link naar deze pagina

Oordeelsvormende Raad (Parallelsessie) - 16 januari 2024

Locatie: Liendenzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Marringa
Toelichting: De Parallesessie van de oordeelsvormende raad bestond  uit drie sessies. Dit was de derde sessie. Op basis van de agendavaststelling zijn in dit agendagedeelte onderstaande agendapunten behandeld.

De behandeling van de overige (openbare) agendapunten vioden op basis van de agendavaststelling plaats in:

Eerste sessie - [LINK](https://buren.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/db056674-7282-439e-a496-65243e8c29f2) _(vaststelling agenda)_
Tweede sessie - [LINK](https://buren.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0ccf78af-3c3e-47ce-9aaf-a243a541f36c) _(geen openbare onderwerpen)_

4
Vaststelling besluitenlijsten oordeelsvormende raden 6 december 2023
De besluitenlijsten van de oordeelsvormende Raden d.d. 6 december 2023 zijn zonder wijzigingen vastgesteld
5
Concept bespreekstukken
5.1
Vaststelling bestemmingsplan Over de Weide 3, Asch
Het college legt het bestemmingsplan ‘Over de Weide 3, Asch’ ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De geldende bestemmingen ‘Agrarisch – Oeverwalgebied’, ‘Agrarisch – Komgebied’ en ‘Bedrijf’ worden omgezet naar ‘Recreatie’ en ‘Agrarisch – Oeverwalgebied’. De omzetting van het bedrijf voorziet in een wijziging van het bedrijfsgebouw die zal worden omgebouwd naar een groepsaccommodatie, een beheerderswoning en een werkplaats. Daarnaast worden er ook in totaal zeven recreatiewoningen gerealiseerd, inclusief paviljoen die dienen als gemeenschappelijke ruimte. Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage voor een periode van zes weken. Er zijn zienswijzen ingediend, deze zijn beantwoord en indien nodig aangepast. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
5.2
Zienswijze kadernota AVRI 2025
Het college stelt voor een zienswijze op de kaderbrief AVRI in te dienen op de onderwerpen:
\- Strategie ten aanzien van IBOR taken
\- Meer oog voor kostenreductie en een betere onderbouwing van investeringen.
De raad wordt voorgesteld de zienswijze brief vast te stellen.
5.3
Visie op strategisch Koersplan Avri
In het Koersplan is vastgelegd hoe Avri de komende jaren invulling wil geven aan het realiseren van hun uitdagende ambities en opgaven, waarvoor ze samen met de gemeenten aan de lat staan. Aan de deelnemende gemeenten wordt hun visie op het Koersplan gevraagd, om mee te geven aan de portefeuillehouder (tevens AB-lid van Avri) voor besluitvorming in het AB.
5.4
Paraplubestemmingsplan archeologie gemeente Buren
Op 18 oktober 2022 heeft de gemeenteraad het nieuwe archeologiebeleid vastgesteld. De hieruit voortgekomen beleidsregels zijn uitgewerkt in een paraplubestemmingsplan archeologie. Tijdens de ter inzageperiode zijn er 2 zienswijzen ingediend. Het college stelt voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Inspreker: dhr. Goos Cardol, Voorzitter Tree Centre Opheusden.
5.5
Vestiging Wet voorkeursrecht gemeente (WVG) in Beusichem
Doel van deze voorkeursrechtbeschikking is te voorkomen dat gronden binnen de gemeente Buren in Beusichem worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op de herontwikkeling van het gebied verliest. Het college heeft om die reden op 14 november 2023 een voorkeursrecht op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') gevestigd. Binnen drie maanden dient de gemeenteraad het voorkeursrecht te bestendigen omdat het anders van rechtswege vervalt.
6
Concept hamerstukken
6.1
Vaststelling Bestemmingsplan Garststraat 52, Maurik
Het college legt bestemmingsplan Garststraat 52 te Maurik voor aan de raad ter vaststelling. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan tijdens de ter inzagetermijn. Het bestemmingsplan maakt het omzetten van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming mogelijk.
6.2
Zienswijze Kaderbrief ODR 2025
Het college stelt voor een zienswijze op de Kaderbrief ODR in te dienen op de volgende onderwerpen:
\- complimenten voor de aandacht die er is voor de financiële situatie van gemeenten;
\- aangeven dat de communicatie en dienstverlening aandachtspunten zijn;
6.3
Geactualiseerd beleid Kabels en Leidingen 2024
Het college stelt voor de Algemene verordening kabels en leidingen gemeente Buren 2024 vast te stellen. De huidige Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2013 is toe aan actualisatie.
7
Sluiting
Voorzitter Marringa sluit om 21.40 uur de vergadering.