link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 januari 2021

Locatie: via Microsoft Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.A. de Boer MSc

1
Opening
2
Vaststelling agenda raadsvergadering
3
Vragenkwartier
4
Informatie-uitwisseling over niet geagendeerde agendapunten/vragen aan voorzitters werkgroepen-forums/Terugkoppeling regionale samenwerking - VNG commissie raadsleden en griffiers
5
Mededelingen
6
Besluitenlijsten gemeenteraad van 3 en 10 november en 17 december 2020
7
A-STUKKEN (HAMERSTUKKEN)
7.1
Heffingsverordeningen 2021 - Tarieven OZB definitief
7.2
Erfgoedverordening Buren 2021
7.3
Zienswijze Kaderbrief 2022 GGD Gelderland-Zuid
7.4
Notitie onderzoek nazorgfonds stortplaatsen
7.5
Zienswijze bestuursrapportage 2020 Werkzaak Rivierenland
7.6
Technische reparatie APV 2020
8
B-STUKKEN (BESPREEKSTUKKEN)
8.1
Vaststelling bestemmingsplan Lienden, Marsdijk 33
8.2
Welstandsnota 2021
8.3
Beheerplan MJOP gemeentelijk vastgoed
8.4
Regionaal Onderzoek overdracht Avri-stortplaats
8.5
Verordening starterslening 2021
8.6
Woningprogramma 2020 - 2030
8.7
Laadpalen beleidsplan Buren
8.8
Zon en wind beleidsplan 2020
9
Sluiting