhr. W. Vernooij m.b.t. Bestemmingsplan Het Binnen, Lienden (1.7MB)
pdf Bijlage 4 - Inspreektekst - dhr. P. Vroon m.b.t. Bestemmingsplan Het Binnen, Lienden (67KB)
pdf Beantwoording technische vragen PCG (425KB)
5.3
Bestemmingsplan Rijnbandijk 11a, Ingen
Het ontwerpbestemmingsplan Ingen, Rijnbandijk 11a heeft ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan maakt een nieuw bedrijfsgebouw en containerteelt van maximaal 1 hectare aansluitend aan het bouwvlak mogelijk. Tijdens de ter inzage periode zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
6
Voorstel afhandeling Lijst Ingekomen Stukken
_\*De lijst ingekomen stukken worden standaard een week voorafgaand aan de besluitvormende raad gepubliceerd. In dit geval op 5 maart 2024._
7
Informatie-uitwisseling
7.1
Informatie-uitwisseling over niet geagendeerde agendapunten
7.2
Vragen aan voorzitters werkgroepen
7.3
Terugkoppeling regionale samenwerking/VNG-commissie raadsleden en griffiers
8
Motie vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting